Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Promieniowanie kosmiczne i neutrina
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-2-003-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Przybycień Mariusz (mariusz.przybycien@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Adamczyk Leszek (Leszek.Adamczyk@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Przybycień Mariusz (mariusz.przybycien@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W011 Student zna podstawowe informacje dotyczące pochodzenia, własności i detekcji promieniowania kosmicznego. FT2A_W03, FT2A_W01, FT2A_W04, FT2A_W05, FT2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W012 Student zna podstawowe informacje dotyczące własności i detekcji neutrin. FT2A_W03, FT2A_W01, FT2A_W04, FT2A_W05, FT2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U014 Student potrafi opisać źródła promieniowania kosmicznego i eksperymenty służące do jego rejestracji. FT2A_U06, FT2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U015 Student potrafi przedstawić model oscylacji neutrin oraz najważniejsze wyniki eksperymentalne dotyczące badań neutrin. FT2A_U06, FT2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W011 Student zna podstawowe informacje dotyczące pochodzenia, własności i detekcji promieniowania kosmicznego. + + - - - - - - - - -
M_W012 Student zna podstawowe informacje dotyczące własności i detekcji neutrin. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U014 Student potrafi opisać źródła promieniowania kosmicznego i eksperymenty służące do jego rejestracji. + + - - - - - - - - -
M_U015 Student potrafi przedstawić model oscylacji neutrin oraz najważniejsze wyniki eksperymentalne dotyczące badań neutrin. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wykład 1

  • Oddziaływanie promieniowania kosmicznego z materią.
  • Zmienne kinematyczne, przekroje czynne.

 2. Wykład 2

  • Struktura i źródła promieniowania kosmicznego.
  • Promieniowanie kosmiczne w Galaktyce.

 3. Wykład 3

  • Promieniowanie kosmiczne w górnych warstwach atmosfery.
  • Promieniowanie kosmiczne w atmosferze i pod powierzchnią Ziemi.

 4. Wykład 4

  • Spektrum energetyczne promieniowania kosmicznego.
  • Wysokoenergetyczne neutrina i promieniowanie gamma.

 5. Wykład 5

  • Metody detekcji promieniowania kosmicznego.
  • Najważniejsze eksperymenty.

 6. Wykład 6

  • Odkrycie neutrin, oddziaływanie neutrin.
  • Neutrina w astrofizyce i kosmologii.

 7. Wykład 7

  • Miejsce neutrin w Modelu Standardowym, własności.
  • Modele neutrin wykraczające poza Model Standardowy.

 8. Wykład 8

  • Mechanizm generacji masy neutrin.
  • Fenomenologia oscylacji neutrin.

 9. Wykład 9

  • Neutrina słoneczne, neutrina z supernowych, neutrina kosmiczne o ultrawysokich energiach.
  • Neutrina atmosferyczne.

 10. Wykład 10

  • Detekcja neutrin, najważniejsze eksperymenty.

Ćwiczenia audytoryjne:
Ćwiczenia rachunkowe o tematyce zgodnej z programem wykładów

Efekty kształcenia:
Student rozumie i potrafi opisać źródła promieniowania kosmicznego oraz neutrin i zna najważniejsze wyniki eksperymentalne z tym związane.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 38 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 10 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności (zal). Ocena końcowa na podstawie wyniku kolokwium obejmującego tematykę wykładów i ćwiczeń rachunkowych (procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH).

Student ma prawo do nieusprawiedliwionych nieobecności na 20% zajęć z ćwiczeń rachunkowych. Większa liczba nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia bez mozliwości pisania kolokwiów poprawkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z fizyki cząstek elementarnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

T. Stanev, High Energy cosmic Rays , Springer, 2010.
P.K.F. Grieder, Extensive Air Showers, Springer, 2010.
Z. Xing, S. Zhou, Neutrinos in Particle Physics, Astronomy and Cosmology, Springer, 2010.
K. Zuber, Neutrino Physics, Taylor & Francis, 2011.
F. Close, Neutrino, Oxford UP, 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak