Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane zagadnienia współczesnej fizyki i chemii
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-1-020-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzię z wybranych współczesnych zagadnień fizyki i chemii. FT1A_W05 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie przygotować i wygłośić (wspomagając się technikami multimedialnymi) zwartą prezentację na wybrany temat. FT1A_U04, FT1A_U01, FT1A_U02 Prezentacja
M_U002 Student potrafi samodzielnie wyszukać popularno-naukowe artykuły pozwalające przygotować zwartą prezentację na zadany temat. FT1A_U01, FT1A_U02 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi atrakcyjnie zaprezentować wybrane zagadnienia współczesnej fizyki i chemii FT1A_K08 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzię z wybranych współczesnych zagadnień fizyki i chemii. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie przygotować i wygłośić (wspomagając się technikami multimedialnymi) zwartą prezentację na wybrany temat. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie wyszukać popularno-naukowe artykuły pozwalające przygotować zwartą prezentację na zadany temat. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi atrakcyjnie zaprezentować wybrane zagadnienia współczesnej fizyki i chemii - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Wybrane zagadnienia współczesnej fizyki i chemii

Referowanie wybranych zagadnień współczesnej fizyki i chemii.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa się ocenie z zajęć seminaryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wskaźnik rekrutacyjny powyżej 900. Podstawą oceny z zajęć seminaryjnych jest wygłoszenie referatu dotyczącego wybranych zagadnień współczesnej fizyki lub chemii ocenianego w skali od 0 do 100%. Za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną student traci 10% z oceny uzyskanej za prezentację.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak