Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy radiofarmakologii i medycyny nuklearnej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-601-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Hubalewska- Dydejczyk Alicja (alahub@cm-uj.krakow.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Hubalewska- Dydejczyk Alicja (alahub@cm-uj.krakow.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Brak wyników do wyświetlenia
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Brak wyników do wyświetlenia
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykład 1. Podstawy fizyczne medycyny nuklearnej. Sposoby pozyskiwania izotopów promieniotwórczych. Elementy ochrony radiologicznej (1 godz.)
Wykład 2. Podstawy radiofarmacji. Radioimmunologia (1 godz.)
Wykład 3. Podstawy obrazowania w medycynie nuklearnej (proces akwizycji, techniki wykonywania badań obrazowych w medycynie nuklearnej, proces rekonstrukcji, systemy hybrydowe) (1 godz.)
Wykład 4. Podstawy obrazowania scyntygraficznego serca i układu naczyniowego. Podstawy obrazowania ośrodkowego układu nerwowego (1 godz.)
Wykład 5. Podstawy obrazowania scyntygraficznego układu kostnego i wydalniczego. Podstawy obrazowania układu dokrewnego (1 godz.)
Wykład 6.Obrazowanie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Systemy hybrydowe PET/CT (1 godz.)
Wykład 7. Podstawy terapii izotopowej (1 godz.)
Wykład 8. Zaliczenie pisemne w formie testu (1 godz.)

Zajęcia seminaryjne:

Seminarium 1. (1 godz.)
Efekty kształcenia:- student potrafi zdefiniować pojęcie medycyny nuklearnej- student potrafi opisać procesy fizyczne (typy rozpadów izotopów promieniotwórczych, oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią) będące podstawą stosowania radiofarmaceutyków- student potrafi wymienić sposoby praktycznej realizacji zasady ALARA w odniesieniu do medycyny nuklearnej
Seminarium 2. (1 godz.)
Efekty kształcenia:- student potrafi zdefiniować pojęcie radiofarmacji- student potrafi opisać budowę generatora molibdenowo-technetowego oraz zna zasadę jego elucji- student potrafi opisać kolejne etapy wykonywania badań radioimmunologicznych na podstawie poznanych metod oznaczania poziomu hormonów tarczycowych
Seminarium 3. (1 godz.)
Efekty kształcenia:- student potrafi wymienić oraz scharakteryzować różnice pomiędzy omawianymi typami akwizycji danych- student potrafi wymienić oraz scharakteryzować różnice pomiędzy omawianymi typami rekonstrukcji obrazów wykorzystywanymi w medycynie nuklearnej- student potrafi opisać budowę gamma kamery oraz tomografu komputerowego, a także połączenia obu tych urządzeń w postaci systemu hybrydowego SPECT/CT
Seminarium 4. (1 godz.)
Efekty kształcenia:- student potrafi wymienić radiofarmaceutyki wykorzystywane do diagnostyki układu krwionośnego, podać wskazania do wykonania badania wentrikulograficznego oraz perfuzji mięśnia sercowego, podać zasady interpretacji obrazów scyntygraficznych uzyskanych obiema metodami diagnostycznymi- student potrafi wymienić radiofarmaceutyki wykorzystywane do diagnostyki OUN, wskazania do wykonania wybranych typów badań OUN, a także podać zasady interpretacji obrazów scyntygraficznych uzyskanych omawianymi metodami diagnostycznymi
Seminarium 5. (1 godz.)
Efekty kształcenia:- student potrafi wymienić radiofarmaceutyki wykorzystywane do diagnostyki układu kostnego, podać wskazania do wykonania badania scyntygraficznego kośćca, podać zasady interpretacji omawianych obrazów scyntygraficznych- student potrafi wymienić radiofarmaceutyki wykorzystywane do diagnostyki układu wydalniczego, podać wskazania do wykonania wybranych typów badań nerek (scyntygrafia statyczna nerek, scyntygrafia dynamiczna nerek, test z furosemidem, test z kaptoprilem, ocena GFR), a także podać zasady interpretacji obrazów scyntygraficznych uzyskanych omawianymi metodami diagnostycznymi- student potrafi wymienić radiofarmaceutyki wykorzystywane do diagnostyki wybranych elementów układu dokrewnego, podać wskazania do wykonania wybranych badania scyntygraficznych (tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, receptorów somatostatynowych), podać zasady interpretacji omawianych obrazów scyntygraficznych
Seminarium 6. (1 godz.)
Efekty kształcenia:- student potrafi omówić fizyczne oraz fizjologiczne podstawy pozytonowej tomografii emisyjnej PET- student potrafi wymienić radiofarmaceutyki wykorzystywane do diagnostyki PET, wskazania do wykonania wybranych typów badań PET, a także podać zasady interpretacji obrazów PET
Seminarium 7. (1 godz.)
Efekty kształcenia:- student potrafi wymienić izotopy promieniotwórcze wykorzystywane do terapii w medycynie nuklearnej oraz uzasadnić swój wybór- student potrafi wymienić podstawowe terapie izotopowe schorzeń nowotworowych oraz nienowotworowych, wskazania do poddania pacjenta terapii, sposób oceny skuteczności terapii, możliwe powikłania po terapii

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu (E) obliczana jest na podstawie uzyskanego w jego trakcie procentu punktów. Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z egzaminu (E): OK = E

Wymagania wstępne i dodatkowe:
  • Znajomość podstaw fizyki jądrowej
  • Znajomość podstaw ochrony radiologicznej
  • Znajomość anatomii oraz fizjologii w zakresie przewidzianym dla studentów fizyki medycznej
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. Ell PJ., Gambhir SS.[red.]. Nuclear medicine in clinical diagnosis and treatment. Wyd. 3. Churchill Livingstone, Edinburgh, New York 2004, s. 1295 – 1329.
  2. Murray I.P.C., Ell P.J. [red.]: Nuclear medicine in clinical diagnosis and treatment. Wyd. 2. Churchill Livingstone, Edinburgh ; New York 1998.
  3. Królicki L.: Medycyna Nuklearna. Fundacja im. Ludwika Rydygiera. Warszawa 1996.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak