Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Scripting languages
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-1-043-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Bołd Tomasz (tomasz.bold@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Bołd Tomasz (tomasz.bold@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

During the course, 4 scripting languages will be introduced (shell, python, ROOT, JavaScript). They will illustrate advantages of scripting approach.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student can write scripts in four presented languages. Projekt
Umiejętności
M_U001 The student is able to adjust technique to the problem at hand during laboratory classes Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is capable of constructive discussion on subjects covered in the course. Udział w dyskusji
M_K002 The student is able to discuss solutions publicly. Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 The student can write scripts in four presented languages. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to adjust technique to the problem at hand during laboratory classes - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is capable of constructive discussion on subjects covered in the course. + - - - - - - - - - -
M_K002 The student is able to discuss solutions publicly. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Introduction to scripting

  Historical perspective, the proliferation of scripting languages today. Compiled program lifetime vs script lifetime. Scripts validation.

 2. Shell scripting

  Text processing, structuring textual data. BASH scripts. Overview of the associated utilities.

 3. Python

  Brief introduction: philosophy, variables and memory model, control statements. Using objects. Testing: testable code, simple tests, and testing systems. Python as integration language.

 4. ROOT

  Cling interpreter. Philosophy of the ROOT. Memory model in ROOT, current context. Types of ROOT scripts. Testing.

 5. Java Script

  Applicability and environment. Language review. Basic of jQuery. Testing.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Shell scripting 1

  Text processing in shell scripts: Connecting programs for filtering and transforming textual data.

 2. Tasks automation

  BASH scripts. Processing experimental data.

 3. Elementary python scripts

  Acquiring basic language skills, simple scripts, input, and output.

 4. Text processing in Python

  Processing files. Data extraction and transformation. Data persistency.

 5. ROOT

  Basic usage. Data visualization. Data storage.

 6. ROOT

  Cling scripts. Compiled scripts.

 7. JavaScript

  Interaction with the interpreter. Loading and using jQuery. Interaction with the XML document.

 8. JavaScript

  External script. External data loading. Result storage. Testing scripts.

 9. Projects presentation

  Students present their projects (5-10 minutes).

Ćwiczenia projektowe:
 1. Shell script

  The first project is a shell script. The scope and exact requirements will be established individually for each student. Well seen are scripts proposed by students.

 2. Python script

  Again, the scope and exact requirements will be established for each student. A rewrite of the previous shell script is possible. Most welcome are projects proposed by students.

 3. ROOT or JS script

  The third project is a script written in ROOT or JS. It is a free choice of every student to pick the technology. Again, the most welcome are scripts that are meant to be useful for students.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Wykonanie projektu 40 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is calculated from an average of the points obtained for each project. Each project is graded from 0-6 points. Additional 4 points on top of that are given for its presentation. Projects not delivered in a timely manner are graded with 0 points.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Reasonable unix/linux experience. A bit of c++ knowledge. Knowledge of basics of HLTM documents.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak