Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Laboratorium zaawansowanych technik jądrowych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-604-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Bolewski Andrzej (bolewski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Jodłowski Paweł (pawel.jodlowski@fis.agh.edu.pl)
dr Bolewski Andrzej (bolewski@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy studenta z zakresu zastosowań fizyki jądrowej w dziedzinach związanych z nauką, techniką, badaniami środowiskowymi oraz innymi.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o rożnych rodzajach promieniowania jądrowego; ich źródłach, oddziaływaniu z materią oraz metodach ich detekcji FM1A_W06 Zaliczenie laboratorium,
Odpowiedź ustna
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat budowy i zasad działania typowych urządzeń techniki jądrowej, podstaw fizycznych wybranych jądrowych metod pomiarowych, ich zalet i ograniczeń oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w rożnych obszarach ludzkiej aktywności FM1A_W13 Zaliczenie laboratorium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać typowe pomiary z zakresu techniki jądrowej, przeprowadzić analizę danych doświadczalnych z uwzględnieniem oceny niepewności uzyskanych wyników oraz napisać sprawozdanie z wykonanej pracy FM1A_U04, FM1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi zastosować wybrane jądrowe metody pomiarowe do badania własności fizycznych i składu chemicznego materiałów, a także zidentyfikować izotopy promieniotwórcze w badanych materiałach FM1A_U07, FM1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności dogłębnego poznawania problemów, dla rozwiązania których planuje się zastosowanie jądrowych metod pomiarowych i potrafi działać w środowisku interdyscyplinarnym FM1A_K06, FM1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie potrzebę przekazywania zainteresowanym osobom rzetelnych informacji na tematy związane ze stosowaniem jądrowych technik pomiarowych w ich środowisku pracy FM1A_K11 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o rożnych rodzajach promieniowania jądrowego; ich źródłach, oddziaływaniu z materią oraz metodach ich detekcji - - + - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat budowy i zasad działania typowych urządzeń techniki jądrowej, podstaw fizycznych wybranych jądrowych metod pomiarowych, ich zalet i ograniczeń oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w rożnych obszarach ludzkiej aktywności - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać typowe pomiary z zakresu techniki jądrowej, przeprowadzić analizę danych doświadczalnych z uwzględnieniem oceny niepewności uzyskanych wyników oraz napisać sprawozdanie z wykonanej pracy - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować wybrane jądrowe metody pomiarowe do badania własności fizycznych i składu chemicznego materiałów, a także zidentyfikować izotopy promieniotwórcze w badanych materiałach - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności dogłębnego poznawania problemów, dla rozwiązania których planuje się zastosowanie jądrowych metod pomiarowych i potrafi działać w środowisku interdyscyplinarnym - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę przekazywania zainteresowanym osobom rzetelnych informacji na tematy związane ze stosowaniem jądrowych technik pomiarowych w ich środowisku pracy - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Program ćwiczeń:
1. Wprowadzenie: regulamin Studenckiej Pracowni Radiometrii, zasady zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych, zasady BHP i postępowania za źródłami promieniowania jądrowego (studenci podpisuję oświadczenie o odbyciu przeszkolenia), sprawy organizacyjne – podział grupy na zespoły dwuosobowe i określenie dla każdego z nich harmonogramu zajęć (2 godz.)
2. ćwiczenia laboratoryjne – 6 ćwiczeń po 4 godz.
3. zaliczenie ćwiczeń, odrabianie zaległych ćwiczeń laboratoryjnych (2 godz.)

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych będzie wykonane 6 ćwiczeń z przedstawionej poniżej listy; czas wykonywania każdego ćwiczenia 4 godz.:
- Wyznaczanie czasu połowicznego rozpadu izotopów krótkotrwałych
- Pomiar aktywności źródeł promieniotwórczych metodą koincydencji
- Rozpraszanie cząstek beta
- Oznaczanie zawartości naturalnych nuklidów promieniotwórczych w różnych materiałach
- Oznaczanie uranu i badanie równowagi promieniotwórczej w szeregu uranowym
- Spektrometria promieniowania gamma próbek środowiskowych
- Wyznaczanie stosunku przekrojów czynnych na aktywację neutronami termicznymi dla nuklidów Mn-55 i I-127
- Badanie pola neutronów termicznych wokół źródła neutronów
- Oznaczanie zawartości manganu metodą aktywacyjną
- Oznaczanie zawartości metali szlachetnych obiektach numizmatycznych metodą aktywacyjną.
- Promieniowanie kosmiczne

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zajęć laboratoryjnych obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen średnich z przygotowania teoretycznego i ze sprawozdań z opracowaniem wyników.
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń laboratoryjnych wymaga uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich wykonywanych ćwiczeń.
Ocena końcowa (OK) jest równa ocenie z zajęć laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1.
• Znajomość podstaw fizyki jądrowej
• Znajomość podstaw elektroniki jądrowej i detekcji promieniowania jądrowego
• Znajomość podstawowych zasad ochrony radiologicznej
• Brak przeciwwskazań do pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
2. Zaliczenie laboratorium “Podstawy fizyki i techniki jądrowej” lub “Laboratorium technik jądrowych” lub równoważne.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

•B. Dziunikowski, S.J. Kalita, Ćwiczenia laboratoryjne z jądrowych metod pomiarowych, Wyd. AGH, 1995
•B. Dziunikowski, O fizyce i energii jądrowej, Wyd. AGH, 2001
•B. Dziunikowski, Zastosowania izotopów promieniotwórczych, Cz.1 i 2, Wyd. AGH, 1995 i 1998
•G. Knoll, Radiation Detection and Measurements, John Wiley & Sons, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

nie posiadam

Informacje dodatkowe:

Sposób wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach
laboratoryjnych:
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest nie więcej niż dwie nieobecności studenta na zajęciach.
Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń, w którym można wykonać ćwiczenia, których student z przyczyn losowych nie mógł wykonać w pierwotnym terminie.
Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest zaliczenie wszystkich przypisanych studentowi
ćwiczeń w trakcie semestru.
Warunki zaliczenia pojedynczego ćwiczenia są następujące:
- uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowania teoretycznego,
- poprawne wykonanie pomiarów,
- przedstawienie akceptowalnego sprawozdania z opracowaniem wyników.
W przypadku nie zaliczenia wymaganej ilości ćwiczeń studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy w trakcie sesji.