Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Propedeutyka nauk medycznych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-603-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Jung Aleksandra (Aleksandra.Jung@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Jung Aleksandra (Aleksandra.Jung@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu nauk medycznych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna przebieg interakcji diagnostyczno-terapeutycznej, etapy badania lekarskiego, sposoby ustalania i rodzaje rozpoznań. Posiada wiedzę o aktualnie stosowanych technikach terapii. FM1A_W15, FM1A_W21 Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę o specyfice nauk medycznych, głównych zadaniach ochrony zdrowia, charakterystyce zawodu lekarza i jego społecznych uwarunkowaniach, zna definicję pojęcia zdrowia. FM1A_W15, FM1A_W17, FM1A_W14, FM1A_W16 Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student posiada wiedzę o głównych specjalnościach medycznych i specyfice odpowiadających im najczęściej spotykanych schorzeń. FM1A_W15 Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi objaśnić przebieg interakcji diagnostyczno-terapeutycznej i określić znaczenie jej etapów. FM1A_U13 Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi sformułować opis wybranej jednostki chorobowej używając poprawnej terminologii medycznej. FM1A_U04 Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość problemów etycznych spotykanych we współczesnej medycynie. FM1A_K04 Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość zagrożeń wynikających ze stosowania nierzetelnych i nie potwierdzonych naukowo metod terapeutycznych. FM1A_K08 Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
M_K003 Student rozumie znaczenie publikacji naukowych dla rozwoju medycyny opartej na rzetelnych badaniach klinicznych. FM1A_K11 Udział w dyskusji,
Referat,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna przebieg interakcji diagnostyczno-terapeutycznej, etapy badania lekarskiego, sposoby ustalania i rodzaje rozpoznań. Posiada wiedzę o aktualnie stosowanych technikach terapii. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o specyfice nauk medycznych, głównych zadaniach ochrony zdrowia, charakterystyce zawodu lekarza i jego społecznych uwarunkowaniach, zna definicję pojęcia zdrowia. + - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę o głównych specjalnościach medycznych i specyfice odpowiadających im najczęściej spotykanych schorzeń. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi objaśnić przebieg interakcji diagnostyczno-terapeutycznej i określić znaczenie jej etapów. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi sformułować opis wybranej jednostki chorobowej używając poprawnej terminologii medycznej. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość problemów etycznych spotykanych we współczesnej medycynie. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zagrożeń wynikających ze stosowania nierzetelnych i nie potwierdzonych naukowo metod terapeutycznych. + - - - - + - - - - -
M_K003 Student rozumie znaczenie publikacji naukowych dla rozwoju medycyny opartej na rzetelnych badaniach klinicznych. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pojęcia zdrowia i choroby
Rozumienie pojęcia zdrowia w medycynie historycznej i współczesnej, systemy medyczne i odpowiadające im koncepcje patologii i terapii, znaczenie definicji zdrowia dla systemu ochrony zdrowia, warunki i czynniki konieczne dla zapewnienia zdrowia społecznego.
Rozpoznanie lekarskie
Rola diagnozy w procesie leczenia, rodzaje rozpoznań i ich odniesienie do etapów procesu diagnostyczno-terapeutycznego, rozpoznanie objawowe, obrazowe, histopatologiczne, śródoperacyjne, kliniczne, stawianie i weryfikacja hipotez diagnostycznych, diagnostyka różnicowa.
Nozologia i symptomatologia
Pojęcie jednostki chorobowej, system klasyfikacji jednostek chorobowych i jego role, pojęcie objawu, rodzaje i sposoby badania objawów, powiązania między objawami a jednostkami chorobowymi, objawy specyficzne, niespecyficzne, patognomoniczne.
Interakcja diagnostyczno-terapeutyczna
Kontakt pacjenta z lekarzem, etapy diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, rola pacjenta, lekarza, personelu pomocniczego, problemy społeczne i psychologiczne interakcji lekarz-pacjent.
Badanie lekarskie
Klasyczne etapy i metody badania lekarskiego, badanie podmiotowe, techniki zbierania, przebieg i znaczenie wywiadu lekarskiego, badanie przedmiotowe, podstawowe techniki badania, rola zmysłów i doświadczenia lekarza w interpretacji objawów, specyficzne techniki badania w specjalnościach medycznych.
Metody i środki współczesnej terapii
Leczenie objawowe i przyczynowe, zachowawcze i zabiegowe, kliniczne i ambulatoryjne, zasób dawnych i współczesnych metod leczenia, farmakoterapia i postępy farmakologii, rozwój chirurgii i technik zabiegowych, metody fizykoterapii, terapie hormonalne, immunologiczne i genetyczne, kierunki przyszłego rozwoju, metody medycyny komplementarnej.
Rola aparatury medycznej w diagnostyce i terapii
Badania dodatkowe, obrazowe, laboratoryjne, ich znaczenie w diagnostyce, wykorzystanie aparatury we wdrażaniu i monitorowaniu terapii, lecznicze zastosowania aparatury, interakcje pacjenta z aparaturą medyczną, problemy kulturowe i etyczne związane z wykorzystaniem aparatury.
Nauki i specjalności medyczne
Nauki podstawowe medycyny, nauki kliniczne, główne specjalności medyczne i ich specyfika.
Medycyna poza terapią
Rola zapobiegania chorobom w zdrowiu publicznym, prewencja wtórna i pierwotna, badania przesiewowe i profilaktyczne, edukacja prozdrowotna, rehabilitacja i jej znaczenie w procesie terapeutycznym, medycyna paliatywna, znaczenie opieki terminalnej.
Aktualne problemy medycyny
Choroby cywilizacyjne, schorzenia autoimmunologiczne i psychosomatyczne, choroba nowotworowa, problemy osób niepełnosprawnych, ochrona zdrowia w skali globalnej.

Zajęcia seminaryjne:

Opis wybranej jednostki chorobowej z uwzględnieniem elementów omawianych na wykładzie. Szczegółowe wytyczne zostaną podane przed pierwszymi zajęciami.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 7 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena prezentacji wybranego problemu z zakresu tematyki wykładów i aktywnego udziału w grupowej dyskusji podczas prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zagadnień biologii człowieka

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski: Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003
Jan W. Guzek: Patofizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
Jan Tatoń, Anna Czech: Diagnostyka internistyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach obowiązkowych wymaga od studenta samodzielnego opanowania omawianego na tych zajęciach materiału.
Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 2 zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były
negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości, co skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji.