Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język Python
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-1-001-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Krawczyk Małgorzata (krawczyk@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Krawczyk Małgorzata (krawczyk@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem modułu jest poznanie jednego z nowoczesnych języków programowania jakim jest język Python.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wie do utworzenia jakiego typu aplikacji zastosować nowoczesny język skryptowy Python. FT1A_W04, FT1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna mozliwości języka Python w zakresie programowania w modelu proceduralnym FT1A_W04, FT1A_W04, FT1A_W06, FT1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student zna mozliwości języka Python w zakresie programowania w modelu obiektowym FT1A_W04, FT1A_W04, FT1A_W06, FT1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać i wykorzystać odpowiedni dla danego problemu model programowania w języku Python. FT1A_U11, FT1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi skorzytać z dokumentacji i manuala języka Python. FT1A_U02, FT1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wie do utworzenia jakiego typu aplikacji zastosować nowoczesny język skryptowy Python. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna mozliwości języka Python w zakresie programowania w modelu proceduralnym - - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna mozliwości języka Python w zakresie programowania w modelu obiektowym - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać i wykorzystać odpowiedni dla danego problemu model programowania w języku Python. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi skorzytać z dokumentacji i manuala języka Python. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Python w pigułce

  Student zna składnie języka Python
  Student zna podstawowe typy danych i instrukcje sterujące używane w języku Python

 2. Listy, krotki i ciągi znaków

  Student zna złożone struktury danych
  Student potrafi wykonywać operacje na ciągach znaków

 3. Słowniki

  Student wie czym jest słownik w Pythonie
  Student potrafi wykorzystać słowniki

 4. Funkcje

  Student wie w jaki sposób parametry są przekazywane do funkcji
  Student wiejak zwrócić wynik działania funkcji
  Student potrafi utworzyć i wywołać funkcję o zmiennej liczbie parametrów
  Student zna zasady zasięgu zmiennych

 5. Funkcje wbudowane

  Student zna podstawowe funkcje wbudowane języka Python
  Student potrafi wykorzystać funkcje anonimowe

 6. Generatory

  Student wie czym są generatory
  Student potrafi utworzyć i wykorzystać generator
  Student wie czym są wyrażenia generatora

 7. Operacje na plikach

  Student potrafi wykonywać operacje na plikach

 8. Moduły i pakiety

  Student wie co to jest moduł
  Student wie co to jest pakiet
  Student potrafi utworzyć i wykorzystać własne moduły i pakiety

 9. Klasy

  Student potrafi utworzyć hierarchię klas
  Student potrafi wykorzystać utworzone klasy

 10. Wyjątki

  Student wie czym są wyjątki
  Student zna zasady obsługi wyjątków w Pythonie

 11. Iteratory

  Student wie czym jest iterator
  Student potrafi utworzyć i wykorzystać iterator

 12. Obliczenia numeryczne w Pythonie

  Student zna dostępne moduły numeryczne i potrafi z nich skorzystać

 13. Rozszerzenia w języku C

  Student potrafi utworzyć w wykorzystać własne rozszerzenie napisane w języku C

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Każde zajęcia laboratoryjne rozpoczynają się krótką kartkówka z materiału wcześniejszego, za które można uzyskać 50% punktów. Pozostałe 50% punktów można uzyskać za program napisany w czasie zajęć. Przy obliczaniu oceny końcowej z laboratorium anulowana jest najsłabsza ocena z kartkówek i najsłabsza ocena z programów. Wysokość oceny końcowej będzie ustalana zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w regulaminie AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie (Par.13, pkt.1).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z programowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. www.python.org
 2. Mark Lutz, Python. Wprowadzenie.Wydanie III, Helion, Gliwice, 2010.
 3. Peter Norton i inni, Python od podstaw, Helion, Gliwice, 2006.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według bazy WoS

Informacje dodatkowe:

Każde zajęcia rozpoczynają się krótką kartkówką z materiału wcześniejszego, następnie Studenci samodzielnie realizują projekt według instrukcji podanej przez prowadzącego zajęcia

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

 • usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia

Zasady zaliczania zajęć:

 • podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. W przypadku braku zaliczenia w terminie podstawowym Student może dwukrotnie przystąpić do kolokwium zaliczeniowego w formie ustnej.