Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Problematyka pomiarów jakości powietrza
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-2-063-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bartyzel Jakub (Jakub.Bartyzel@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gałkowski Michał (Michal.Galkowski@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Bartyzel Jakub (Jakub.Bartyzel@fis.agh.edu.pl)
dr inż. Chmura Łukasz (chmura@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach zajęć uczestnicy otrzymają zasób wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędny do prowadzenia badań dyspersji zanieczyszczeń powietrza oraz umiejętności interpretacji ich wyników.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zdobywa wiedzę z zakresu dyspersji zanieczyszczeń atmosferycznych. FT2A_W06, FT2A_W05, FT2A_W05, FT2A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Prezentacja
M_W002 Student zna metodykę pomiaru zanieczyszczeń powietrza FT2A_W03, FT2A_W03, FT2A_W01, FT2A_W05, FT2A_W05, FT2A_W04, FT2A_W02, FT2A_W01, FT2A_W04, FT2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student wie jak wykorzystać metody statystyczne w analizie ilościowej danych środowiskowych. FT2A_W07, FT2A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student wie w jaki sposób odczytać aktualny stan pogody i zakodować go wg odpowiedniego klucza FT2A_W03, FT2A_W03, FT2A_W01, FT2A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student umie zaplanować i przeprowadzić pomiary jakości powietrza. FT2A_U06, FT2A_U07, FT2A_U07, FT2A_U05, FT2A_U14, FT2A_U06, FT2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie przeprowadzić analizę danych pomiarowych z wyciągnięciem wzniosów jakościowych i ilościowych. FT2A_U11, FT2A_U13, FT2A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi odczytać stan pogody i na tej podstawie zakodować depesze synoptyczną FT2A_U05, FT2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole opracowującym projekt. FT2A_K03, FT2A_K03 Projekt,
Prezentacja
M_K002 Student potrafi ocenić i przedyskutować wpływ człowieka na zanieczyszczenie powietrza. FT2A_K02, FT2A_K05, FT2A_K02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zdobywa wiedzę z zakresu dyspersji zanieczyszczeń atmosferycznych. + - - - - - - + - - -
M_W002 Student zna metodykę pomiaru zanieczyszczeń powietrza + - - - - - - + - - -
M_W003 Student wie jak wykorzystać metody statystyczne w analizie ilościowej danych środowiskowych. + - + + - - - - - - -
M_W004 Student wie w jaki sposób odczytać aktualny stan pogody i zakodować go wg odpowiedniego klucza + - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie zaplanować i przeprowadzić pomiary jakości powietrza. - - - - - - - + - - -
M_U002 Student umie przeprowadzić analizę danych pomiarowych z wyciągnięciem wzniosów jakościowych i ilościowych. - - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi odczytać stan pogody i na tej podstawie zakodować depesze synoptyczną - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole opracowującym projekt. - - - + - - - + - - -
M_K002 Student potrafi ocenić i przedyskutować wpływ człowieka na zanieczyszczenie powietrza. + - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wykład – podstawy meteorologii obserwacyjnej

  W ramach wykładu scharakteryzowane zostaną główne parametry opisujące chwilowy stan atmosfery. Uczestnicy wykładów zostaną zapoznani z metoda kodowania stanu pogody obowiązującą w sieci pomiarowo-obserwacyjnej. Zaprezentowane zostaną sposoby rozpoznawania i klasyfikowania chmur. Słuchacze poznają pełna listę obserwowanych zjawisk atmosferycznych wraz z zasadami fizycznymi opisującymi ich zachodzenie. Zostanie przedstawiony wpływ aktualnego stanu atmosfery na zachowanie zanieczyszczeń.
  Prowadzący: dr inż. Łukasz Chmura

 2. Wykład – zasady fiyczne działania urządzeń do pomiaru jakości powietrza

  Przedawnione zostaną podstawy fizyczne działania urządzeń służących do pomiaru stężeń substancji mających wpływ na jakośc powietrza. Opisane zostaną rożnice pomiedzy metodami stosowanymi przez Państwowy Monitoring oraz urządzeń niskokosztowych.
  Prowadzący: dr inż. Jakub Bartyzel

 3. Wykład – metodyka analiz rozkładów czasowych i przestrzennych stężeń zanieczyszczeń powietrza

  W ramach wykładu omówienie zostaną podstawowe metody analizy ilościowej i jakościowej wyników monitoringu jakości powietrza. Szczególny nacisk położony zostanie na techniki analizy danych o wysokich rozdzielczościach przestrzennych i czasowych uzyskanych przy użyciu mobilnych monitorów stężenia zanieczyszczenia pyłowego (PM).
  Prowadzący: dr inż. Michał Gałkowski

Ćwiczenia laboratoryjne:
Ćwiczenia – analiza danych

Ćwiczenia laboratoryjne będą miały na celu zapoznanie studentów z możliwościami środowiska obliczeniowego R w analizie statystycznej rezultatów obserwacji stężeń zanieczyszczeń powietrza. Odbywać się będą w pierwszej połowie semestru, dlatego analizy będą prowadzone w oparciu o udostępnione przez WIOŚ publiczne dane z Państwowej Sieci Monitoringu lub dane archiwalne obserwacji prowadzonych w Zespole Fizyki Środowiska. Umiejętności uzyskane w ramach ćwiczeń zostaną następnie wykorzystane przez uczestników kursu do analizy rezultatów uzyskanych w ramach zajęć terenowych i ćwiczeń projektowych.
Prowadzący: dr inż. Michał Gałkowski

Ćwiczenia projektowe:
Cwiczenia – praca nad projektem

W ramach ćwiczeń projektowych (odbywających się w późniejszej części kursu) studenci będą pracować nad wynikami uzyskanymi w ramach prac terenowych. Ostatnie zajęcia poświęcone będą na prezentacje multimedialne uczestników zajęć, na których przedstawione zostaną założenia i wyniki wybranych projektów.

Zajęcia terenowe:
 1. Zajęcia terenowe – ocena aktualnej sytuacji meteorologicznej

  W trakcie zajęć przeprowadzone zostaną obserwacje pogody bieżącej oraz zmian parametrów ją charakteryzujących. Zaobserwowany stan pogody zostanie zaprezentowany w formie kodu depeszy SYNOP zgodnie z obowiązującym kluczem meteorologicznym.
  Ocena parametrów meteorologicznych w zależności od położenia w obrębie miasta.
  Prowadzący: dr inż. Łukasz Chmura
  Czas trwania: 6h

 2. Zajęcia terenowe – pomiary jakości powietrza

  W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zaplanować oraz przeprowadzić mobilną kampanię pomiarów jakości powietrza (PM) w obszarze miasta.
  Prowadzący: dr inż. Jakub Bartyzel
  Czas trwania: 9h

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach terenowych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 12 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 6 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 9 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) składa się z następujących elementów:

 • Aktywność na zajeciach (AZ)
 • Ocena projektu (P)
 • Ocena prezentacji projektu (PP)

Przy czym:
OK = 20% * AZ + 60% * P + 20% * PP

Uzyskanie pozytywnej oceny z modułu będzie możliwe jedynie w przypadku uzyskania ocen pozytywnych z projektu (P), prezentacji projektu (PP) oraz oceny “zal” z ćwiczeń laboratoryjnych (ĆL) i ćwiczeń projektowych (ĆP).

Wymagania wstępne i dodatkowe:
 • Wymagana jest znajomość jednego proceduralnego języka programowania (np. C) lub środowiska obliczeniowego (np. Matlab, Python, R).
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • 2016 – “Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków, http://www.krakow.pios.gov.pl/publikacje/2016/ocena_jakosci_powietrza_2015.pdf
 • 2016 – “Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce” Biblioteka Monitoringu Środowiska GIOŚ, Warszawa
 • 2016 – “Air quality in Europe — 2016 report” European Environment Agency, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według bazy WoS.

Informacje dodatkowe:

W przypadku nieobecności zaliczenie można uzyskać zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów.