Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy fizyki ciała stałego
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-1-505-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach modułu studenci zapoznają się z podstawowymi ideami fizyki fazy skondensowanej, inżynierii materiałowej i nanotechnologii.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę o technikach badania kryształów. FT1A_W01, FT1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada podstawowa wiedzę na temat budowy materii, a w szczególności symetrii kryształów. FT1A_W03, FT1A_W02, FT1A_W04, FT1A_W04, FT1A_W03, FT1A_W02, FT1A_W01, FT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prowadzić obliczenia związane z tematyką przedmiotu FT1A_U01, FT1A_U04, FT1A_U04, FT1A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty FT1A_K03, FT1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę o technikach badania kryształów. + + + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawowa wiedzę na temat budowy materii, a w szczególności symetrii kryształów. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prowadzić obliczenia związane z tematyką przedmiotu - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty - + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Struktura kryształu
Opis struktury krystalicznej, komórka elementarna, elementy symetrii kryształu, sieć krystaliczna,
płaszczyzny sieciowe i ich znaczenie
2. Dyfrakcja na kryształach
Dyfrakcja promieni X, neutronów i elektronów, opis dyfrakcji przy pomocy prawa Bragga, elementy kinematycznej teorii dyfrakcji – sieć odwrotna i czynnik strukturalny, dyfraktometr rtg. do polikryształów
3. Inne struktury materii skondensowanej
Stopy, kwazikryształy, ciekłe kryształy i materiały amorficzne  opis struktur i widma dyfrakcyjne
4. Klasyczny obraz dynamiki kryształu
Przybliżenie harmoniczne, rozwiązanie dla jednowymiarowego łańcucha atomów, dynamika kryształu 3-wymiarowego, przybliżenia Einsteina i Debye’a
5. Fonony. Atomowe własności termiczne
Fonon jako kwazicząstka, statystyka kwantowa bozonów, fononowe ciepło właściwe i przewodnictwo cieplne
6. Inne efekty dynamiki sieci
Rozszerzalność termiczna i dyfuzja, rozpraszanie światła i promieni X na fononach, efekt Mössbauera
7. Podstawy właściwości elektronowych ciał stałych
Model swobodnych elektronów, energia Fermiego, powierzchnia Fermiego
8. Magnetyzm atomów, cząsteczek i jądra atomowego
Magnetyzm materii w fizyce klasycznej, własności magnetyczne elektronu, pierwiastki magnetyczne 3d, 4f i 5f, jądrowy rezonans magnetyczny, diamagnetyzm
9. Uporządkowania magnetyczne
Teoria paramagnetyzmu, oddziaływania magnetyczne, struktury magnetyczne, przybliżenie pola średniego dla fazy ferro- i paramagnetycznej
10. Mezoskopowe własności ferromagnetyków
Anizotropia magnetyczna, domeny magnetyczne, geneza krzywej histerezy, zastosowanie mat. magnetycznych w elektrotechnice i informatyce.
11. Podstawy nadprzewodnictwa
Temperatura krytyczna, efekt Meissnera, równania Londonów, zarysy teorii BCS

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Struktura kryształu (3 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi podać położenia atomów i rozpoznać elementy symetrii dla danej komórki elementarnej,
- student potrafi określić rodzaj sieci i obliczyć sieć odwrotną,

2. Dyfrakcja na kryształach (3 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi obliczyć położenia refleksów dyfrakcyjnych
- student potrafi obliczyć natężenia refleksów dla próbki proszkowej

3. Fale sieciowe i fonony (4 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi zinterpretować informację zawartą w relacjach dyspersji,
- student potrafi obliczyć ciepło właściwe w przybliżeniu nisko- i wysokotemperaturowym,
- student potrafi obliczyć inne efekty dynamiki sieci.

4. Magnetyzm (4 godz.)
Efekty kształcenia:
- student potrafi ustalić moment spinowy magnetyków 3d,
- student potrafi wykonać obliczenia związane z teorią pola średniego
- student potrafi wykonać obliczenia/szacunki związane z anizotropią magnetyczną i strukturą domenową

Ćwiczenia laboratoryjne:

Prowadzone są w Studenckiej Pracowni Nowoczesnych Materiałów i Technologii. Przy wystawianiu oceny bierze się pod uwagę przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń oraz jakość opracowanych sprawozdań.
Dostępne eksperymenty:

  • Pomiar oporu metalu i półprzewodnika w funkcji temperatury;
  • Pomiar współczynnika przewodnictwa temperaturowego;
  • Pomiar ciepła właściwego ciał stałych;
  • Pomiar struktury elektronowej przy pomocy spektrometru fluorescencji rentgenowskiej;
  • Pomiar optyczny przerwy energetycznej w półprzewodnikach.

Efekty kształcenia:
•Student zna relację między teoretycznym opisem zjawiska i wykonywanym eksperymentem
•Student potrafi przeanalizować wyniki pomiarów i napisać sprawozdanie z wykonanego eksperymentu
•Student ma świadomość ponoszenia osobistej odpowiedzialności za wyniki pracy zespołowej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń rachunkowych C, laboratoryjnych L oraz z egzaminu E obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona:
OK = 0.4 x E + 0.3 x C + 0,3 x L

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie podstawowym
Znajomość podstaw fizyki kwantowej
Znajomość transformaty Fouriera
Znajomość podstaw opracowywania danych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kittel, C., Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN Warszawa 1999
Ibath H., Lüth H., Fizyka ciała stałego, PWN Warszawa 1996
Ascroft N. W., Mermin N. D., Fizyka ciała stałego, PWN Warszawa 1986
red. A. Zięba, PRACOWNIA FIZYCZNA Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, Część I, Wydanie trzecie zmienione. Skrypt SU 1642, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Goc, K., Prendota, W., Przewoźnik, J., Gondek, Ł., Kapusta, C., Radziszewska, A., Mineo, K., Takasaki, A.
Magnetron sputtering as a method for introducing catalytic elements to magnesium hydride
(2018) International Journal of Hydrogen Energy, 43 (45), pp. 20836-20842.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85054468008&doi=10.1016%2fj.ijhydene.2018.09.106&partnerID=40&md5=4cc1d9f76766e85b31dad98e03622301
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Heubner, F., Hilger, A., Kardjilov, N., Manke, I., Kieback, B., Gondek, Ł., Banhart, J., Röntzsch, L.
In-operando stress measurement and neutron imaging of metal hydride composites for solid-state hydrogen storage
(2018) Journal of Power Sources, 397, pp. 262-270.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85049585000&doi=10.1016%2fj.jpowsour.2018.06.093&partnerID=40&md5=3c30eb8751f434fa1859a7f06f53f0e3
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Cios, G., Tokarski, T., Żywczak, A., Dziurka, R., Stępień, M., Gondek, Ł., Marciszko, M., Pawłowski, B., Wieczerzak, K., Bała, P.
The Investigation of Strain-Induced Martensite Reverse Transformation in AISI 304 Austenitic Stainless Steel
(2017) Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, 48 (10), pp. 4999-5008.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85024495373&doi=10.1007%2fs11661-017-4228-1&partnerID=40&md5=c06c0026382349aca28d20dbd853931c
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Kowalik, M., Zalecki, R., Woch, W.M., Tokarz, W., Niewolski, J., Gondek, Ł.
Critical Currents of (Bi1−xPbx)2Sr2Ca2Cu3Oy(x = 0.2 and 0.4) Films Deposited on Silver Substrate by Sedimentation
(2017) Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 30 (9), pp. 2387-2391.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85015685164&doi=10.1007%2fs10948-017-4047-z&partnerID=40&md5=32dc9d8fd9933155f6c91d3099148255
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Czub, J., Przewoźnik, J., Żywczak, A., Takasaki, A., Hoser, A., Gondek, Ł.
On magnetism in the quasicrystalline Ti45Zr38Ni17 alloy
(2017) Journal of Non-Crystalline Solids, 470, pp. 108-111.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85020052288&doi=10.1016%2fj.jnoncrysol.2017.05.007&partnerID=40&md5=4a1135cb213f576d27b6f10ec324df54
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Czaja, P., Przewoźnik, J., Gondek, Ł., Hawelek, L., Żywczak, A., Zschech, E.
Low temperature stability of 4O martensite in Ni49.1Mn38.9Sn12 metamagnetic Heusler alloy ribbons
(2017) Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 421, pp. 19-24.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84982830410&doi=10.1016%2fj.jmmm.2016.07.065&partnerID=40&md5=1bde3e9f9658ecef4f2c5d1c1df9507b
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Wieczerzak, K., Bala, P., Dziurka, R., Tokarski, T., Cios, G., Koziel, T., Gondek, L.
The effect of temperature on the evolution of eutectic carbides and M7C3 → M23C6carbides reaction in the rapidly solidified Fe-Cr-C alloy
(2017) Journal of Alloys and Compounds, 698, pp. 673-684.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85007366354&doi=10.1016%2fj.jallcom.2016.12.252&partnerID=40&md5=47cff4473e898b3891e69cb05b739cda
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Woch, W.M., Chrobak, M., Kowalik, M., Zalecki, R., Giebułtowski, M., Niewolski, J., Gondek, Ł.
Magnetoconductance of Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3Oxbulk superconductor in the fluctuation region
(2017) Journal of Alloys and Compounds, 692, pp. 359-363.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84988009633&doi=10.1016%2fj.jallcom.2016.09.057&partnerID=40&md5=5f155a0bc26eca8dc1b49d2b9a8a1760
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Herbrig, K., Pohlmann, C., Gondek, Ł., Figiel, H., Kardjilov, N., Hilger, A., Manke, I., Banhart, J., Kieback, B., Röntzsch, L.
Investigations of the structural stability of metal hydride composites by in-situ neutron imaging
(2015) Journal of Power Sources, 293, pp. 109-118.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84929627472&doi=10.1016%2fj.jpowsour.2015.05.039&partnerID=40&md5=3721471f3e420d87a7378973357d86e0
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Zywczak, A., Rusinek, D., Czub, J., Sikora, M., Stepień, J., Gondek, Ł., Gajewska, M., Takasaki, A., Hoser, A.
Icosahedral hydrides of the Ti45Zr38Ni17-xCox nano-powders
(2015) Journal of Alloys and Compounds, 656, pp. 702-706.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84945219354&doi=10.1016%2fj.jallcom.2015.09.278&partnerID=40&md5=2b3c42398e088e7ed4e4a6bac2a1f508
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Klimkowicz, A., Takasaki, A., Gondek, Ł., Figiel, H., ͆wierczek, K.
Hydrogen desorption properties of magnesium hydride catalyzed multiply with carbon and silicon
(2015) Journal of Alloys and Compounds, 645 (S1), art. no. 33242, pp. S80-S83.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84938966828&doi=10.1016%2fj.jallcom.2015.01.178&partnerID=40&md5=bfddd09a15daac0c227c599007b8078f
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Rusinek, D., Czub, J., Niewolski, J., Gondek, Ł., Gajewska, M., Takasaki, A., Hoser, A., Zywczak, A.
Structural phase transitions in the Ti45Zr38Ni17-xFex nano-alloys and their deuterides
(2015) Journal of Alloys and Compounds, 646, art. no. 34361, pp. 90-95.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84934922039&doi=10.1016%2fj.jallcom.2015.06.023&partnerID=40&md5=7743a08b3beb27130cb435716c6c4085
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Pohlmann, C., Herbrig, K., Gondek, L., Kardjilov, N., Hilger, A., Figiel, H., Banhart, J., Kieback, B., Manke, I., Röntzsch, L.
In operando visualization of hydride-graphite composites during cyclic hydrogenation by high-resolution neutron imaging
(2015) Journal of Power Sources, 277, pp. 360-369.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84919784938&doi=10.1016%2fj.jpowsour.2014.12.011&partnerID=40&md5=0f02705e190bb1fc629bc852c7ef2340
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Zywczak, A., Rusinek, D., Czub, J., Sikora, M., Stępień, J., Gondek, Ł., Takasaki, A., Hoser, A.
Amorphous hydrides of the Ti45Zr38Ni17-xCox nano-powders
(2015) International Journal of Hydrogen Energy, 40 (45), pp. 15534-15539.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84947709434&doi=10.1016%2fj.ijhydene.2015.09.136&partnerID=40&md5=2371af50b7fce1833e239c774d1b8bdb
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Koźlak, K., Czub, J., Przewoźnik, J., Kupczak, A., Sikora, W., Hoser, A., Prokhnenko, O., Tsapatsaris, N.
Do the RPdIn (R = rare earth) deuterides break the Switendick rule?
(2014) Acta Materialia, 81, pp. 161-172.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84907222091&doi=10.1016%2fj.actamat.2014.08.024&partnerID=40&md5=9cbf0ec21491e08f89d675f6fc29e7cc
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Chrobak, M., Woch, W.M., Szwachta, G., Zalecki, R., Gondek, Ł., Kołodziejczyk, A., Kusiński, J.
Thermal fluctuations in YBCO thin film on MgO substrate
(2014) Acta Physica Polonica A, 126 (4A), pp. A88-A91.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84988691030&doi=10.12693%2fAPhysPolA.126.A-88&partnerID=40&md5=c30fe86b1dfc2861365a056c710fee82
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Szytuła, A., Przewoźnik, J., Zukrowski, J., Prokhorov, A., Chernush, L., Zubov, E., Dyakonov, V., Duraj, R., Tyvanchuk, Y.
On the peculiar properties of triangular-chain EuCr3(BO 3)4 antiferromagnet
(2014) Journal of Solid State Chemistry, 210 (1), pp. 30-35.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84943368174&doi=10.1016%2fj.jssc.2013.10.029&partnerID=40&md5=cf9acad0753e539cfb6002cee16bc5da
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Rusinek, D., Niewolski, J., Czub, J., Gondek, L., Szytulła, A.
Anomalous structurl properties of some RCuF2GeF2 compounds (R = La, Gd-Tm)
(2013) Materials Science- Poland, 31 (4), pp. 495-500.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84892636886&doi=10.2478%2fs13536-013-0136-2&partnerID=40&md5=a535f1a31b013945acb6a3d4982375bc
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Takasaki, A., Zywczak, A., Gondek, Ł., Figiel, H.
Hydrogen storage characteristics of Ti45Zr38Ni 17-xCox (x = 4, 8) alloy and quasicrystal powders produced by mechanical alloying
(2013) Journal of Alloys and Compounds, 580 (SUPPL1), pp. S216-S218.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84886594551&doi=10.1016%2fj.jallcom.2013.03.145&partnerID=40&md5=ceb9fc29214b8d6b908ceacd2d3fb474
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Czub, J., Tokarz, W., Gondek, Ł., Figiel, H.
Interacting superparamagnetic nanoparticles in the Cu-1%Co single crystal
(2013) Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 332, pp. 118-122.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84873298789&doi=10.1016%2fj.jmmm.2012.12.028&partnerID=40&md5=def4e2b80a93213f2102f8ecdb318697
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Przewoźnik, J., Zukrowski, J., Gondek, Ł., Ga̧ska, K., Lemański, A., Kapusta, C., Piestrzyński, A.
Structural, magnetic, and Mössbauer effect studies of bornite
(2013) Nukleonika, 58 (1), pp. 43-46.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84875065354&partnerID=40&md5=608160208852a54648455b35911accdc
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Koźlak, K., Czub, J., Rusinek, D., Szytuła, A., Hoser, A.
On the verge of short D-D distances in RNiIn deuterides
(2013) Intermetallics, 34, pp. 23-28.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84870206675&doi=10.1016%2fj.intermet.2012.11.002&partnerID=40&md5=5628a0f98c58ba5bd06064159b7b48bd
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Drulis, H., Hackemer, A., Folcik, L., Giza, K., Bala, H., Gondek, Ł., Figiel, H.
Thermodynamic and electrochemical hydrogenation properties of LaNi 5 – XInx alloys
(2012) International Journal of Hydrogen Energy, 37 (21), pp. 15850-15854.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84867397198&doi=10.1016%2fj.ijhydene.2012.08.010&partnerID=40&md5=7d2ae529ed7a53b3fc2a5215c3e77f2f
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Koźlak, K., Gondek, Ł., Przewoźnik, J., Szytuła, A.
Structural and magnetic studies on RPtIn deuterides (R=Tb, Er, Tm)
(2012) Solid State Communications, 152 (14), pp. 1234-1236.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84861743059&doi=10.1016%2fj.ssc.2012.04.033&partnerID=40&md5=27721932d18d888558e212c7cfed51af
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Przewoźnik, J., Czub, J., Tyvanchuk, Y., Szytuła, A., Arurlaj, A.
Crystal and magnetic properties of Er5Ni2In 4 at low temperatures
(2012) Intermetallics, 21 (1), pp. 10-17.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80155175613&doi=10.1016%2fj.intermet.2011.09.007&partnerID=40&md5=40e4cf11d3a55054d13231bb775e0765
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, L., Kaczorowski, D., Pikul, A.P., Szytula, A.
Low-Temperature specific heat and magnetocaloric effect in RCu 2Ge2 (R = Dy-Tm) compounds
(2012) Acta Physica Polonica A, 122 (2), pp. 391-393.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84865240454&doi=10.12693%2fAPhysPolA.122.391&partnerID=40&md5=2bbeb572437d20d8fcc7a8dcd9da4fe5
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Szytua, A., Baanda, M., Gondek, Ł., Przewonik, J., Nenkov, K., Duraj, R.
Specific heat studies of RCu2Si2 (R=Tb, Ho) and RCu2Ge2 (R=Gd, Tb) compounds
(2012) Solid State Communications, 152 (2), pp. 155-159.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-82955236159&doi=10.1016%2fj.ssc.2011.08.041&partnerID=40&md5=5542ccfeaac3d5bc7d6c6e85bbb97d91
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Szytuła, A., Kaczorowski, D., Szewczyk, A., Gutowska, M., Tyvanchuk, Yu., Kalychak, Ya.M.
Influence of co doping on crystal and magnetic properties of Gd2Cu2In
(2012) Acta Physica Polonica A, 122 (1), pp. 216-219.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84863609943&doi=10.12693%2fAPhysPolA.122.216&partnerID=40&md5=8911cca348e026d6ec8a289764a6435c
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Bazela, W., Dul, M., Dyakonov, V., Gondek, Ł., Hoser, A., Hoffmann, J.-U., Penc, B., Szytuła, A., Kravchenko, Z., Nosalev, I., Zarzycki, A.
Influence of the grain size on the magnetic properties of TbMnO3
(2012) Acta Physica Polonica A, 121 (4), pp. 785-788.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84860319365&doi=10.12693%2fAPhysPolA.121.785&partnerID=40&md5=7461db322fea2b17dd03f18c79595d3f
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Gondek, L., Kaczorowski, D., Penc, B., Baran, S., SzytuŁa, A., Hoser, A.
On the low-temperature properties of TmCo2Ge2
(2011) Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 323 (18-19), pp. 2369-2373.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79958208388&doi=10.1016%2fj.jmmm.2011.04.017&partnerID=40&md5=deaf3b38b330f35e904518b0153b1ee5
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Selvaraj, N.B., Czub, J., Figiel, H., Chapelle, D., Kardjilov, N., Hilger, A., Manke, I.
Imaging of an operating LaNi4.8Al0.2-based hydrogen storage container
(2011) International Journal of Hydrogen Energy, 36 (16), pp. 9751-9757.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79960929339&doi=10.1016%2fj.ijhydene.2011.05.089&partnerID=40&md5=f890f735258183d4e812b63b83cffb0d
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, L., Kaczorowski, D., Pikul, A.P., Szytuła, A.
Magnetic phase transitions in RCu2Ge2 (R = Dy – Tm) intermetallics
(2011) Intermetallics, 19 (7), pp. 964-969.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79955525579&doi=10.1016%2fj.intermet.2011.02.017&partnerID=40&md5=6526aa99f423faf3e06f9a3bd09d1d14
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Ywczak, A., Gondek, L., Figiel, H., Ukrowski, J., Czub, J., Takasaki, A.
Structural and hyperfine properties of Ti48Zr7Fe 18 nano-compounds and its hydrides
(2011) Journal of Alloys and Compounds, 509 (9), pp. 3952-3957.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79551689903&doi=10.1016%2fj.jallcom.2010.12.186&partnerID=40&md5=37a92c6b2d33027f1d981eba2ce059e5
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Baran, S., Bałanda, M., Gondek, L., Hoser, A., Nenkov, K., Penc, B., Szytuła, A.
Nature of magnetic phase transitions in TbCu2X2 (X = Si, Ge) and HoCu2Si2 compounds
(2010) Journal of Alloys and Compounds, 507 (1), pp. 16-20.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77956618690&doi=10.1016%2fj.jallcom.2010.07.167&partnerID=40&md5=2989224f056d352e2753bc29e6242753
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Szytuła, A., Kaczorowski, D., Gondek, Ł., Pikul, A., Arulraj, A., Bałanda, M., Baran, S., Penc, B.
Magnetic ordering in PrT2Ge2 (T = Ni, Ru and Rh) compounds
(2010) Intermetallics, 18 (9), pp. 1766-1771.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77955468161&doi=10.1016%2fj.intermet.2010.06.002&partnerID=40&md5=b87593356e5cb4ab537450cda1e345e2
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Przewoźnik, J., Kapusta, Cz., Czub, J., Koźlak, K., Szytuła, A., Prokhnenko, O., Piekarz, P.
Magnetic properties of Nd3Ag4Ge4
(2010) Intermetallics, 18 (6), pp. 1211-1215.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77951117904&doi=10.1016%2fj.intermet.2010.03.002&partnerID=40&md5=74c832889c173b822088d8d65a055184
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

SzytulŁa, A., Kaczorowski, D., Gondek, ł., Czub, J., Nenkov, K.
Magnetic properties of RSn2 (R = Tb, Dy) compounds
(2010) Acta Physica Polonica A, 117 (4), pp. 586-589.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77951494845&partnerID=40&md5=da2ae659ad101537ead20ffe0d6181f4
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Gondek, L., Penc, B., Kaczorowski, D., Baran, S., Hoser, A., Gerischer, S., SzytuŁa, A.
Magnetic and thermodynamic properties of NdT2Ge2 (T=Pd, Ag) compounds
(2010) Journal of Solid State Chemistry, 183 (4), pp. 789-794.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77949919015&doi=10.1016%2fj.jssc.2010.01.031&partnerID=40&md5=c243a17a9bbd035d51c8b99063758702
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Szytulła, A., Baran, S., Gondek, ł., Arulraj, A., Penc, B., Stüsser, N.
Magnetic properties of hexagonal RTIn rare-earth intermetallics with frustration
(2010) Acta Physica Polonica A, 117 (4), pp. 590-594.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77951461123&partnerID=40&md5=9377108b6132b72c649721bc242f2bfe
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Kaczorowski, D., Szytuła, A.
Low temperature studies on magnetic properties of Tm2 O3
(2010) Solid State Communications, 150 (7-8), pp. 368-370.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-75749105846&doi=10.1016%2fj.ssc.2009.11.032&partnerID=40&md5=949c32f27b837b793f92d63bd8819e6d
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Baran, S., Gondek, ł., Nenkov, K., Penc, B., SzytuŁa, A., Zarzycki, A., Puente Orench, I., Rodríguez-Velamazán, J.A.
Magnetic phase transitions in RIrGe2(R = Tb, Ho) compounds
(2010) Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 322 (4), pp. 405-412.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70449084747&doi=10.1016%2fj.jmmm.2009.09.065&partnerID=40&md5=355b79e6f701f98538cd3f3795e3bca5
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Pikul, A.P., Gondek, Ł., Kaczorowski, D., Szytuła, A.
Magnetic behavior in TmCu2Ge2
(2010) Journal of Physics: Conference Series, 200 (SECTION 3), art. no. 032056, .
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77957118068&doi=10.1088%2f1742-6596%2f200%2f3%2f032056&partnerID=40&md5=4f51e7b6927b130373d95cdde3328222
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Zywczak, A., Shinya, D., Gondek, Ł., Takasaki, A., Figiel, H.
Hydriding of Ti45 Zr38 Ni17 – x Fex nanocompounds
(2010) Solid State Communications, 150 (1-2), pp. 1-4.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70449133680&doi=10.1016%2fj.ssc.2009.10.020&partnerID=40&md5=49e030f151658e0166d134a656716726
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Baran, S., Gondek, L., Szytuła, A., Kaczorowski, D., Pikul, A., Penc, B., Piekarz, P., Hoser, A., Gerischer, S.
Low temperature thermodynamical properties of ErCu2Si2
(2010) Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 322 (1), pp. 12-18.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70349950679&doi=10.1016%2fj.jmmm.2009.08.024&partnerID=40&md5=a4fb6b1040185be22b9bcd52a0f6fab1
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Kaczorowski, D., Szytuła, A.
On the low-temperature properties of TmRu2 Si2
(2009) Solid State Communications, 149 (47-48), pp. 2181-2184.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70350093556&doi=10.1016%2fj.ssc.2009.09.017&partnerID=40&md5=06298eaa5194fadc9d6b67314eccffb8
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Czub, J., Szytuła, A., Izaola, Z., Kemner, E.
Crystal field in RPdIn (R=Ce, Pr, Nd) compounds
(2009) Solid State Communications, 149 (39-40), pp. 1596-1599.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-68949175653&doi=10.1016%2fj.ssc.2009.06.042&partnerID=40&md5=e8bb9f8aaa3ae7a3f9feab3d18149606
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Szytuła, A., Kaczorowski, D., Gondek, L., Arulraj, A., Baran, S., Penc, B.
Magnetic properties of NdAu2Ge2
(2009) Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 321 (20), pp. 3402-3405.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-67651251194&doi=10.1016%2fj.jmmm.2009.06.019&partnerID=40&md5=d9c6fb00a81cf202e3ca52d047dfaefc
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Zukrowski, J., BaŁanda, M., Kaczorowski, D., SzytuŁa, A.
Magnetism and electronic structures of hexagonal 1:1:1 rare earth-based intermetallic compounds
(2008) Materials Science- Poland, 26 (4), pp. 815-820.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-58149379713&partnerID=40&md5=01c3a5340003490bd5574a28d0784c77
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Guillot, M., Szytuła, A., Gutowska, M., Wieckowski, J.
Magnetic properties of TbPtGe2 in high magnetic field
(2008) Solid State Communications, 147 (7-8), pp. 313-316.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-46649115286&doi=10.1016%2fj.ssc.2008.05.035&partnerID=40&md5=e038d6b9652d54ab8205b4b10c697a98
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Figiel, H., Gondek, L., Dubiel, B., Ciura, F., Chmist, J., Czyrska-Filemonowicz, A.
Correlation between the real Co particle size distributions and the magnetic properties of GMR Cu-10Co alloy
(2008) Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 320 (15), pp. 2022-2029.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-43449116349&doi=10.1016%2fj.jmmm.2008.02.133&partnerID=40&md5=c240cd1a0d3cbc2995b66891a135058d
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Arulray, A., Baran, S., Nenkov, K., Penc, B., Szytuła, A., Tomala, K.
Magnetic properties of Ho3-xYxCu4Sn 4 (x = 0, 1, 2)
(2008) Journal of Physics Condensed Matter, 20 (29), art. no. 295205, .
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-47249147508&doi=10.1088%2f0953-8984%2f20%2f29%2f295205&partnerID=40&md5=627ccc5a6d882b72d659a2543e350f16
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Szytuła, A., Kaczorowski, D., Gondek, Ł., Arulraj, A., Baran, S., Penc, B.
Magnetic structure of PrRh2Si2
(2008) Solid State Communications, 146 (1-2), pp. 61-64.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-40449128585&doi=10.1016%2fj.ssc.2008.01.030&partnerID=40&md5=ea313d9e53052f6859addf6268f8602f
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, L., Szytula, A., Prokhnenko, O.
Complex magnetic behaviour of Ho3Cu4X4 compounds (X = Si and Sn)
(2008) Acta Physica Polonica A, 113 (4), pp. 1179-1184.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-41349106599&doi=10.12693%2fAPhysPolA.113.1179&partnerID=40&md5=0289820dec367added914bd2a5e596af
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Szytuła, A.
Magnetic ordering in ZrNiAl-type crystal system
(2007) Journal of Alloys and Compounds, 442 (1-2 SPEC. ISS.), pp. 111-113.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34250893304&doi=10.1016%2fj.jallcom.2006.07.136&partnerID=40&md5=04c7d6aee8b0c976895115c07878b6ed
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Szytuła, A., Gondek, Ł., Ślaski, M., Penc, B., Jezierski, A.
Non-magnetic behaviour of UFe2Si2 compound
(2007) Journal of Alloys and Compounds, 442 (1-2 SPEC. ISS.), pp. 275-278.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34250899221&doi=10.1016%2fj.jallcom.2006.09.160&partnerID=40&md5=babc61f1b62f5bdcf9164d9cb5288a77
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Szytuła, A., Kaczorowski, D., Szewczyk, A., Gutowska, M., Piekarz, P.
Multiple magnetic phase transitions in Tb3Cu4Si 4
(2007) Journal of Physics Condensed Matter, 19 (24), art. no. 246225, .
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34250895707&doi=10.1088%2f0953-8984%2f19%2f24%2f246225&partnerID=40&md5=f7a8e69a8acd191d6b06403f0f0f0e60
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Szytuła, A., Kaczorowski, D., Prokhnenko, O., Nenkov, K.
Complex magnetic phase transitions in Ho3Cu4Si 4
(2007) Phase Transitions, 80 (6-7), pp. 563-573.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34249861003&doi=10.1080%2f01411590701339567&partnerID=40&md5=e134e5436aeb8f0eb34c766abc9ebb6f
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Szytuła, A., Kaczorowski, D., Nenkov, K.
Electronic structure and magnetism of RPdIn compounds (R=La, Ce, Pr, Nd)
(2007) Solid State Communications, 142 (10), pp. 556-560.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34248197130&doi=10.1016%2fj.ssc.2007.04.015&partnerID=40&md5=ffbd567f5ead31f5bb747f6a22abc5a2
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Szytuła, A., Kaczorowski, D., Szewczyk, A., Gutowska, M., Prokhnenko, O.
Complex magnetic properties of Ho3Cu4Sn4
(2007) Intermetallics, 15 (4), pp. 583-592.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33947112360&doi=10.1016%2fj.intermet.2006.10.036&partnerID=40&md5=788ddaa6aaec3fe96af3e02825b30672
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

SzytuŁa, A., Penc, B., Gondek, Ł.
Magnetic properties and electronic structure of CeTIn (T = Ni, Cu, Pd, Au) compounds
(2007) Acta Physica Polonica A, 111 (4), pp. 475-486.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-35448975122&doi=10.12693%2fAPhysPolA.111.475&partnerID=40&md5=18b03826829103e3c5e69660b55f2fc0
DOCUMENT TYPE: Conference Paper
SOURCE: Scopus

Gondek, Ł., Szytuła, A., Ślaski, M.
Magnetic properties of NdRu2Si2 revisited
(2006) Solid State Communications, 140 (3-4), pp. 141-143.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33748850167&doi=10.1016%2fj.ssc.2006.08.017&partnerID=40&md5=60be821982d080102c8af912bc42db37
DOCUMENT TYPE: Article
SOURCE: Scopus

Informacje dodatkowe:

Odrabianie zajęć audytoryjnych zgodnie z regulaminem studiów AGH. Odrabienie zajęć laboratoryjnych jest możliwe po indywidualnym ustaleniu z prowadzącym zajęcia.