Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kandydat na studia II-go stopnia na kierunku Fizyka Techniczna winien legitymować się tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na kierunku Fizyka Techniczna lub pokrewnym. Do rekrutacji dopuszcza się także kandydatów posiadających tytuł licencjata bądź inżyniera uzyskany w zakresie nauk ścisłych, jednakże każdorazowo wymaga to uzyskania zgody dziekana ds. kształcenia, który może określić różnice programowe do uzupełnienia w trakcie studiów. Szczegółowe zasady i wymagania określa corocznie uchwała Senatu AGH, są one udostępnione na stronie: http://www.agh.edu.pl/kandydaci/studia-drugiego-stopnia/

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

10

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Kompetencji inżynierskich, Nauk ścisłych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr letni
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
90
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Fizyka
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Kierunek Fizyka Techniczna wpisuje się w potrzeby nakreślone Strategią Uczelni oraz strategią przyjętą przez Wspólnotę Europejską, która dąży do budowy społeczeństwa oraz gospodarki opartej na wiedzy. Studia na II-gim stopniu Fizyki Technicznej prowadzone są w oparciu o wysokie standardy kształcenia oraz bardzo dużą elastyczność, która wyraża się szeroką obieralnością modułów kształcenia. Pozwala to na dopasowanie profilu swoich studiów do własnych zainteresowań oraz potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Tok studiów powiązany jest ściśle z badaniami naukowymi prowadzonymi na wydziale we współpracy z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi, co zapewnia uzyskanie wiedzy i umiejętności w dziedzinach badań aktualnie rozwijanych na świecie. Świadectwem tego jest zdobywanie przez absolwentów naszego wydziału wielu wyróżnień dla zrealizowanych prac dyplomowych.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

8

Semestry kontrolne:
drugi
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Zasady te określone są Regulaminem Studiów AGH dostępnym na stronie: http://www.dzn.agh.edu.pl/nowa/. Wpis na kolejny semestr otrzymują studenci, którzy nie przekroczą deficytu punktów ECTS określonego powyżej.

Studia indywidualne:

Tok studiów indywidulanych przysługuje studentom legitymującym się średnią co najmniej 4.0 po zaliczeniu 1-go semestru studiów. Inne osiągnięcia studenta, takie jak udokumentowana praca badawcza, działalność w kołach naukowych etc. będą stanowiły podstawę do podjęcia decyzji przez dziekana. Student realizujący indywidualny tok studiów znajdować się musi pod opieka samodzielnego pracownika wydziału.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Ocenę końcową ze studiów wylicza się jako średnią ważoną w skład której wchodzą: średnia ocen z całych studiów (z wagą 60%), ocena z pracy magisterskiej (z wagą 20%) oraz wynik egzaminu dyplomowego (z wagą 20%).

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zasady procesu dyplomowania na studiach drugiego stopnia reguluje §25 Regulaminu studiów AGH. W komisji ds. egzaminu dyplomowego kończącego studia drugiego stopnia uczestniczą: dziekan lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji, opiekun pracy magisterskiej, recenzent pracy magisterskiej. Przebieg egzaminu dyplomowego: egzamin rozpoczyna się od krótkiej prezentacji pracy przez magistranta, po której następują dwie serie pytań. W pierwszej serii każda z osób uczestniczących w egzaminie ma prawo zadać pytanie dotyczące tematyki pracy magisterskiej, w drugiej serii każda osoba uczestnicząca w egzaminie ma prawo zadać pytanie z zakresu studiów drugiego stopnia ukończonych przez magistranta. Tematy prac magisterskich do wyboru w danym roku publikowane są sukcesywnie od początku roku akademickiego na stronie internetowej Wydziału tak, aby umożliwić zapoznanie się z nimi potencjalnym kandydatom na studia drugiego stopnia pochodzącym z innych uczelni. Wybór tematów kończy się 31 marca danego roku akademickiego.

Dodatkowe informacje:

-