Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Monitoring środowiska
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-2-019-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
dr inż. Wachniew Przemysław (wachniew@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zimnoch Mirosław (zimnoch@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę o fizycznych podstawach wybranych metod analitycznych używanych w monitoringu środowiska FT2A_W06, FT2A_W11, FT2A_W01 Egzamin
M_W002 zna podstawowe zasady działania sieci monitoringowych, uwarunkowania prawne i problemy techniczne oraz logistyczne budowy sieci pomiarowych FT2A_W13, FT2A_W09, FT2A_W14 Wykonanie projektu
M_W003 ma pogłębioną wiedzę na temat zagrożeń środowiska w różnych ekosystemach. FT2A_W12, FT2A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać istniejące narzędzia i bazy danych do uzyskania informacji o stanie środowiska FT2A_U01, FT2A_U15, FT2A_U02, FT2A_U05 Referat,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_U002 potrafi zaprojektować i opracować prostą sieć pomiarów wybranych parametrów środowiskowych FT2A_U07, FT2A_U15 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi docenić rolę sieci monitoringowych na współczesnym etapie rozwoju cywilizacji oraz zna metody komunikacji społecznej związanej z przeciwdziałaniom skutkom katastrof ekologicznych FT2A_K06, FT2A_K03, FT2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę o fizycznych podstawach wybranych metod analitycznych używanych w monitoringu środowiska + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe zasady działania sieci monitoringowych, uwarunkowania prawne i problemy techniczne oraz logistyczne budowy sieci pomiarowych + - - - - - - - - - -
M_W003 ma pogłębioną wiedzę na temat zagrożeń środowiska w różnych ekosystemach. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać istniejące narzędzia i bazy danych do uzyskania informacji o stanie środowiska - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować i opracować prostą sieć pomiarów wybranych parametrów środowiskowych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi docenić rolę sieci monitoringowych na współczesnym etapie rozwoju cywilizacji oraz zna metody komunikacji społecznej związanej z przeciwdziałaniom skutkom katastrof ekologicznych - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wykład wprowadzający

  Znaczenie i historia badań oraz monitoringu środowiska, powstawanie i ewolucja globalnych oraz regionalnych sieci monitoringowych.

 2. Instytucje i normy

  Znaczenie sieci monitoringowych we współczesnym świecie. Instytucje naukowe i jednostki pozanaukowe nadzorujące badania środowiska. Wybrane aspekty europejskiego prawa ochrony środowiska – dyrektywy unijne i polskie prawo

 3. Monitoring meteorologiczny i hydrologiczny

  Zakres działań WMO, IMGW, NOAA, PolRad, Europejska sieć badania dynamiki atmosfery z wykorzystaniem lidarów. Budowa sieci i sposoby organizacji pomiarów oraz przekazu informacji

 4. Monitoring zagrożeń chemicznych

  Katastrofy chemiczne o zasięgu globalnym i regionalnym, ozon troposferyczny i światowa sieć obserwacji WMO, pomiary zintegrowane stężenia dioxyn, PAN, BTX, WWA. Sieci monitoringowe związków lotnych (halonów, CO2, NMHC) w Polsce (PŚM), Europie i na świecie

 5. Biomonitoring

  Bioindykatory. Sieci monitoringu zagrożeń chemicznych i biologicznych w Europie i na świecie

 6. Sieci pomiarowe zagrożeń radioaktywnych

  Katastrofy prowadzące do skażeń radioaktywnych o podłożu militarnym i cywilnym – sieci monitoringowe CLOR,CTBT

 7. Pomiary prowadzone na terenach zurbanizowanych

  Problemy ekologiczne spotykane w miastach i miejskie sieci monitoringowe. Pomiary wykonywane w miejscach o dużym natężeniu ruchu kołowego

 8. Podstawy obserwacji lotniczych i satelitarnych

  Historia satelitarnych badań atmosfery. Współczesne misje i przyrządy do badań atmosfery, hydrosfery i powierzchni Ziemi

 9. Sieci obserwacji geofizycznych

  Monitoring trzęsień ziemi, erupcji wulkanicznych, przewidywanie i wykrywanie fal tsunami.

 10. Inwentaryzacje emisji

  Statystyczne metody obliczania produkcji odpadów lotnych, ciekłych i stałych. Źródła danych i ich niepewności

 11. Bazy danych

  Istniejące światowe bazy danych monitoringu środowiska. Kryteria dostarczania danych pomiarowych

 12. Kontrola jakości

  Problemy kontroli jakości w pomiarach monitoringowych

Ćwiczenia projektowe:
Projekty

Studenci wykonają 2 projekty:
1. Opracowanie funkcjonowania wybranej sieci monitoringowej, jej historii, znaczenia społecznego, problemów funkcjonowania
2. Projekt nowej sieci projektowej – dobór aparatury pomiarowej i zaplecza technicznego, metody transferu danych i bazy danych wybranych parametrów.
3. Studenci samodzielnie przygotowują tematy do debaty związane z monitoringiem środowiska i jego znaczeniem dla rozwoju cywilizacyjnego. Przygotowują argumenty „za” i „przeciw”. Prezentują swoje stanowisko. Formułują wnioski i interpretują wynik debaty.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 12 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Do oceny końcowej wchodzą oceny z przygotowania i realizacji ćwiczeń projektowych (P1, P2), z przygotowania i aktywności podczas debaty (D) oraz ocena z pisemnego sprawdzianu wiedzy uzyskanej na wykładzie (W).

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona: OK = 0.2xP1+0.2xP2+0.2xD+0.4xW

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. B. Raton, C. K. Smoley, Methods for the determination of metals in environmental samples , Environmental Monitoring Systems Laboratory, 1992.
2. Ward Robert C. ,Design of water quality monitoring systems, 1990.
3. Kostrzewski Andrzej, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego : zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań, Warszawa : PIOŚ,. 1995.
4. Marcus W. Sigrist, Air monitoring by spectroscopic techniques, 1994
5. M. Campbell, Sensor systems for environmental monitoring. Vol. 1,2 , 1997
6. Andrzej Kostrzewski, Główne problemy monitoringu w Polsce : stan przygotowań, zagadnienia organizacyjne i wykonawcze : opracowanie zbiorowe pod red. Lucjana Pawłowskiego,1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak