Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-501-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot opisuje pojęcie dóbr niematerialnych i sposoby ich ochrony

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego FM1A_W19, FM1A_W18 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie podstawowe prawa autorskiego na tle problemów związanych z rozwojem mediów i społeczeństwa wiedzy. FM1A_W18 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zgodnie z zasadami etycznymi i prawnym korzystać z wybranych źródeł naukowych i informacji patentowej zgodnie z prawem dotyczącym ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego. FM1A_U04, FM1A_U04, FM1A_U02, FM1A_U03, FM1A_U03, FM1A_U02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi integrować uzyskane informacje, wyciągać podstawowe wnioski oraz formułować i uzasadniać proste opinie FM1A_U01, FM1A_U01, FM1A_U02, FM1A_U03, FM1A_U03, FM1A_U02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego FM1A_K01, FM1A_K02, FM1A_K02, FM1A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe prawa autorskiego na tle problemów związanych z rozwojem mediów i społeczeństwa wiedzy. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zgodnie z zasadami etycznymi i prawnym korzystać z wybranych źródeł naukowych i informacji patentowej zgodnie z prawem dotyczącym ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi integrować uzyskane informacje, wyciągać podstawowe wnioski oraz formułować i uzasadniać proste opinie + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania oraz podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Tematyka wykładów

I. Pojęcie dóbr niematerialnych, ich rodzaje i historyczna ewolucja. Dobra osobiste.
– 2 godz.
1. Domena publiczna i domena chronionych prywatnych dóbr niematerialnych. Kierunki ewolucji – wzrost znaczenia dóbr niematerialnych i ich ochrony.
2. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich rodzaje. Dobra osobiste i koncepcyjne dobra niematerialne – różnice i podobieństwa. Odmiany dóbr koncepcyjnych: utwory, rozwiązania, oznaczenia
Dobra osobiste nazwane (art. 23 i 43 kc) i nienazwane. Kategorie dóbr osobistych.
3. Dobra osobiste w praktyce dziennikarza i pracownika sfery komunikacji społecznej. Problemy procesowe wynikające z przesunięcia ciężaru dowodu (art. 23 w zw. z 24 kc). Dobra osobiste najczęściej naruszane w działalności publicznej.
II. Koncepcyjne dobra niematerialne. Przedmiot ochrony prawa autorskiego – 4 godz.
1. Utwory, rozwiązania, oznaczenia – podobieństwa i różnice.
2. Rodzaje utworów i rozwiązań
3. Umowny podział na własność intelektualną, chronioną przez prawo autorskie własność przemysłową chronioną przez prawo własności przemysłowej.
4. Przedmiot ochrony prawa autorskiego
a. zakres przedmiotowy ochrony,
b. cechy kwalifikujące działo jako utwór w rozumieniu prawnoautorskim,
c. kwestia głębokości struktury utworu,
d. ochrona „mocnych tytułów”,
e. problem statusu prawnego idei, pomysłów, odkryć naukowych, formatów telewizyjnych itp.,
f. domena publiczna jako granica prawa autorskiego
g. utwory samoistne, inspirowane, zależne
h. prawa pokrewne (sąsiednie).
5. Ochrona twórczych i nietwórczych baz danych.
6. Moment powstania i okres trwania autorskich praw majątkowych.
7. Program komputerowy jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

III. Podmiot prawa autorskiego -2 godz.
1. Pojęcie twórcy. Domniemanie autorstwa utworu i jego granice. Problem utworów anonimowych, wydanych pod pseudonimem i tzw. dzieł osieroconych. Problem tzw. ghostwriterów i „paper mill”.
2. Dzieło wspólne, zbiorowe, połączone.
3. Twórczość pracownicza. Status dziennikarza jako twórcy.
4. Szczególne uregulowania dotyczące twórców naukowych naukowym.
5. Producent i jego prawa.
IV. Dualistyczny model treści prawa autorskiego -4 godz.
1. Autorskie prawa osobiste, ich rodzaje, treść, funkcje, zasady korzystania, ochrona i jej granice. Szczególny status niektórych praw osobistych w przypadku twórców programów komputerowych i utworów architektonicznych. Tzw. gasnący charakter niektórych praw osobistych.
2. Autorskie prawa majątkowe. Moment powstania, znaczenie tzw. wyczerpania prawa
3. Ograniczenia autorskich praw majątkowych
a. dozwolony użytek osobisty: treść prawa i jego przesłanki, problem „osób bliskich”, znaczenie przesłanki rozpowszechnienia utworu, szczególne przypadki zastosowania: problem prawa do kserowania całych dzieł, cytat i jego warunki i ograniczenia, granice z art.35
b. dozwolony użytek publiczny: dwa typy licencji z tego tytułu, antologie, przedruk,
licencje dla bibliotek, szkól, ośrodków dokumentacji, nowe rodzaje licencji wprowadzone w realizacji dyrektywy UE z 22 maja 2001 r. , problem licencji dla reemisji kablowej.
V. Prawa autorskie w Internecie – 4 godz.
1. Spór wokół zakresu domeny publicznej.
2. Przedmiot ochrony. Szczególne znaczenie produktów multimedialnych i stron WWW.
3. Podmiot ochrony. Kwestia dochodzenia autorstwa i współautorstwa, problemy z ochroną przed naruszeniem praw osobistych i majątkowych.
4. Treść prawa. Publikacja czy tylko rozpowszechnienie? Problem kopii dzieła w pamięci RAM i granic dozwolonego kopiowania na trwałych nośnikach.
5. Granice dozwolonego użytku osobistego.
6. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa. Odpowiedzialność użytkownika końcowego, dostawcy usług, dostawcy zawartości sieci. Problem linkowania, deep linking. Piractwo w Internecie – sprawa Napstera, Glockstera, Sou Tube, wymiany plików P2P itp.
7. Prawa do domeny internetowej
VI .Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych i obrót prawny tymi prawami
- 4 godz.
1. Ochrona autorskich praw osobistych. Kwestia winy przy naruszeniu tych praw. Prawa spadkobierców. Tzw. kult pamięci zmarłego twórcy.
2. Ochrona autorskich praw majątkowych. Dyrektywa entforcement i jej implementacja w polskim prawie. Odpowiedzialność sprawcy, pomocnika, nakłaniającego i korzystającego. Ochrona przed usunięciami zabezpieczeń technicznych broniących dzieło przed nielegalnym wykorzystaniem. Warunki dozwolonego usunięcia zabezpieczeń.
3. Ochrona praw pokrewnych (sąsiednich)
VII. Umowy z zakresu prawa autorskiego – 2 godz
1. Zasada wolności umów i jej ograniczenia: zasada wymienienia pół eksploatacji, zakaz „wiecznego sponsoringu”, kwestia zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia, obligatoryjna forma pisemna, problem praw zależnych.
2. Zasady redakcji umów.
3. Umowa wydawnicza.
4. Licencje open cource i creative commons

VIII. Prawo własności przemysłowej. Wynalazek – 4 godz.
1. Cechy wynalazku umożliwiające ochronę patentową: nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność
2. Produkty konceptualne wyłączone z ochrony należnej wynalazkom: odkrycia, teorie naukowe, i metody matematyczne, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, gry, zasady i metody działalności umysłowej lub gospodarczej, tzw. „wynalazki niemożliwe”, programy do maszyn cyfrowych, przedstawienia informacji.
3. Wynalazki wyłączone z ochrony patentowej. Szczególne przepisy dotyczące wynalazków biotechnologicznych. Problem leków generycznych.
4. Patent polski, europejski, wspólnotowy.
5. Patent polski: uzyskanie,. Zakres i treść. Wyczerpanie. Ograniczenia praw wynalazcy: dozwolone korzystanie własne, licencje przymusowe, patent tajny
6. Ochrona. Ustanie ochrony.

IX. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej: o przeniesienie patentu, umowy licencyjne i ich rodzaje, licencje na korzystanie z programu komputerowego – 2 godz.

X. Wzór przemysłowy, użytkowy, znak towarowy, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych – 2 godz.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik kolokwium zaliczeniowego w formie rozmowy ustnej i obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne: brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2008, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
(studenci mogą alternatywnie korzystać z podręcznika: R.Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wydanie V, CH BECK, Warszawa 2008, z wyjątkiem rozdziałów: III.7, VII i IX pracy J.Barty i R.Markiewicza.
2. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość)
3. Prawo Internetu. Wprowadzenie: P.Polański, wyd. I, CH BECK, Warszawa 2008, w szczególności rozdziały: I i LII Wprowadzenia.
4. WWW. Vagla.pl. Ze względu na kompetencję prowadzącego ten serwis Piotra Waglowskiego, prawnika i specjalisty w sprawach Internetu, studenci powinni bieżąco korzystać z tego serwisu)
5. T.Szymanek, Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, EWSPA 2008, rozdz. 4.1. 4.2 do 4.2.2., 4.2.6.2, 4.3.2, 4.4.1a, 5 do 5.2.1.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według bazy WoS.

Informacje dodatkowe:

Brak