Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody analizy danych doświadczalnych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-2-005-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Przybycień Mariusz (mariusz.przybycien@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Adamczyk Leszek (Leszek.Adamczyk@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Przybycień Mariusz (mariusz.przybycien@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot ten ma na celu zapoznanie studenta z metodami statystycznymi stosowanymi w analizie danych w fizyce cząstek elementarnych i fizyce jądrowej oraz innych działach fizyki eksperymentalnej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W008 Student zna i rozumie wybrane zaawansowane metody analizy danych doświadczalnych. FT2A_W07, FT2A_W04, FT2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W013 Student zna podstawowe narzędzia programistyczne wykorzystywane w analizie danych. FT2A_W07, FT2A_W04, FT2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U011 Student potrafi przeprowadzić analizę statystyczną danych doświadczalnych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi. FT2A_U06, FT2A_U08, FT2A_U10, FT2A_U02, FT2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U016 Student potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami programistycznymi wykorzystywanymi w zaawansowanej analizie danych. FT2A_U06, FT2A_U08, FT2A_U10, FT2A_U02, FT2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W008 Student zna i rozumie wybrane zaawansowane metody analizy danych doświadczalnych. + + - + - - - - - - -
M_W013 Student zna podstawowe narzędzia programistyczne wykorzystywane w analizie danych. + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U011 Student potrafi przeprowadzić analizę statystyczną danych doświadczalnych z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi. + + - + - - - - - - -
M_U016 Student potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami programistycznymi wykorzystywanymi w zaawansowanej analizie danych. + + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Funkcje generujące i charakterystyczne oraz ich zastosowania (2h)

  • Funkcja generująca rozkład prawdopodobieństwa.
  • Funkcja generująca moment.
  • Funkcja charakterystyczna.
  • Losowe sumy zmiennych losowych.
  • Procesy rozgałęzienia.

 2. Statystyka porządku (2h)

  • Statystyka porządku i jej zastosowania.

 3. Proces Poissona i jego zastosowania (2h)

  • Definicja procesu Poissona.
  • Rozkłady warunkowe w procesach Poissona.
  • Niezależne procesy Poissona.
  • Złożony proces Poissona.

 4. Bayesowska analiza statystyczna (4h)

  • Prawdopodobieństwa logiczne, wnioskowanie bayesowskie.
  • Estymacja parametrów, przedziały wiarogodności, testy hipotez statystycznych.
  • Metoda największej wiarogodności a wnioskowanie bayesowskie.

 5. Generacja rozkładów wielowymiarowych (2h)

  • Generacja rozkładów kątowych we współrzędnych biegunowych i sferycznych.
  • Generacja rozkładów z korelacjami.
  • Generacja rozpadów dwu- i trzyciałowych.

 6. Estymacja parametrów (2h)

  • Metoda największej wiarogodności: rozszerzona oraz z wagami.
  • Obszary ufności.
  • Minimalizacja numeryczna: Minuit oraz RooFit.

 7. Rozszerzona metoda najmniejszych kwadratów (MNK) (2h)

  • Skalowana macierz kowariancji.
  • MNK z korelacjami i więzami.

 8. Unfolding (2h)

  • Metoda bin-by-bin (akceptancja, wydajność, czystość).
  • Macierz przejścia, regularyzacja (analiza danych pogrupowanych).
  • Rozkład według wartości osobliwych, pakiet RooUnfold.
  • Funkcja przejścia (analiza danych niepogrupowanych).

 9. Testowanie hipotez statystycznych (2h)

  • Zaawansowane metody testowania hipotez.

 10. Wielowymiarowa klasyfikacja przypadków (2h)

  • Dyskryminacja Fishera (liniowa i nieliniowa).
  • Sieci neuronowe, SVM, pakiet TMVA.

 11. Oszacowanie niepewności systematycznych (2h)

  • Źródła niepewności systematycznych.
  • Szacowanie błedów systematycznych.

 12. Bootstrap (2h)

  • Zastosowania metody bootstrapu.

 13. Funkcje korelacji (2h)

  • Momenty faktorialne i kumulanty.
  • Funkcje korelacji dla nieidentycznych cząstek.
  • Dwu- i trój-cząstkowe funkcje korelacji.

 14. Dyskusja przebiegu typowej analizy statystycznej od selekcji przypadków do prezentacji wyników (2h)

  • Przedstawione zostaną kolejne kroki typowej analizy danych z dużego eksperymentu akceleratorowego na przykładzie eksperymentu ATLAS na akceleratorze LHC i STAR na akceleratorze RHIC.

Ćwiczenia audytoryjne:
Ćwiczenia rachunkowe tematyce zgodnej z programem wykładów.

Efekty kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić analizę danych z eksperymentów fizyki wysokich energii wykorzystując zaawansowane narzędzia statystyczne (pakiet Root wraz z rozszerzeniami takimi jak RooFit, RooUnfold, TMVA).
Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem rzeczywistych danych z eksperymentów takich jak ZEUS, ATLAS, STAR.

Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe o tematyce zgodnej z programem wykładów.

Efekty kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić analizę danych z eksperymentów fizyki wysokich energii wykorzystując zaawansowane narzędzia statystyczne (pakiet Root wraz z rozszerzeniami takimi jak RooFit, RooUnfold, TMVA).
Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem rzeczywistych danych z eksperymentów takich jak ZEUS, ATLAS, STAR.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z ćwiczeń rachunkowych/projektowych obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń rachunkowych i projektowych.

Student ma prawo do nieusprawiedliwionych nieobecności na 20% zajęć z ćwiczeń rachunkowych i projektu. Większa liczba nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia bez możliwości pisania kolokwiów poprawkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.
Znajomość podstaw języka C++

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

R. Nowak, Statystyka dla fizyków, PWN, 2002.
R. Nowak, Statystyka dla fizyków. Ćwiczenia, PWN, 2002.
P.D. Hoff, A First Course in Bayesian Statistical Methods , Springer, 2009.
P. Gregory, Bayesian Logical Data Analysis for the Physical Sciences, Cambridge, 2005.
W.L. Dunn, J.K. Shultis, Exploring Monte Carlo Methods, Elsevier, 2011.
O. Behnke et al., A Practical Guide to Data Analysis in high energy Physics, Wiley, 2012.
G. Bohm, G. Zech, Introduction to Statistics and Data Analysis, DESY, 2010.
G. Cowan, Statistical Data analysis, Oxford, 1998.

Strona domowa program Root: root.cern.ch

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://inspirehep.net/search?ln=pl&ln=pl&p=exactauthor%3A%22Przybycien%2C+Mariusz%22+or+exactauthor%3A%22Przybycien%2C+M.%22&action_search=Szukaj&sf=&so=d&rm=&rg=25&sc=0&of=hb

Informacje dodatkowe:

Brak