Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-1-702-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Praca dyplomowa, jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy inżynierskiej FT1A_W03, FT1A_W02, FT1A_W01, FT1A_W05 Egzamin,
Projekt inżynierski,
Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować krótką pracę monograficzną bądź dokumentację techniczną projektu inżynierskiego FT1A_U04, FT1A_U09 Projekt inżynierski,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 Student potrafi korzystać z naukowych baz danych FT1A_U02 Projekt inżynierski,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U003 Student potrafi dobrać materiały źródłowe do przeglądowej, wstępnej części pracy i poprawnie zacytować je w pracy FT1A_U02 Projekt inżynierski,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U004 Student potrafi swobodnie posługiwać się wybranym systemem komputerowego składu tekstów FT1A_U09 Projekt inżynierski,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej FT1A_K01 Recenzja pracy dyplomowej
M_K002 Student potrafi pracować pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów FT1A_K09 Projekt inżynierski
M_K003 Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich FT1A_K03 Recenzja pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy inżynierskiej - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować krótką pracę monograficzną bądź dokumentację techniczną projektu inżynierskiego - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z naukowych baz danych - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dobrać materiały źródłowe do przeglądowej, wstępnej części pracy i poprawnie zacytować je w pracy - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi swobodnie posługiwać się wybranym systemem komputerowego składu tekstów - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów - - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:

 • Omówienie realizacji pracy z opiekunem
 • Zebranie i opracowanie literatury związanej z tematem pracy
 • Studia literaturowe / uczestnictwo w eksperymentach / tworzenie oprogramowania niezbędnego do przygotowania pracy
 • Opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków
 • Opracowanie redakcyjne pracy

Uzyskane efekty kształcenia: zgodnie z macierzą EK.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 375 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Wykonanie projektu 375 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • Praca dyplomowa oraz praktyki zawodowe, jako moduły zajęć, podlegają zaliczeniu przy użyciu zapisu zaliczono („zal.”) albo nie zaliczono („nzal.”).
 • Zapis słowny „zal.” nie ma żadnego odpowiednika w ocenie liczbowej i nie może być uwzględniany przy obliczeniu średniej ocen za określony okres studiów.
 • Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie (rejestracji pracy dyplomowej).
Wymagania wstępne i dodatkowe:
 • Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie (zarejestrować) jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie pisemnej oraz jeden egzemplarz w ustalonym formacie elektronicznym nie później niż w terminie:
 • do końca lutego – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;
 • do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
 • Student zobowiązany jest przedłożyć pracę dyplomową opiekunowi pracy celem jej oceny przed upływem terminów, o których mowa powyżej.
 • Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta. Od negatywnej oceny pracy studentowi przysługuje odwołanie w ciągu czternastu dni do kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Leslie Lamport, LaTeX: A Document Preparation System (2nd edition), Addison-Wesley Professional, 1994
 • Literatura zalecana przez opiekuna pracy
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bibliografia pracowników WFiIS AGH na stronach Biblioteki Głównej AGH:
http://www.bpp.agh.edu.pl/?wydz=13&odR=0&doR=2017&lang=pl

Informacje dodatkowe:
 • Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Szczegółowe zasady weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego określa Rektor w drodze zarządzenia.
 • Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, a która zaliczyła wszystkie przedmioty i praktyki zgodnie z programem studiów, w tym planem studiów, może za zgodą Dziekana Wydziału wznowić studia w celu złożenia pracy i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Prawo to przysługuje studentom jednorazowo, w okresie do jednego roku od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z tego powodu stała się ostateczna. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego w tym trybie, w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału, student traci prawo do poprawkowego egzaminu dyplomowego.