Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-1-605-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Furman Leszek (Leszek.Furman@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i metod rozwiązywania prostych zadań inżynierskich. FT1A_W04, FT1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia inżynierskie. FT1A_U06, FT1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac. FT1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu. FT1A_K04, FT1A_K06 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student dostrzega wdrożenia komercyjne oparte na rozwiązaniach fizyki technicznej. FT1A_K07 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna wymagania przyszłych pracodawców dotyczące zasad pracy zespołowej, zarządzania jakością i metod rozwiązywania prostych zadań inżynierskich. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia inżynierskie. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi opracować i omówić uzyskane wyniki zleconych prac. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na pracę zespołu. - - - - - - + - - - -
M_K002 Student dostrzega wdrożenia komercyjne oparte na rozwiązaniach fizyki technicznej. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
Zajęcia praktyczne

Celem letnich praktyk studenckich jest zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców i ułatwienie wyboru miejsca pracy po studiach. Student powinien mieć możliwość:
• zapoznania się z procedurą przyjęcia do pracy,
• przeszkolenia oraz samodzielnego (pod nadzorem upoważnionej osoby) wykonywania zadań inżynierskich, w tym testów specjalistycznych (kontrola jakości).
W szczególności Student potrafi:
• dokonać formalności obowiązujących przy ubieganiu się o stanowisko,
• przygotować niesbędne dokumenty: CV, list motywacyjny.
Student uzyskuje wiedzę w zakresie:
• komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej,
• obsługi i nadzoru urządzeń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 110 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Student pisze krótkie sprawozdanie (max. 2 strony A4) z przebiegu praktyki. Zewnętrzny opiekun praktyki (np. kierownik zespołu) akceptuje sprawozdanie i wystawia ocenę przebiegu praktyki. Sprawozdanie oceniane jest również przez Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych od zewnętrznego opiekuna praktyki i od Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Podstawowa wiedza w zakresie wybranych działów nauk technicznych.
• Podstawowa umiejętność posługiwania się aparaturą kontrolno-pomiarową.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Według zalecenia w miejscu odbywania praktyki.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestru letniego.