Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka ultrarelatywistycznych zderzeń ciężkich jonów
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-2-002-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Grabowska-Bołd Iwona (iwona.grabowska@cern.ch)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Bożek Piotr (piotr.bozek@fis.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Grabowska-Bołd Iwona (iwona.grabowska@cern.ch)
Krótka charakterystyka modułu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do fizyki zderzeń ultra-relatywistycznych ciężkich jonów na przykładzie istniejących eksperymentów na RHIC i LHC.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W009 Student zna i rozumie podstawy modelu oddziaływań ultrarelatywistycznych ciężkich jonów. FT2A_W03, FT2A_W01, FT2A_W04, FT2A_W05, FT2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W010 Student zna podstawowe wyniki eksperymentalne związane z oddziaływaniem ultrarelatywistycznych ciężkich jonów. FT2A_W03, FT2A_W01, FT2A_W04, FT2A_W05, FT2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U012 Student potrafi wyjaśnić podstawowe efekty charakterystyczne dla zderzeń ultrarelatywistycznych ciężkich jonów FT2A_U06, FT2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U013 Student potrafi przedstawić najważniejsze wyniki eksperymentalne dotyczące ultrarelatywistycznych zderzeń ciężkich jonów.. FT2A_U06, FT2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W009 Student zna i rozumie podstawy modelu oddziaływań ultrarelatywistycznych ciężkich jonów. + + - - - - - - - - -
M_W010 Student zna podstawowe wyniki eksperymentalne związane z oddziaływaniem ultrarelatywistycznych ciężkich jonów. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U012 Student potrafi wyjaśnić podstawowe efekty charakterystyczne dla zderzeń ultrarelatywistycznych ciężkich jonów + + - - - - - - - - -
M_U013 Student potrafi przedstawić najważniejsze wyniki eksperymentalne dotyczące ultrarelatywistycznych zderzeń ciężkich jonów.. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wykład 1

  • Ultrarelatywistyczne zderzenia ciężkich jonów: cele fizyczne, eksperymenty.
  • Plazma kwarkowo gluonowa, diagram fazowy, równanie stanu, sygnatury eksperymentalne.

 2. Wykład 2

  • Geometryczny obraz zderzenia, model Glaubera, kinematyka, przekrój czynny.
  • Gęstość energii, proces fragmentacji, produkcja entropii.

 3. Wykład 3

  • Średnie krotności i rozkłady krotności cząstek.
  • Podłużne i poprzeczne rozkłady cząstek wtórnych.

 4. Wykład 4

  • Efekty kolektywne, anizotropie w rozkładach kątów azymutalnych, wypływ eliptyczny.
  • Opis hydrodynamiczny, idealna ciecz.

 5. Wykład 5

  • Procesy z dużym przekazem pędu.
  • Zależność od rodzaju cząstek, rapidity oraz energii.

 6. Wykład 6

  • Model saturacji, przewidywania, skala saturacji.
  • Kolorowy kondensat szklany.

 7. Wykład 7

  • Korelacje HBT, efekt GGLP, korelacje wielocząstkowe, femtoskopia.

 8. Wykład 8

  • Najważniejsze dotychczasowe wyniki doświadczalne uzyskane w eksperymentach na akceleratorze RHIC.

 9. Wykład 9

  • Najważniejsze dotychczasowe wyniki doświadczalne uzyskane w eksperymentach na akceleratorze LHC.

Ćwiczenia audytoryjne:
Ćwiczenia rachunkowe o tematyce zgodnej z programem wykładów.

Efekty kształcenia:
Student rozumie mechanizm i efekty związane z oddziaływaniem ultrarelatywistycznych ciężkich jonów oraz zna najważniejsze wyniki eksperymentalne z tym związane.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 38 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 2 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywności na ćwiczeniach (zal) oraz wykonania projektów laboratoryjnych. Ocena końcowa na podstawie wyniku kolokwium obejmującego tematykę wykładów i ćwiczeń rachunkowych (procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH).
W przypadku nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany nadrobić zaległości we własnym zakresie i przedstawić wyniki z wykonanych projektów najpóźniej do daty zakończenia semestru.
Dopuszcza się maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z fizyki cząstek elementarnych.
Zalecany udział w przedmiocie: Wstęp do oddziaływań hadronów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

D.H. Perkins, Wstęp do fizyki wysokich energii, PWN, 2005.
A. Bettini, Introduction to elementary Particle Physics , Cambridge, 2008.
R. Vogt, Ultrarelativistic Heavy-Ion Collisions, Elsevier, 2007.
W. Florkowski, Phenomenology of Ultra-Relativistic Heavy-Ion Collisions, World Scientific, 2010.
J. Bartke, Introduction to Relativistic Heavy-Ion Physics, World Scientific, 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak