Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do kowariancji wirów
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-1-037-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
dr inż. Gałkowski Michał (michal.galkowski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot jest skierowany na praktyczne zastosowanie wiedzy dotyczącej mikro-meteorologii i agrometeorologii do rozwiązywania problemów bilansowania gazów na terenach leśnych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Metoda kowariancji wirów zastosowana do badań strumieni gazów FT1A_W10, FT1A_W01, FT1A_W06, FT1A_W03, FT1A_W04, FT1A_W16 Aktywność na zajęciach
M_W002 Metody zarządzania terenami zalesionymi FT1A_W02, FT1A_W07, FT1A_W03, FT1A_W04, FT1A_W16 Aktywność na zajęciach
M_W003 Metody badania gruntów i gleb FT1A_W01, FT1A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Wykonanie pomiarów metodą kowariancji wirów i analiza uzyskanych danych FT1A_U08, FT1A_U10, FT1A_U05, FT1A_U14, FT1A_U02, FT1A_U13, FT1A_U17, FT1A_U06, FT1A_U16, FT1A_U09, FT1A_U07 Projekt
M_U002 Obsługa dataloggerow FT1A_U08, FT1A_U04, FT1A_U02, FT1A_U15, FT1A_U13, FT1A_U17 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Zespołowe pomiary z wykorzystaniem dataloggerów FT1A_K09, FT1A_K06, FT1A_K08, FT1A_K07 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Metoda kowariancji wirów zastosowana do badań strumieni gazów + - - - - - - + - - -
M_W002 Metody zarządzania terenami zalesionymi - - - - - - - + - - -
M_W003 Metody badania gruntów i gleb - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Wykonanie pomiarów metodą kowariancji wirów i analiza uzyskanych danych + - + - - - - + - - -
M_U002 Obsługa dataloggerow - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zespołowe pomiary z wykorzystaniem dataloggerów + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie do mikrometeorologii

  Zajecia w postaci wykladu z czescia seminaryjna i cwiczeniowa oparta na modelowaniu komputerowym zjawisk wewnątrz warstwy granicznej atmosfery

 2. Podstawy metody kowariancji wirow

  Zajecia wykladowe , ilustrujace metodyke pomiaru strumieni gazow w atmosferze w oparciu o technike kowariancji wirow.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Opracowanie statystyczne danych z dataloggerow

  Zajecia na ktorych studenci odcztuja rekordy danych zebranych podczas pomiarow z uzyciem dataloggera, analizuja zapis danych pod katem podstawowych parametrow statystycznych wykorzystujac jezyk oprogramowania dataloggera.

 2. Wykonanie pomiarów wielkości nieelektrycznej za pomoca prosetgo układu czujnika spietego z dataloggerem

  Na tych zajeciach studencie realizuja swoj wlasny pomysl zastosowania dataloggerow do archiwizacji danych z wybranego przez siebie czujnika.

Zajęcia terenowe:
Obserwacja terenów leśnych w celu zrozumienia procesów zachodzących w przyziemnej warstwie atmosfery

Studenci odwiedza różne typy lasów, na różnym etapie wiekowym i z różną zastosowana metodyką gospodarowania lasu, zapoznają się także z praktycznymi aspektami prowadzenia pomiarów strumieni gazów metodą kowariancji wirów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 16 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 16 godz
Udział w zajęciach terenowych 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
Wykonanie projektu 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową -OK składają się:
- Ocena z egzaminu pisemnego – E
- ocena z przygotowanego sprawozdania z projektu dotyczącego pomiarów wielkości nieelektrycznych – S
- ocena z prezentacji swoich wyników – P

OK= 0.5*E+0.25*S+0.25*P

Wymagania wstępne i dodatkowe:

wczesniejszy udział w zajeciach z kursu Fizyki Atmosfery (ocena przynajmniej 4.0)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kożuchowski – Atmosfera, Klimat, Ekoklimat
Burba – Eddy Covariance Method
https://www.campbellsci.com/cr1000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak