Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFM-1-701-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Medyczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Praca dyplomowa, jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych wykorzystywanych w badaniach biofizycznych, diagnostyce i terapii medycznej. FM1A_W02, FM1A_W10, FM1A_W10, FM1A_W02, FM1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji danych pomiarowych. FM1A_W01, FM1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je w formie graficznej i wyciągnąć na ich podstawie wnioski. FM1A_U08, FM1A_U03, FM1A_U08, FM1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie teoretyczne stanowiące część lub całość pracy inżynierskiej. FM1A_U04, FM1A_U01, FM1A_U04, FM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy dyplomowej. FM1A_K01, FM1A_K11, FM1A_K01 Udział w dyskusji,
Referat
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. FM1A_K02, FM1A_K06, FM1A_K02 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych wykorzystywanych w badaniach biofizycznych, diagnostyce i terapii medycznej. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji danych pomiarowych. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych, zaprezentować je w formie graficznej i wyciągnąć na ich podstawie wnioski. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie teoretyczne stanowiące część lub całość pracy inżynierskiej. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy dyplomowej. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, ocenia efekty pracy innych studentów, potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 375 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Wykonanie projektu 375 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
  • Praca dyplomowa oraz praktyki zawodowe, jako moduły zajęć, podlegają zaliczeniu przy użyciu zapisu zaliczono („zal.”) albo nie zaliczono („nzal.”).
  • Zapis słowny „zal.” nie ma żadnego odpowiednika w ocenie liczbowej i nie może być uwzględniany przy obliczeniu średniej ocen za określony okres studiów.
  • Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie (rejestracji pracy dyplomowej).
Wymagania wstępne i dodatkowe:
  • Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie (zarejestrować) jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie pisemnej oraz jeden egzemplarz w ustalonym formacie elektronicznym nie później niż w terminie:
  • do końca lutego – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;
  • do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
  • Student zobowiązany jest przedłożyć pracę dyplomową opiekunowi pracy celem jej oceny przed upływem terminów, o których mowa powyżej.
  • Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta. Od negatywnej oceny pracy studentowi przysługuje odwołanie w ciągu czternastu dni do kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Leslie Lamport, LaTeX: A Document Preparation System (2nd edition), Addison-Wesley Professional, 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bibliografia pracowników WFiIS AGH na stronach Biblioteki Głównej AGH:
http://www.bpp.agh.edu.pl/?wydz=13&odR=0&doR=2017&lang=pl

Informacje dodatkowe:
  • Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Szczegółowe zasady weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego określa Rektor w drodze zarządzenia.
  • Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, a która zaliczyła wszystkie przedmioty i praktyki zgodnie z programem studiów, w tym planem studiów, może za zgodą Dziekana Wydziału wznowić studia w celu złożenia pracy i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Prawo to przysługuje studentom jednorazowo, w okresie do jednego roku od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z tego powodu stała się ostateczna. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego w tym trybie, w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału, student traci prawo do poprawkowego egzaminu dyplomowego.