Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Laboratorium fizyki fazy skondensowanej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-2-016-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Kapusta Czesław (kapusta@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Podczas zajęć laboratoryjnych studenci mają możliwość zapoznania się podstawowymi eksperymentami fizyki ciała stałego.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna teoretyczny opis zjawisk, które będą badane w ramach pracy eksperymentalnej. FT2A_W03, FT2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student rozumie zastosowaną metodologię pomiaru oraz formalizm pozwalający na analizę uzyskanych wyników. FT2A_W11, FT2A_W12 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 W oparciu o wiedzę teoretyczną oraz materiały wskazane przez prowadzącego student potrafi przeprowadzić eksperyment. FT2A_U02, FT2A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Korzystając z instrukcji student potrafi właściwie użyć zaawansowanych urządzeń pomiarowych. Student zna zasady BHP dotyczące ich obsługi. FT2A_U13 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi wykorzystać aparat matematyczny do analizy uzyskanych wyników. Student wie, w jaki sposób przygotować merytoryczne sprawozdanie z przeprowadzonych badań. FT2A_U09, FT2A_U10 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zorganizować prace małego zespołu w celu realizacji projektu badawczego. FT2A_K03, FT2A_K04 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna teoretyczny opis zjawisk, które będą badane w ramach pracy eksperymentalnej. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie zastosowaną metodologię pomiaru oraz formalizm pozwalający na analizę uzyskanych wyników. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 W oparciu o wiedzę teoretyczną oraz materiały wskazane przez prowadzącego student potrafi przeprowadzić eksperyment. - - + - - - - - - - -
M_U002 Korzystając z instrukcji student potrafi właściwie użyć zaawansowanych urządzeń pomiarowych. Student zna zasady BHP dotyczące ich obsługi. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać aparat matematyczny do analizy uzyskanych wyników. Student wie, w jaki sposób przygotować merytoryczne sprawozdanie z przeprowadzonych badań. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zorganizować prace małego zespołu w celu realizacji projektu badawczego. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Zajęcia wstępne

  • Podczas zajęć wstępnych prowadzący przekazuje studentom informacje dotyczące regulaminu pracowni, potencjalnych zagrożeń oraz zasad BHP. Studenci zostają zapoznani pokrótce z urządzeniami, które są na wyposażeniu pracowni.
  • Studenci otrzymują aktualny spis zalecanej literatury.
  • Zajęcia odbywają się w grupach dwuosobowych. Ze względu na to, że część ćwiczeń odbywa się w przeciągu dwóch kolejnych tygodni prowadzący każdorazowo określa zakres i wybór ćwiczeń do wykonania.

 2. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych

  Podczas zajęć wyznaczane jest ciepło właściwe materiału metalicznego. Pomiary pozwalają na obliczenie Cp dla kilku temperatur w zakresie 90 – 300 K. Studenci wyznaczają temperaturę Debye’a.

  Efekty kształcenia:
  -Studenci zapoznają się praktycznie z pojęciem fononów i dynamiki sieci;
  -Studenci potrafią zastosować model Debye’a do analizy numerycznej wyników.

 3. Pomiar oporu elektrycznego metali i półprzewodników

  Studenci mierzą opór wskazanych materiałów w zakresie temperatur od 140 do 330 K. Dla półprzewodników wyznaczana jest wartość przerwy energetycznej. Dla prostych metali sprawdzana jest stosowalność modelu Blocha–Grüneisena.

  Efekty kształcenia:
  -Studenci rozumieją konsekwencje oddziaływania elektron-fonon;
  -Studenci zapoznają się z rezystancyjnymi metodami pomiaru temperatury;
  -Studenci potrafią wyznaczyć przerwę energetyczną z pomiarów transportowych.

 4. Badanie przewodnictwa cieplnego wybranych materiałów

  Korzystając z pomiarów niestacjonarnego przepływu ciepła wyznacza się współczynnik przewodnictwa temperaturowego. Ćwiczenie pozwala zrozumieć rolę różnych mechanizmów transportu ciepła w ciałach stałych.

  Efekty kształcenia:
  -Studenci poznają mechanizm fononowy i elektronowy transportu ciepła;
  -Studenci rozumieją równanie dyfuzji ciepła, potrafią dokonać rozróżnienia między częścią geometryczną a czasową rozwiązania r. dyfuzji.

 5. Efekt Mössbauera

  Przy wykorzystaniu zjawiska bezodrzutowej absorpcji i emisji kwantów gamma studenci badają wpływ lokalnych otoczeń żelaza na jego właściwości. Eksperyment pozwala na stwierdzenie występowania uporządkowania magnetycznego oraz na określenie stanu spinowego żelaza.

  Efekty kształcenia:
  -Studenci poznają technikę pozwalającą na lokalne próbkowanie badanego materiału;
  -Dzięki analizie wyników studenci zapoznają się metodami wyznaczania przesunięcia chemicznego, rozszczepienia kwadrupolowego czy rozszczepienia nadsubtelnego;
  -Poznanie zasad pracy z promieniowaniem jonizującym.

 6. Pomiary podatności magnetycznej

  Ćwiczenie umożliwia zapoznanie się z najpowszechniejszą metodą charakteryzowania właściwości magnetycznych, tj. wyznaczeniem podatności magnetycznej szeregu materiałów. W ramach ćwiczenia przeprowadzić można badania, w funkcji temperatury, magnetyków tzw. lokalnych (związki lantanowców) oraz magnetyków pasmowych (związki żelaza). Ponadto obserwować można przejście do stanu nadprzewodzącego w nadprzewodniku wysokotemperaturowym YBCO (efekt Meissnera).

  Efekty kształcenia:
  -Studenci poznają praktyczne zastosowanie teorii pola średniego Curie-Weissa;
  -Studenci potrafią określić rodzaj uporządkowania magnetycznego na podstawie wyników eksperymentalnych.

 7. Badanie efektu Halla

  Celem doświadczenia jest badanie efektu Halla, który znajduje powszechne zastosowanie w miernikach pola magnetycznego – hallotronach. Ponadto ćwiczenie daje możliwość z zaznajomieniem się z działaniem elektromagnesu.

  Efekty kształcenia:
  -Studenci poznają najważniejszą technikę wytwarzania pola magnetycznego;
  -Studenci potrafią wycechować hallotron do pomiarów pola magnetycznego, mając świadomość możliwych niepewności.

 8. Obserwacja zjawiska magnetooporu

  Wykonanie eksperymentu pozwala na oszacowanie efektów magnetooporowych w związkach półprzewodnikowych bądź metalicznych. Wyznaczany efekt jest kluczowy w rozwoju spintroniki – czyli wykorzystania spinu elektronu do kontrolowania transportu elektrycznego. Ponadto studenci zapoznają się z metodą czterokontaktową pomiaru oporu.

  Efekty kształcenia:
  -Zapoznanie się z ważnymi technologicznie zjawiskami transportowymi;
  -Studenci rozumieją znaczenie czterokontaktowej metody badania oporu elektrycznego.

 9. Praktyczne zastosowania fluorescencji rentgenowskiej (XRF)

  Celem ćwiczenia jest przybliżenie możliwości jakie dają pomiary XRF, w szczególności w inżynierii materiałowej oraz technice. Wykonanie pomiarów pozwala na ilościową analizę składu nieznanych próbek a także, w przypadku układów cienkowarstwowych, pomiar ich grubości.

  Efekty kształcenia:
  -Studenci poznają w praktycznym zastosowaniu jedną z najpowszechniejszych technik analizy składu;
  -Studenci potrafią dobrać warunki pomiaru do postawionego przed nimi zadania;
  -Poznanie zasad pracy z promieniowaniem rentgenowskim.

 10. Nanoszenie i charakteryzacja cienkich warstw metalicznych

  Celem doświadczenia jest wykonanie układów mono-warstwowych na określonym podkładzie metodą rozpylania magnetronowego. Grubość uzyskanych warstw jest następnie analizowana przy pomocy pomiarów oporowych bądź optycznych. Ponadto grubość i skład mogą być potwierdzone przy pomocy spektrometru XRF.

  Efekty kształcenia:
  -Studenci znają metody nanoszenia cienkich warstw;
  -Studenci potrafią wskazać metody używane do analizy układów cienkowarstwowych.

 11. Wyznaczanie topologii powierzchni za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM)

  Mikroskopia sił atomowych jest jednym z podstawowych narzędzi badań nad układami mającymi znaczenia w nanotechnologii. Podczas wykonania doświadczenia bezpośrednio można się przekonać o kluczowej roli doboru parametrów pomiaru dla jakości otrzymanych obrazów.

  Efekty kształcenia:
  -Studenci znają wpływ warunków pomiaru na jakość uzyskanych obrazów, potrafią je optymalizować;
  -Studenci potrafią dokonać prostej analizy otrzymanych obrazów.

 12. Wyznaczanie przerwy energetycznej w półprzewodnikach metodą optyczną

  Wartość przerwy energetycznej jest jednym z kluczowych parametrów determinujących optyczne właściwości materii skondensowanej. W doświadczeniu przerwa wyznaczana jest z pomiarów transmisji promieniowania elektromagnetycznego w zakresie UV-Vis.

  Efekty kształcenia:
  -Studenci poznają metodę bezpośredniego wyznaczenia przerwy energetycznej;
  -Studenci potrafią związać obserwowane efekty ze strukturą pasmową wybranych materiałów.

 13. Badanie układów molekularnych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

  Badanie procesów magnetycznego rezonansu jądrowego w ciałach stałych i cieczach jest uniwersalną metodą umożliwiającą na wyznaczanie szeregu właściwości. Są one określane na podstawie pomiarów linii rezonansowych i czasów relaksacji. Ćwiczenie pozwala na analizę procesów dynamiki molekularnej dla szeregu substancji.

  Efekty kształcenia:
  -Studenci poznają mechanizmy wpływające na kształt widm NMR oraz na czasy relaksacji spin-spin i spin-sieć.
  -Studenci potrafią przeprowadzić pomiar, analizę oraz interpretację widm NMR i czasów relaksacji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena za każde ćwiczenie jest obliczana jako średnia z przygotowania do zajęć, przebiegu pracy eksperymentalnej oraz oceny za sprawozdanie. Ocena końcowa jest obliczana jako średnia z ocen za poszczególne ćwiczenia, przy czym wymagane jest uzysaknie zaliczenia ze wszystkich ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Znajomość podstaw fizyki ciała stałego w zakresie kursu JFT-1-505-s.
2. Przydatna jest znajomość zagadnień zawartych w bloku BT6 z grupy “Nowoczesne materiały i technologie”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. C. Kittel “Wstęp do fizyki ciała stałego” PWN
2. H. Ibach, H. Lüth “Fizyka ciała stałego” PWN
3. Skrypt nr. 900 AGH red. K. Krop “Fizyka ciała stałego: laboratorium” – http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0162/
4. A. Oleś “Metody doświadczalne fizyki ciała stałego” WNT

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Pod koniec semestru przewidziany jest dodatkowy termin ćwiczeń, których student z przyczyn losowych nie mógł wykonać w pierwotnym terminie. Studenci mogą wówczas odrabiać ćwiczenia po uprzednim uzyskaniu zgody prowadzącego na zasadach podanych powyżej.