Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka metali
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-1-031-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Paja Antoni (paja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Paja Antoni (paja@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawowych właściwościach fizycznych i strukturze krystalicznej metali. FT1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie stanów elektronowych w potencjale periodycznym. FT1A_W01 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę o właściwościach magnetycznych metali i o modelach teoretycznych wyjaśniających te właściwości. FT1A_W03, FT1A_W01 Kolokwium
M_W004 Student posiada podstawową wiedzę o istnieniu metali w stanie amorficznym i o właściwościach metali w tym stanie. FT1A_W02, FT1A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student umie skorelować właściwości metalu z jego stanami elektronowymi. FT1A_U05 Udział w dyskusji
M_U005 Student potrafi stwierdzić charakter uporządkowania magnetycznego metalu na podstawie jego mierzalnych właściwości. FT1A_U04 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi podjąć merytoryczną dyskusję z prowadzącym zajęcia i z innymi uczestnikami zajęć.. FT1A_U04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawowych właściwościach fizycznych i strukturze krystalicznej metali. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie stanów elektronowych w potencjale periodycznym. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o właściwościach magnetycznych metali i o modelach teoretycznych wyjaśniających te właściwości. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada podstawową wiedzę o istnieniu metali w stanie amorficznym i o właściwościach metali w tym stanie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie skorelować właściwości metalu z jego stanami elektronowymi. + - - - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi stwierdzić charakter uporządkowania magnetycznego metalu na podstawie jego mierzalnych właściwości. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi podjąć merytoryczną dyskusję z prowadzącym zajęcia i z innymi uczestnikami zajęć.. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Fizyka metali

1. Metale – charakterystyka ogólna: podstawowe właściwości i struktura krystaliczna;
2. Opis kwantowy gazu elektronowego (teoria Sommerfelda);
3. Sieć Bravais’go i sieć odwrotna;
4. Stany elektronowe w potencjale okresowym: twierdzenie Blocha, metody obliczania struktury pasmowej, przegląd wybranych wyników teorii pasmowej, porównanie z eksperymentem;
5. Elektron w polu magnetycznym, poziomy Landaua;
6. Elektrony w metalu jako ciecz kwantowa;
7. Magnetyzm metali;
8. Metale amorficzne (tzn. szkła metaliczne).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) wystawiana jest na podstawie kolokwium zaliczeniowego pisemnego. Dla uzyskania oceny pozytywnej należy wykazać się znajomością minimum 50% wyłożonego materiału i uczestniczeniem w wykładach (co najwyżej dwie nieobecności nieusprawiedliwione).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw fizyki kwantowej i statystycznej w zakresie pierwszych trzech semestrów wykładu fizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej..

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN Warszawa 1999
2. A. Paja, Wstęp do fizyki metali, SU1697, AGH 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Można się z nimi zapoznać na mojej stronie internetowej http://home.agh.edu.pl/~paja/ w sekcji “Działalność naukowa”.

Informacje dodatkowe:

Trzy nieobecności nieusprawiedliwione powodują brak zaliczenia i uniemożliwiają przystąpienie do kolokwium końcowego.
Dla osób, które będą miały więcej niż dwie nieobecności łącznie (usprawiedliwione i nieusprawiedliwione), ale nie więcej niż dwie nieusprawiedliwione, będą indywidualnie ustalone warunki uzupełnienia zaległości.
Osoby, które nie zdadzą kolokwium końcowego, będą mogły dwukrotnie zaliczać w trakcie sesji.