Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza śladowa
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-2-056-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Ostachowicz Beata (Beata.Ostachowicz@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Ostachowicz Beata (Beata.Ostachowicz@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 student posiada wiedzą na temat podstawowych technik pobierania, przechowywania i przygotowania próbek do analizy śladowej Odpowiedź ustna
M_W002 student potrafi zastosować procedury analityczne do wybranych materiałów biologicznych i środowiskowych Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 student zdaje sobie sprawę z wpływu właściwego przygotowania próbki na końcowy wynik analizy. Aktywność na zajęciach
M_K002 student umie zweryfikować otrzymane wyniki Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 student posiada wiedzą na temat podstawowych technik pobierania, przechowywania i przygotowania próbek do analizy śladowej + - + - - - - - - - -
M_W002 student potrafi zastosować procedury analityczne do wybranych materiałów biologicznych i środowiskowych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student zdaje sobie sprawę z wpływu właściwego przygotowania próbki na końcowy wynik analizy. + - - - - - - - - - -
M_K002 student umie zweryfikować otrzymane wyniki + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pobieranie przechowywanie i przygotowanie do analizy próbek srodowiskowych i biologicznych o niskich stężeniach badanych pierwiastków.
2. Podstwowe metody wzbogacania śladów.
3. Sprzęt laboratoryjny stosowany w pracowni analiz śladowych.
4. Pierwiastki w srodowisku i biologii.
5. Podstawowe błedy w przygotowaniu próbek i ich wpływ na wyniki koncowe analiz.

Ćwiczenia laboratoryjne:
  1. oznaczanie śladowych zawartości metali w wodzie

    Zastosowanie zagęszczania śladów poprzez wytracanie z odczynnikiem kompleksującym.
    wykonanie kalibracji i pomiar próbki metoda EDXRF

  2. oznaczanie śladowych zawartości pierwiastków w dowolnym materiale środowiskowym lub biologicznym

    Wykorzystanie techniki TXRF do analizy materiału pochodzenia biologicznego z wykorzystaniem mineralizacji ciśnieniowej

Ćwiczenia laboratoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z chemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

podręcznik chemii analitycznej, publikacje z zakresu przygotowania próbek do analizy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak