Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy informatyki
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-1-101-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wawszczak Roman (wawszczak@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wawszczak Roman (wawszczak@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Podstawy użytkowania systemu operacyjnego Linux i algorytmiki, reprezentacja liczb w systemach komputerowych, techniczne opracowanie tekstu naukowego.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe, tj. omawiane w ramach wykładu pojęcia i terminologię używaną w informatyce FT1A_W04, FT1A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie pojęcia i metody obliczania reprezentacji liczb w różnych systemach pozycyjnych i zapisie maszynowym FT1A_W04, FT1A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu architektury komputerów, systemów operacyjnych oraz algorytmiki FT1A_W04, FT1A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi utworzyć prosty algorytm wykorzystujący odpowiednie struktury danych i zapisać go za pomocą schematu blokowego FT1A_W04, FT1A_W01 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi przeliczać liczby zapisane w różnych systemach liczbowych FT1A_U06 Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Wykonać dokument przy pomocy systemu składu Latex FT1A_U04, FT1A_U01, FT1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi pisać proste programy w pseudokodzie FT1A_U11, FT1A_U08, FT1A_U05 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, niezbędne do realizacji jego zadania FT1A_K09, FT1A_K04, FT1A_K06, FT1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student potrafi zaprezentować rozwiązanie problemu programistycznego FT1A_K01 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe, tj. omawiane w ramach wykładu pojęcia i terminologię używaną w informatyce + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie pojęcia i metody obliczania reprezentacji liczb w różnych systemach pozycyjnych i zapisie maszynowym + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu architektury komputerów, systemów operacyjnych oraz algorytmiki + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi utworzyć prosty algorytm wykorzystujący odpowiednie struktury danych i zapisać go za pomocą schematu blokowego - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeliczać liczby zapisane w różnych systemach liczbowych + - + - - - - - - - -
M_U003 Wykonać dokument przy pomocy systemu składu Latex + - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi pisać proste programy w pseudokodzie - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, niezbędne do realizacji jego zadania - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi zaprezentować rozwiązanie problemu programistycznego - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Komputer od środka

  • elementy składowe komputera i ich funkcje
  • jak złożyć optymalny komputer

 2. Systemy operacyjne

  • Windows – instalacja i odzyskiwanie systemu, najważniejsze problemy konfiguracyjne, system plików, procesy, kluczowe foldery, tworzenie kopii zapasowych, rejestr systemowy, dziennik zdarzeń
  • Linux – dystrybucje, instalacja, system plików, procesy, pliki konfiguracyjne, podstawy administracji systemu, konfiguracja środowiska graficznego, wykorzystywanie ratunkowej dystrybucji do odzyskiwania systemu
  • dwa systemy operacyjne na jednym komputerze

 3. Linux w praktyce

  • podstawowe polecenia użytkownika: zarządzanie plikami, edycja, archiwizacja, filtry
  • język Bash

 4. Arytmetyka binarna

  • liczby całkowite
  • liczby zmiennoprzecinkowe

 5. Algorytmika

  • struktury danych
  • instrukcje sterujące
  • sposoby zapisu algorytmów
  • tworzenie i analiza algorytmu

 6. Edycja tekstu naukowego

  • edytor vi
  • Latex
  • Gnuplot

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Systemy operacyjne

  • Student potrafi wskazać najważniejsze pliki konfiguracyjne systemów Windows i Linux
  • Student umie tworzyć kopie zapasowe pracując w systemie operacyjnym Windows i Linux korzystając ze standardowych narzędzi
  • Student potrafi zamontować partycję z różnymi systemami plików na nośniku zewnętrznym
  • Student potrafi skonfigurować menadżer bootowania GRUB

 2. Linux

  • Student potrafi korzystając z linii poleceń systemu Linux tworzyć i zarządzać plikami i katalogami
  • Student potrafi napisać skrypt w języku Bash

 3. Internet

  • Student umie korzystać w bezpieczny sposób z Internetu
  • Student potrafi wykorzystać bezpieczne protokoły komunikacyjne, także do tunelowania
  • Student potrafi skonfigurować komputer osobisty do korzystania z wybranego serwera pośredniczącego (proxy)
  • Student potrafi skonfigurować urządzenie mobilne do korzystania z bezpiecznego połączenia w bezprzewodowej sieci AGH
  • Student umie skonfigurować bezpieczną domową sieć bezprzewodową przy użyciu routera

 4. Arytmetyka binarna

  • Student potrafi zapisać liczbę całkowitą i zmiennoprzecinkową w systemie binarnym
  • Student umie wykonywać podstawowe operacje matematyczne na liczbach w systemie binarnym
  • Student potrafi wytłumaczyć różnice pomiędzy obliczeniami wykonywanymi na liczbach całkowitych i zmiennoprzecinkowych

 5. Algorytmika

  • Student potrafi zanalizować algorytm zapisany w pseudokodzie
  • Student potrafi zanalizować proste zadania programistyczne i przedstawić je za pomocą schematu blokowego oraz pseudokodu
  • Student potrafi zapiać algorytm w postaci iteracyjnej i/lub rekurencyjnej

 6. Edycja tekstu naukowego

  • Student potrafi przygotować poprawny wykres z wykorzystaniem programu Gnuplot
  • Student umie dofitować krzywą o zadanym równaniu do danych z pliku
  • Student potrafi wygenerować dokument z wykorzystaniem Latexa
  • Student potrafi przygotować prezentację z wykorzystaniem Latexa

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

W ciągu semestru odbywa się 5 sprawdzianów pisemnych ocenianych w skali punktowej. Procent uzyskanych punktów reprezentujący stopień opanowania materiału przeliczany jest na ocenę, zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w regulaminie AGH (Par.13, pk. 1).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. J.Glenn Brookshear, „Informatyka w ogólnym zarysie”, ISBN: 83-204-2798-3
 2. C.Newham, B.Rosenblatt, „Bash. Wprowadzenie”, ISBN: 83-246-0047-7
 3. A.Diller, „Latex wiersz po wierszu”, ISBN: 83-7197-341-1
 4. http://www.gnuplot.info/documentation.html
 5. T.H.Cormen , Ch.E.Leiserson, R.L.Rivest, C.Stein, „Wprowadzenie do algorytmów”, ISBN: 978-83-204-3328-9
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
Nieobecność na jednych ćwiczeniach/laboratorium wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa ćwiczenia/laboratoria i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne, może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć.Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.

Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.