Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona radiologiczna
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-1-602-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Jodłowski Paweł (pawel.jodlowski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Jodłowski Paweł (pawel.jodlowski@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o wielkościach i jednostkach stosowanych w ochronie radiologicznej.Student zna i rozumie zasady pomiaru tych wielkości. FT1A_W04, FT1A_W07, FT1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W002 Student posiada wiedzę o dawkach otrzymywanych przez ludzi ze źródeł naturalnych i sztucznych.Student zna skutki biologiczne promieniowania jonizującego i ich zależność od dawki. FT1A_W01, FT1A_W07, FT1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W003 Student zna zasady ochrony radiologicznej i przepisy Prawa Atomowego i rozumie ich znaczenie w pracach związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące.Student zna dokumenty niezbędne do prowadzenia tego typu prac. FT1A_W04, FT1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi obliczyć dawki promieniowania jonizującego i osłony dla promieniowania X i gamma, osłony dla cząstek beta oraz dawki dla neutronów FT1A_U08, FT1A_U04, FT1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi opracować dokumentacje niezbędną do uzyskania zezwolenia na prace związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące i potrafi, w typowych przypadkach,, oszacować narażenie ludzi w czasie takiej pracy. FT1A_U09, FT1A_U14, FT1A_U02 Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe i opracowującym projekt. FT1A_K02, FT1A_K06, FT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, oraz z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. FT1A_K04, FT1A_K05, FT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o wielkościach i jednostkach stosowanych w ochronie radiologicznej.Student zna i rozumie zasady pomiaru tych wielkości. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o dawkach otrzymywanych przez ludzi ze źródeł naturalnych i sztucznych.Student zna skutki biologiczne promieniowania jonizującego i ich zależność od dawki. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady ochrony radiologicznej i przepisy Prawa Atomowego i rozumie ich znaczenie w pracach związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące.Student zna dokumenty niezbędne do prowadzenia tego typu prac. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi obliczyć dawki promieniowania jonizującego i osłony dla promieniowania X i gamma, osłony dla cząstek beta oraz dawki dla neutronów - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować dokumentacje niezbędną do uzyskania zezwolenia na prace związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące i potrafi, w typowych przypadkach,, oszacować narażenie ludzi w czasie takiej pracy. - + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe i opracowującym projekt. - + - + - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, oraz z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wielkości i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej
Charakterystyka naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania jonizującego
Biologiczne skutki oddziaływania promieniowania jonizującego na organizm
Ogólna koncepcja ochrony radiologicznej
Prawo Atomowe i system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną w Polsce
Inspektor ochrony radiologicznej
Dawki graniczne
Kontrola dawek
Zasady pracy ze źródłami promieniotwórczymi
Ewidencja i kontrola źródeł promieniotwórczych
Odpady promieniotwórcze
Materiały jądrowe
Postępowanie awaryjne
Transport materiałów promieniotwórczych

Ćwiczenia audytoryjne:

Definicje wielkości i jednostek stosowanych w ochronie radiologicznej (zamiana jednostek)
Obliczenia dawek promieniowania gamma i osłon przed promieniowaniem gamma
Obliczenia dawek promieniowania X i osłon przed promieniowaniem X
Obliczenia osłon dla promieniowania beta
Obliczenia dawek dla neutronów
Obliczenia dawek przy napromieniowaniu wewnętrznym

Ćwiczenia projektowe:

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
Przepisy prawne regulujące zasady tworzenia ww. dokumentacji i metodyka jej opracowywania

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 131 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 42 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 34 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Wykonanie projektu 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • Oceny: aktywności na zajęciach, z kolokwiów i z egzaminu będą ustalane zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie Studiów AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie.
 • Ocena z ćwiczeń audytoryjnych wyliczana jest jako średnia: średniej oceny uzyskanej w czasie semestru i oceny z kolokwium końcowego (średniej oceny z kolokwium przypadku wielokrotnego jego zaliczania).
 • W przypadku zdania egzaminu w drugim lub trzecim terminie ocenę z egzaminu (E) oblicza się jako średnią ważoną ocen uzyskanych w poszczególnych terminach wg. wzorów:
  2. termin: E = 0,3*2,0 + 0,7*(2. termin)
  3. termin: E = 0,2*2,0 + 0,3*2,0 + 0,5*(3. termin).
 • Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (OK) wymaga uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu (E), ćwiczeń audytoryjnych (C ) i projektu (P).
  Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (E), z ćwiczeń audytoryjnych (C ) i projektu (P):
  OK = 0,6 x E + 0,2 x C + 0,2 x P
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw fizyki jądrowej: rozpad jądra atomowego, nuklidy promieniotwórcze, naturalne szeregi promieniotwórcze, oddziaływanie promieniowania z materią
Znajomość rachunku całkowego i zasad interpolacji danych w zakresie podstawowym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Hrynkiewicz Z.A.: Człowiek i promieniowanie jonizujące. PWN, Warszawa 2003
Cember H.: Introduction to Health Physics. McGraw-Hill, Inc., New York 1996
Kathren R.L.: Radiation Protection. Medical Physics Handbooks 16. Adam Hilger Ltd., Bristol 1985
Gostkowska B.: Wielkości, jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa 2011
Prawo Atomowe, Ustawa Prawo atomowe i przepisy wykonawcze. Dostępne m.in. na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki, www.paa.gov.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:
 • Ćwiczenia audytoryjne – wyrównywanie zaległości i zasady zaliczania
  Nieobecność na jednych ćwiczeniach wymaga od studenta samodzielnego opanowania materiału przerabianego na tych zajęciach. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż jedne zajęcia i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne, może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości zaliczania ćwiczeń.
  Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego przeprowadzanego na zakończenie ćwiczeń audytoryjnych. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego kolokwium końcowego.
 • Na ćwiczenia projektowe przewidziany jest 1 ECTS.
 • Egzamin. Warunkiem przystąpienie do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych.