Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język C++
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-1-306-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Krawczyk Małgorzata (krawczyk@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Wołoszyn Maciej (woloszyn@newton.fis.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krawczyk Małgorzata (krawczyk@fis.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Bołd Tomasz (tomasz.bold@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem modułu jest poznanie języka programowania C++ w stopniu umożliwiającym samodzielne przeprowadzenie obliczeń i symulacji.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wie kiedy stosować proceduralne, a kiedy obiektowe podejście do rozwiązywanego problemu. FT1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student rozumie istotę polimorfizmu i hermetyzacji. FT1A_W02, FT1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi utworzyć klasę i wykorzystać mechanizm dziedziczenia do stworzenia odpowiedniej hierarchii klas. FT1A_U11, FT1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi korzystać z programowania uogólnionego. FT1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student umie zarządzać pamięcią w programie. FT1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wie kiedy stosować proceduralne, a kiedy obiektowe podejście do rozwiązywanego problemu. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie istotę polimorfizmu i hermetyzacji. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi utworzyć klasę i wykorzystać mechanizm dziedziczenia do stworzenia odpowiedniej hierarchii klas. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z programowania uogólnionego. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie zarządzać pamięcią w programie. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wstęp

  • obiektowość w C++
  • standardy języka
  • słowa kluczowe języka
  • pierwszy program w C++
  • podstawy instrukcji sterujących

 2. Typy danych, zmienne

  • zmienne proste
  • typy liczbowe
  • typ znakowy
  • typ logiczny
  • operatory arytmetyczne
  • konwersja typu

 3. Typy złożone

  • ciągi znaków
  • struktury, wyliczenia
  • tablice, alokacja i zwalnianie pamięci
  • wskaźniki

 4. Instrukcje sterujące

  • instrukcje warunkowe
  • instrukcje iteracyjne

 5. Funkcje

  • przekazywanie wartości do funkcji
  • zwracanie wartości z funkcji
  • przeciążanie funkcji
  • szablony funkcji
  • funkcje anonimowe

 6. Klasy

  • konstruktor i destruktor
  • metody klas
  • dziedziczenie
  • szablony klas
  • przeciążenie metod
  • przeciążanie operatorów
  • klasy zaprzyjaźnione

 7. Biblioteka STL

  • kontenery
  • algorytmy

 8. Wyjątki

  • słowa kluczowe obsługi wyjątków
  • obsługa wyjątków
  • asercje

 9. Operacje wejścia/wyjścia

  • strumienie
  • obiekty cout i cin
  • operacje na plikach

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Zajęcia wprowadzające

  • Student potrafi samodzielnie napisać program wypisujący komunikat na ekran
  • Student potrafi wykonywać operacje na zmiennych całkowitych i zmiennoprzecinkowych
  • Student potrafi skompilować i uruchomić napisany program

 2. Instrukcje sterujące

  • Student potrafi napisać złożoną instrukcję warunkową
  • Student potrafi skorzystać z konstrukcji switch
  • Student potrafi napisać pętle typu for i while
  • Student potrafi wykorzystać w programie argumenty wiersza poleceń

 3. Tablice

  • Student potrafi zaalokować i zwolnić tablice jedno- i dwuwymiarową
  • Student umie poruszać się po tablicy za pomocą indeksu
  • Student potrafi poruszać się po tablicy za pomocą wskaźnika

 4. Funkcje

  • Student potrafi przekazywać parametry do funkcji
  • Student umie zwracać wartości z funkcji
  • Student potrafi korzystać w wyrażeń lambda
  • Student potrafi tworzyć szablony funkcji

 5. Klasy

  • Student potrafi utworzyć klasę zawierającą elementy niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania
  • Student potrafi utworzyć metody zwracające bądź nie wartość oraz przyjmujące bądź nie parametry
  • Student potrafi skorzystać z przeciążania metod
  • Student potrafi utworzyć egzemplarz zdefiniowanej przez siebie klasy i wywołać metody
  • Student potrafi utworzyć i wywołać metodę statyczną
  • Student potrafi przeciążyć operator

 6. Dziedziczenie

  • Student potrafi skorzystać z mechanizmu dziedziczenia

 7. Ciągi znaków

  • Student potrafi skorzystać z metod dostępnych w klasie Sting

 8. Szablony klas

  • Student potrafi utworzyć uogólnioną klasę
  • Student potrafi utworzyć egzemplarz klasy uogólnionej

 9. Biblioteka STL

  • Student potrafi dobrać i skorzystać z odpowiedniego kontenera dla zadanego problemu
  • Student potrafi wykorzystać algorytmy dedykowane do wykonywania operacji na określonych kontenerach

 10. Operacje na plikach

  • Student potrafi odczytać dane z pliku
  • Student potrafi zapisać dane w pliku

 11. Wyjątki

  • Student potrafi zastosować obsługę wyjątków
  • Student rozumie do czego służą asercje i potrafi je wykorzystać

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 145 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Każde zajęcia laboratoryjne (oprócz dwóch pierwszych) rozpoczynają się krótką kartkówką z materiału wcześniejszego, za które można uzyskać 25% punktów. Pozostałe 75% punktów można uzyskać za program napisany w czasie zajęć. Przy obliczaniu oceny końcowej z laboratorium, która równoważna jest ocenie końcowej, anulowana jest najsłabsza ocena z kartkówek i najsłabsza ocena z programów. Wysokość oceny końcowej będzie ustalana zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w regulaminie AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie (Par.13, pkt.1).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Dokumentacja aktualnego standardu języka
 2. Stephen Prata, ”Język C++”, ISBN 83–7361–958–5 (najnowsze wydanie)
 3. Bjarne Stroustrup, ”Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++”, ISBN 978-83-246-2233-7
 4. Bruce Eckel, ”Thinking in C++, edycja polska”, wydanie IV, ISBN 83-7197-709-3
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zajęcia laboratoryjne:

 • dwa pierwsze zajęcia laboratoryjne (wliczając w to zajęcia w tygodniu rozpoczęcia roku akademickiego) mają charakter wstępny i nie będą oceniane, jednak obecność na nich jest wymagana tak samo, jak na wszystkich laboratoriach
 • pozostałe zajęcia rozpoczynają się krótką kartkówką z materiału wcześniejszego, następnie Studenci samodzielnie realizują projekt według instrukcji podanej przez prowadzącego zajęcia (tematyka określana z tygodniowym wyprzedzeniem)

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

 • ćwiczenia laboratoryjne: usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie i terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia
 • obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH

Zasady zaliczania zajęć:

 • ćwiczenia laboratoryjne: podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. W przypadku braku zaliczenia w terminie podstawowym Student może je uzyskać poprzez poprawę ocen z dwóch laboratoriów.
  Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia Student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.