Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Laboratorium nowoczesnych materiałów i technologii
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-1-708-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Tarasiuk Jacek (tarasiuk@agh.edu.pl)
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
dr inż. Wroński Sebastian (wronski@fis.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Baczmański Andrzej (andrzej.baczmanski@fis.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Ślęzak Tomasz (slezak@agh.edu.pl)
dr inż. Michalik Jan (jmichali@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zajęcia praktyczne przeprowadzane w różnych laboratoriach naukowych pozwalające zapoznać się z różnymi technikami pomiarowymi, urządzeniami i metodami syntezy materiałów.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna wybrane techniki badań i wybrane metody pomiarowe stosowane w fizyce ciała stałego i fizyce materii skondensowanej FT1A_W06, FT1A_W06, FT1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać pomiary złożonych wielkości fizycznych na podstawie dostarczonej dokumentacji odpowiednich procedur FT1A_U06, FT1A_U07, FT1A_U13, FT1A_U07, FT1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi oszacować nakład pracy i czasu niezbędny do wykonania określonych badań oraz potrafi w trakcie ich realizacji stosować niezbędne zasady bezpieczeństwa FT1A_U12, FT1A_U14, FT1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę danych pomiarowych, w tym statystyczne opracowanie wyników używając metod i technik odpowiednich do badanego problemu FT1A_U10, FT1A_U02, FT1A_U02, FT1A_U17 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole, określić w nim swoją role i właściwie rozplanować podział pracy wykonując ją w przewidzianym terminie FT1A_K09, FT1A_K03, FT1A_K03, FT1A_K06, FT1A_K01, FT1A_K01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna wybrane techniki badań i wybrane metody pomiarowe stosowane w fizyce ciała stałego i fizyce materii skondensowanej - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać pomiary złożonych wielkości fizycznych na podstawie dostarczonej dokumentacji odpowiednich procedur - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi oszacować nakład pracy i czasu niezbędny do wykonania określonych badań oraz potrafi w trakcie ich realizacji stosować niezbędne zasady bezpieczeństwa - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę danych pomiarowych, w tym statystyczne opracowanie wyników używając metod i technik odpowiednich do badanego problemu - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole, określić w nim swoją role i właściwie rozplanować podział pracy wykonując ją w przewidzianym terminie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Otrzymywanie cienkich warstw metalicznych

  Nanoszenie warstw różnej grubości na podłoże szklane lub kwarcowe metodą rozpylania magnetronowego. Pomiar grubości warstw metodą absorpcji światła i za pomocą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej. Pomiar przewodnictwa elektrycznego naniesionych cienkich warstw.
  Efekty kształcenia:

  • student zapoznaje się z techniką magnetronową nanoszenia cienkich warstw
  • student poznaje metody pomiaru grubości cienkich warstw, ich właściwości optycznych i przewodnictwa elektrycznego.

 2. Otrzymywanie i charakteryzacja nanoproszków

  Studenci wykonują syntezę nanoproszków za pomocą mielenia materiałów w wysokoenergetycznym młynie planetarnym. Z otrzymanych materiałów wykonywane będą kompozyty na bazie grafitu/aluminium lub ferro-fluidy. Otrzymane materiały będą badane metodą dyfrakcji rentgenowskiej oraz analizy fluorescencji rentgenowskiej.
  Efekty kształcenia:

  • student zapoznaje się z techniką syntezy mechanicznej i stosowanym sprzętem (kulowy młyn planetarny);
  • student poznaje zastosowanie metod dyfrakcyjnych w badaniach nanomateriałów;
  • student potrafi oszacować rozmiar ziaren w oparciu o metody dyfrakcyjne.

 3. Dyfrakcyjne wyznaczanie tekstury krystalograficznej oraz naprężeń własnych w materiałach polikrystalicznych

  Stosując dyfrakcję rentgenowską studenci samodzielnie zmierzą teksturę krystalograficzną oraz naprężenia w próbce uprzednio poddanej odkształceniu plastycznemu. Następnie zbadają oni zmienność tekstury i naprężeń dla serii próbek wygrzewanych lub rozciąganych (to zadanie wykonane będzie w grupach).
  Efekty kształcenia

  • student umie wykonać dyfrakcyjny pomiar naprężeń oraz zmierzyć teksturę krystalograficzną
  • student potrafi wykonać analizę otrzymanych danych doświadczalnych wraz z określeniem niepewności pomiarów oraz wskazaniem przyczyn tych niepewności

 4. Badania strukturalne materiałów porowatych i kompozytowych

  W trakcie laboratorium studenci zapoznają się z technika rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej. Celem ćwiczenia będzie wykonanie pomiaru i analizy uzyskanych danych dla kilku wybranych materiałów (polimery, ceramiki, drewno, kości). Badana będzie trójwymiarowa struktura wewnętrzna materiału, jego topologia, rozkład gęstości poszczególnych frakcji próbki itp. Końcowym etapem będzie odtworzenie trójwymiarowego modelu badanego materiału z uwzględnieniem wizulizacji wybranych parametrów.
  Efekty kształcenia:

  • student zna zasadę działania mikrotomografii rentgenowskiej
  • student potrafi przeprowadzić prostą analizę topologiczną zmierzonej trójwymiarowej struktury
  • student potrafi w podstawowym stopniu obsługiwać wybrane programy do trójwymiarowej analizy i wizualizacji danych

 5. Metoda Magnetooptycznego Efektu Kerra w pomiarach pętli histerezy magnetycznej cienkich warstw metali 3d (Fe, Co).

  Stosując metodę Magnetooptycznego Efektu Kerra studenci samodzielnie zmierzą pętle histerezy magnetycznej cienkich warstw Fe lub Co. W ten sposób określą orientację osi łatwej namagnesowania oraz wielkość pola anizotropii magnetycznej. Planowane jest wykonanie pomiarów w funkcji temperatury przy użyciu kriostatu optycznego.
  Efekty kształcenia:

  • student zna podstawowe wiadomości dotyczące materiałów ferromagnetycznych
  • student rozumie pojęcie pętli histerezy magnetycznej i znaczenie jej parametrów takich jak pole koercji, pole nasycenia namagnesowanie remanencji
  • student potrafi wykonać pomiar pętli histerezy magnetycznej metodą Magnetooptycznego Efektu Kerra
  • student potrafi potrafi korzystać z kriostatu optycznego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Z każdego laboratorium wystawiana jest ocena punktowa w zakresie od 0 do 10. Ocena końcowa obliczana jest na podstawie średniej z ocen ze wszystkich laboratoriów z zastrzeżeniem, że każde musi być zaliczone na co najmniej 5 punktów.
Ew. możliwość odrabiania zajęć uzgadniana jest z indywidualnie z prowadzącymi.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończone moduły:

 • Podstawy fizyki ciała stałego
 • Podstawy fizyki ciała stałego 2
 • Rzeczywista struktura materii
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • K. Wierzbanowski; Materiały pomocnicze z Rzeczywistej struktury
  materiałów; na stronie:
  http://www.ftj.agh.edu.pl/~wierzbanowski/Rsm.htm
  (rozdziały: Tekstura krystalograficzna i Naprężenia wenętrzne)
 • http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_computed_tomography
 • http://www.ndt.net/article/wcndt00/papers/idn399/idn399.htm
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Ł.Gondek, K.Koźlak, J.Czub, J.Przewoźnik, A.Kupczak, W.Sikora, A.Hoser, O.Prokhnenko, N.Tsapatsaris, Do the RPdIn (R = rare earth) deuterides break the Switendick rule? Acta Materialia, 81 (2014) 161–172
 2. A.Takasaki, A.Żywczak, Ł.Gondek, H.Figiel, Hydrogen storage characteristics of Ti45Zr38Ni17-xCox (x= 4,8) alloy and quasicrystal powders produced by mechanical alloying, Journal of Alloys and Compounds, 580 (2013) 216–218
 3. A.Żywczak, Ł.Gondek, H.Figiel, J.Żukrowski, J.Czub, A.Takasaki, Structural and hyperfine properties of Ti48Zr7Fe18 nano-compounds and its hydrides, Journal of Alloys and Compounds, 509 (2011) 3952–3957
 4. A.Żywczak, D.Rusinek, J.Czub, M.Sikora, J.Stępień, Ł.Gondek, A.Takasaki, A.Hoser, Amorphous hydrides of the Ti45Zr38Ni17-xCox nano-powders, International Journal of Hydrogen Energy, 40 (2015) 15534-15539
 5. D.Rusinek, J.Czub, J.Niewolski, Ł.Gondek, M.Gajewska, A.Takasaki, A.Hoser, A.Żywczak, Structural phase transitions in the Ti45Zr38Ni17-xFex nano-alloys and their deuterides, Journal of Alloys and Compounds, 646 (2015) 90-95
 6. M.Marciszko, A.Baczmański, M.Wróbel, W.Seiler, C.Braham, S.Wroński, R.Wawszczak, Problem of elastic anisotropy and stacking faults in stress analysis using multireflection grazing-incidence X-ray diffraction, Journal of Applied Crystallography, 48 (2015) 492–509
 7. M.Wroński, K.Wierzbanowski, M.Wróbel, S.Wroński, B.Bacroix, Effect of Rolling Asymmetry on Selected Properties of Grade 2 Titanium Sheet, Metals and Materials International, 21/5 (2015) 805-814
 8. S.Wroński, B.Bacroix, Microstructure evolution and grain refinement in asymmetrically rolled aluminium, Acta Materialia, 76 (2014) 404-412
 9. K.Kłodowski, J.Kamiński, K.Nowicka, J.Tarasiuk, S.Wroński, M.Świętek, M.Błażewicz, H.Figiel, K.Turek, T.Szponder, Micro-imaging of implanted scaffolds using combined MRI and micro-CT, Computerized Medical Imaging and Graphics, 38 (2014) 458–468
 10. J. M. Michalik, S. Roddaro, L. Casado, M. R. Ibarra and J. M. De Teresa, Quantification and minimization of disorder caused by FEBID deposition on graphene, Microelectronic Engineering 88, 8, 2063-2065 (2011)
 11. M. Romera, M. Munoz, M. Maicas, J.M. Michalik, J.M. de Teresa, C. Magen and J. L. Prieto, Enhanced exchange and reduced magnetization of Gd in an Fe/Gd/Fe trilayer, Physical Review B 84, 9, 094456 (2011)
 12. D. C. Leitao, J. Ventura, J. M. Teixeira, C. T. Sousa, S. Pinto, J. B. Sousa, J. M. Michalik, J. M. De Teresa, M. Vazquez, J. P. Araujo, Correlations among magnetic, electrical and magneto-transport properties of NiFe nanohole arrays, Journal of Physics Condensed Matter. 25, 66007-9 (2013)
Informacje dodatkowe:

W razie nieobecności student może zaliczyć poszczególne ćwiczenia po uprzednim uzgodnieniu formy zaliczenia z prowadzącym.