Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-609-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Matusiak Katarzyna (Katarzyna.Matusiak@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Matusiak Katarzyna (Katarzyna.Matusiak@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W trakcie realizacji modułu, student będzie miał możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej w trakcie studiów wiedzy.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W003 Student zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą z promieniowaniem jonizującym i niejonizującym. FM1A_W07, FM1A_W16 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U005 Student potrafi przeprowadzić podstawowe testy aparatów diagnostycznych związane z kontrolą jakości (QC, ang. Quality Control). FM1A_U07, FM1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Praca wykonana w ramach praktyki
M_U006 Student potrafi dobrać właściwą metodę pomiaru i przeprowadzić analizę uzyskanych wyników w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa pracy. FM1A_U12, FM1A_U06, FM1A_U13, FM1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K005 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na życie i zdrowie swoje i współpracowników. FM1A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K006 Student potrafi pracować w zespole biorąc odpowiedzialność za wykonywane zadania. FM1A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W003 Student zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą z promieniowaniem jonizującym i niejonizującym. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U005 Student potrafi przeprowadzić podstawowe testy aparatów diagnostycznych związane z kontrolą jakości (QC, ang. Quality Control). - - - - - - + - - - -
M_U006 Student potrafi dobrać właściwą metodę pomiaru i przeprowadzić analizę uzyskanych wyników w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa pracy. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K005 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na życie i zdrowie swoje i współpracowników. - - - - - - + - - - -
M_K006 Student potrafi pracować w zespole biorąc odpowiedzialność za wykonywane zadania. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Celem letnich praktyk studenckich będzie zapoznanie się z wykorzystywaną aparaturą oraz podstawowymi badaniami wykonywanymi przez pracownie specjalistyczne (np. radiologiczną, mammograficzną, tomografii komputerowej, ultrasonograficzną, planowania leczenia, dozymetryczną) wchodzące w skład zakładów diagnostyki obrazowej lub/i radioterapii. W szczególności Student powinien mieć możliwość:
1. zapoznania się z procedurą rejestracji i przygotowania pacjenta do badań;
2. zapoznania się z wykonywanymi procedurami;
3. zapoznania się z wykorzystywaną aparaturą i stosowanymi technikami;
4. przeszkolenia oraz samodzielnego (pod nadzorem upoważnionej osoby) wykonywania badań, testów specjalistycznych (kontrola jakości) oraz konserwacji dostępnej aparatury medycznej;
5. obsługi i konserwacji szeroko pojętego sprzętu – zagadnienia inżynierskie;
6. zapoznania się z informatycznymi systemami gromadzenia danych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 162 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 160 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

W trakcie odbywania praktyki student uzupełnia dziennik praktyk. Praktyka studencka kończy się wystawieniem zaświadczenia o jej ukończeniu przez Zewnętrznego Opiekuna Praktyki (np. kierownik zakładu diagnostyki obrazowej, kierownik ośrodka radioterapii). Student pisze krótkie sprawozdanie (max. 2 strony A4) z przebiegu praktyki. Sprawozdanie weryfikowane jest przez Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich dla kierunku fizyka medyczna.
Na podstawie złożonych dokumentów (dziennik praktyk, zaświadczenie o ukończeniu praktyki oraz sprawozdanie) i zgodnie z regulaminem studiów AGH praktyka zaliczana jest przy użyciu zapisu zaliczono (“zal”).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Podstawowa wiedza w zakresie technik obrazowania i radioterapii.
2. Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Według zalecenia w miejscu odbywania praktyki.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. K.Matusiak, A.Patora, A.Jung: “Comparison of MCP-Ns and MCP-N detectors usefulness for beta rays detection” Radiation Measurements 102 (2017) 10-15
2. K.Matusiak, A.Patora, A.Jung: ”The influence of pre- and post-irradiation annealing on LiF:Mg,Cu,P stability” Radiation Protection Dosimetry Radiation Protection Dosimetry (2016), Vol. 171, No. 3, pp. 346–350
3. K.Matusiak, J. Kosek: “Dedicated computer software to radiation dose optimization for the staff performing nuclear medicine procedures” NUKLEONIKA (2012) vol. 57 no. 4 pp.497-502

Informacje dodatkowe:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestru letniego.

Praktyki muszą zostać zrealizowane w terminie zgodnym z podanym w zarządzeniu Rektora w sprawie organizacji bieżącego roku akademickiego.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, termin praktyki może zostać zmieniony na wniosek studenta po wcześniejszym uzgodnieniu z Zewnętrznym Opiekunem Praktyki oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla kierunku FM. Nieusprawiedliwiona nieobecność w miejscu odbywania praktyki skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaliczenia.