Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Patologia komórki
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-502-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Białas Magdalena (mbialas7@gmail.com)
Osoby prowadzące:
dr Białas Magdalena (mbialas7@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach dotyczących patomorfologii (budowa komórki, czynniki uszkadzające komórkę, rodzaje śmierci komórkowej, zmiany adaptacyjne, zmiany na poziomie komórki wynikające z zaburzeń krążenia oraz odkładania amyloidu, zapalenia, nowotwory, patomorfologia środowiskowa). FM1A_W06, FM1A_W20, FM1A_W15 Egzamin,
Referat
M_W002 Student zna rodzaje oraz podstawę fizyczną działania różnych typów mikroskopów, a także posiada wiedzę na temat przygotowania tkanek do badania histopatologicznego. FM1A_W04, FM1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić główne elementy składowe komórki, jak również scharakteryzować rodzaje uszkodzeń i zmian adaptacyjnych zachodzących w komórce, oraz podstawowe różnice w obrazach histopatologicznych wybranych schorzeń. FM1A_U01, FM1A_U16 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych i fizycznych służących charakterystyce poznanych typów mikroskopów. FM1A_U04, FM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U003 Student potrafi przeprowadzić kolejne etapy przygotowania tkanki do badania histopatologicznego (pobieranie, utrwalanie oraz barwienie preparatów, ich obserwacja w mikroskopie elektronowym, wykonywanie dokumentacji, interpretacja zdjęć). FM1A_U07, FM1A_U13, FM1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student angażuje się w zajęcia dyskutując omawiane problemy, potrafi sformułować swoje pytania oraz argumenty stosując właściwą nomenklaturę medyczną oraz fizyczną. FM1A_K06, FM1A_K02, FM1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach dotyczących patomorfologii (budowa komórki, czynniki uszkadzające komórkę, rodzaje śmierci komórkowej, zmiany adaptacyjne, zmiany na poziomie komórki wynikające z zaburzeń krążenia oraz odkładania amyloidu, zapalenia, nowotwory, patomorfologia środowiskowa). + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna rodzaje oraz podstawę fizyczną działania różnych typów mikroskopów, a także posiada wiedzę na temat przygotowania tkanek do badania histopatologicznego. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić główne elementy składowe komórki, jak również scharakteryzować rodzaje uszkodzeń i zmian adaptacyjnych zachodzących w komórce, oraz podstawowe różnice w obrazach histopatologicznych wybranych schorzeń. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student używa odpowiednich sformułowań medycznych i fizycznych służących charakterystyce poznanych typów mikroskopów. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić kolejne etapy przygotowania tkanki do badania histopatologicznego (pobieranie, utrwalanie oraz barwienie preparatów, ich obserwacja w mikroskopie elektronowym, wykonywanie dokumentacji, interpretacja zdjęć). - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student angażuje się w zajęcia dyskutując omawiane problemy, potrafi sformułować swoje pytania oraz argumenty stosując właściwą nomenklaturę medyczną oraz fizyczną. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wykład 1 (1 godz.)
Wykład wstępny: organizacja zajęć z patomorfologii, warunki uzyskania zaliczenia, forma egzaminu. Specyfika pracy w Zakładzie Patomorfologii (rodzaje wykonywanych badań, przygotowanie preparatów, badania specjalne).
2. Wykład 2 (1 godz.)
Czynniki uszkadzające komórkę. Niedotlenienie, niedokrwienie. Wykładniki biochemiczne uszkodzenia komórki. Rodzaje uszkodzeń komórki (odwracalne, nieodwracalne). Zwyrodnienie wodniczkowe. Stłuszczenie. Otłuszczenie.
3. Wykład 3 (2 godz.)
Zaburzenia krążenia: Przekrwienie: ostre, przewlekłe, bierne, czynne. Obrzęk (płuc, mózgu, obrzęk uogólniony), przyczyny obrzęków. Rodzaje krwotoków. Skazy krwotoczne. DIC. Niedokrwienie, krążenie oboczne. Miażdżyca – przyczyny rozwoju. Budowa i ewolucja blaszki miażdżycowej. Powikłania miażdżycy – zawał serca.
4. Wykład 4 (1 godz.)
Amyloidoza: diagnostyka zażyciowa amyloidozy. Typy amyloidów. Dna. Hemosyderoza / Hemochromatoza.
5. Wykład 5 (1 godz.)
Zapalenia – podziały. Zmiany miejscowe i ogólnoustrojowe towarzyszące zapaleniom. Charakterystyka zapalenia ostrego i przewlekłego. Możliwe zakończenie procesu zapalenia. Rodzaje zapaleń wysiękowych ropnych. Promienica.
6. Wykład 6 (2 godz.)
Przykłady zapaleń wytwórczych ziarniniakowych: gruźlica, kiła, sarkoidoza. Zapalenia wywołane przez grzyby.
7. Wykład 7 (2 godz.)
Epidemiologia nowotworów. Pojęcia: nowotwór łagodny, nowotwór miejscowo złośliwy, nowotwór złośliwy, rak, mięsak, chłoniak, białaczka, wznowa, przerzut odległy. Złośliwość kliniczna nowotworów. Stopień zróżnicowania i stopień zaawansowania klinicznego nowotworu.
8. Wykład 8 (2 godz.)
Nowotwory nienabłonkowe: mięśniak, mięśniakomięsak, tłuszczak, tłuszczakomięsak, zimowiak, kostniak, kostniakomięsak, chrzęstniak, chrzęstniakomięsak.
9. Wykład 9 (1 godz.)
Patologia środowiskowa: szkodliwość palenia tytoniu. Alkoholizm – konsekwencje.
10. Egzamin testowy (2 godz.)

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium 1.I, 1.II – Podstawy budowy komórki. (2 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi opisać budowę komórki
- student potrafi scharakteryzować zadania poszczególnych elementów składowych komórki
Seminarium 1.III – Specyfika pracy w Zakładzie Patomorfologii (zwiedzanie zakładu). Wizyta w Muzeum Katedry Patomorfologii. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student zapoznaje się z organizacją pracy w Zakładzie Patomorfologii
- student zna historię rozwoju dziedziny, jaka jest patomorfologii, omawianą na podstawie eksponatów zgromadzonych w Muzeum Katedry Patomorfologii

Seminarium 2.I – Rodzaje śmierci komórki (apoptoza, nekroza). Rodzaje martwicy (skrzepowa / rozpływna). Rodzaje specjalne martwicy. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi wymienić rodzaje śmierci komórki oraz opisać poszczególne etapy każdego z tych procesów
- student potrafi sklasyfikować martwice
Seminarium 2.II – Zmiany adaptacyjne: przerost, rozrost, zanik, metaplazja. Zaburzenia rogowacenia. Wapnienie obcosiedliskowe. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi wymienić zmiany adaptacyjne, która mogą zajść w komórce
- student potrafi wykazać oraz scharakteryzować różnice pomiędzy poszczególnymi zmianami adaptacyjnymi
Seminarium 2.III – Cel i technika wykonywania badań immunohistochemicznych. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi zdefiniować pojęcie immunohistochemii
- student zna oraz potrafi opisać kolejne techniczne etapy wykonywania badań immunohistochemicznych

Seminarium 3.I – Zakrzepy: czynniki warunkujące ich powstanie. Losy zakrzepów. Zatory zakrzepowe systemowe i płucne. Zatory gazowe, tłuszczowe, płynem owodniowym. Skrzepy. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi przedstawić etiologię zakrzepów
- student potrafi wyjaśnić proces tworzenia się różnych typów zatorów
Seminarium 3.II – Rodzaje wstrząsu. Morfologiczne wykładniki wstrząsu. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi scharakteryzować omawiane rodzaje wstrząsu
- student potrafi wymienić morfologiczne wykładniki wstrząsu
Seminarium 3.III- Rodzaje mikroskopów. Mikroskop elektronowy – budowa, działanie, zastosowanie. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi wymienić różne rodzaje mikroskopów oraz opisać fizyczną zasadę ich działania
- student potrafi szczegółowo opisać zasadę działania mikroskopu elektronowego oraz jego przeznaczenia do badań histopatologicznych

Seminarium 4.I – Mukowiscydoza – patogeneza, objawy, zmiany morfologiczne. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi wyjaśnić mechanizm prowadzący do choroby
- student potrafi opisać objawy towarzyszące mukowiscydozie oraz scharakteryzować towarzyszące jej zmiany morfologiczne.
Seminarium 4.II – Żółtaczka – definicja. Rodzaje żółtaczek. Typy cukrzycy. Powikłania cukrzycy. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi wyjaśnić mechanizm prowadzący do żółtaczki oraz rozróżnia typy żółtaczek
- student potrafi wyjaśnić mechanizmy prowadzące do różnego rodzaju cukrzyc, a także potrafi opisać powikłania związane z tą chorobą oraz sposób postępowania z pacjentem
Seminarium 4.III – Rodzaje mikroskopów. Mikroskop elektronowy – budowa, działanie, zastosowanie. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi wymienić różne rodzaje mikroskopów oraz opisać fizyczną zasadę ich działania
- student potrafi szczegółowo opisać zasadę działania mikroskopu elektronowego oraz jego przeznaczenia do badań histopatologicznych

Seminarium 5.I – Typy zapaleń płuc: zapalenie odoskrzelowe i płatowe płuc. Zapalenie atypowe płuc (wirusowe, mykoplazmowe). Zapalenie wyrostka robaczkowego. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi różnicować poszczególne typy zapaleń płuc
- student potrafi wyjaśnić patogenezę zapalenia wyrostka robaczkowego
Seminarium 5.II– Pojęcie zakażeń oportunistycznych. AIDS. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi zdefiniować zakażenia oportunistyczne
- student potrafi wyjaśnić patogenezę AIDS oraz opisać sposób postępowania z pacjentem
Seminarium 5.III- Przygotowanie tkanek do badania w mikroskopie elektronowym. Wymogi ogólne: pobieranie, utrwalanie, (rodzaje utrwalaczy, ich właściwości, rodzaje utrwalania, odwadnianie, przepajanie, zatapianie, rodzaje żywic). Polimeryzacja. (2 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi wymienić kolejne etapy przygotowania tkanki do badania w mikroskopie elektronowym
- student potrafi samodzielnie wykonać wybrane czynności przygotowawcze tkanek do badania w mikroskopie elektronowym

Seminarium 6.I, 6.II – Wybrane choroby autoimmunologiczne: RZS, toczeń, zespół Sjogrena, skleroderma, choroba Hashimoto, choroba Graves-Basedowa (2 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi zdefiniować pojęcie choroby autoimmunologicznej
- student potrafi wyjaśnić patogenezę wybranych chorób autoimmunologicznych
Seminarium 6.III- Przygotowanie tkanek do badania w mikroskopie elektronowym. Wymogi ogólne: pobieranie, utrwalanie, (rodzaje utrwalaczy, ich właściwości, rodzaje utrwalania, odwadnianie, przepajanie, zatapianie, rodzaje żywic). Polimeryzacja. (2 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi wymienić kolejne etapy przygotowania tkanki do badania w mikroskopie elektronowym
- student potrafi samodzielnie wykonać wybrane czynności przygotowawcze tkanek do badania w mikroskopie elektronowym

Seminarium 7.I– Najczęstsze nowotwory nabłonkowe: rak piersi, rak jelita grubego. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi zdefiniować pojęcie nowotworu nabłonkowego oraz różnicować pojęcia nowotworu i raka
- student potrafi wyjaśnić ogólną etiologię zmian nowotworowych omawianych typów, a także omówić cechy patomorfologiczne komórek nowotworowych raka piersi oraz raka jelita grubego
Seminarium 7.II- Najczęstsze nowotwory nabłonkowe (cd): rak żołądka, rak płuca, rak prostaty. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi zdefiniować pojęcie nowotworu nabłonkowego oraz różnicować pojęcia nowotworu i raka
- student potrafi wyjaśnić ogólną etiologię zmian nowotworowych omawianych typów, a także omówić cechy patomorfologiczne komórek nowotworowych raka żołądka, raka płuca oraz raka prostaty
Seminarium 7.III – Krojenie – budowa i działanie ultramikrotomu. Rodzaje noży. Wykonywanie noży szklanych. „Barwienie preparatów”. Obserwacja w ME. Wykonywanie dokumentacji. Interpretacja zdjęć. (2 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi wymienić kolejne etapy przygotowania tkanki do badania w mikroskopie elektronowym
- student potrafi samodzielnie wykonać wybrane czynności przygotowawcze tkanek do badania w mikroskopie elektronowym, wykonać dokumentację badania ME oraz zna podstawy interpretacji zdjęć ME

Seminarium 8.I – Rodzaje znamion barwnikowych. Czerniak skóry i gałki ocznej. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi zdefiniować pojęcie znamion barwnikowych oraz podać ich patogenezę
- student potrafi wyjaśnić ogólną etiologię zmian nowotworowych omawianych typów, a także omówić cechy patomorfologiczne komórek nowotworowych czerniaka skóry oraz gałki ocznej
Seminarium 8.II – Raki skóry: rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi różnicować pojęcia czerniaka i raka skóry
- student potrafi wyjaśnić ogólną etiologię zmian nowotworowych omawianych typów, a także omówić cechy patomorfologiczne komórek nowotworowych wybranego raka skóry
Seminarium 8.III – Krojenie – budowa i działanie ultramikrotomu. Rodzaje noży. Wykonywanie noży szklanych. „Barwienie preparatów”. Obserwacja w ME. Wykonywanie dokumentacji. Interpretacja zdjęć. (2 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi wymienić kolejne etapy przygotowania tkanki do badania w mikroskopie elektronowym
- student potrafi samodzielnie wykonać wybrane czynności przygotowawcze tkanek do badania w mikroskopie elektronowym, wykonać dokumentację badania ME oraz zna podstawy interpretacji zdjęć ME

Seminarium 9.I – Choroba popromienna. (1 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi zdefiniować oraz opisać różnicę pomiędzy pojęciami skutków stochastycznych oraz niestochastycznych oddziałania promieniowania jonizującego z materią organiczną
- student potrafi scharakteryzować poszczególne etapy choroby popromiennej
Seminarium 9.II – Zaliczenie(1 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z seminariów (S) oraz z egzaminu (E) są obliczane odpowiednio jako procent uzyskanych punktów z obu zaliczeń.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (E) i z seminariów (S):
OK = 0.6 x E + 0.4 x S

Wymagania wstępne i dodatkowe:
  • Znajomość podstaw histologii
  • Znajomość podstaw cytofizjologii
  • Znajomość podstaw biologii molekularnej
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. Podstawy biologii komórki: wprowadzenie do biologii molekularnej. PWN. 1999 (lub wydanie II zmienione z 2005)
  2. G. Fuller, D. Shields. Podstawy molekularne biologii komórki. PZWL. 2000
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak