Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modele dyspersyjne w fizyce atmosfery
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-2-065-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Nęcki Jarosław (necki@agh.edu.pl)
dr Ostachowicz Beata (Beata.Ostachowicz@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł dotyczy zastosowania modeli dyspersyjnych do interpretacji pomiarów rozprzestrzeniania się gazów i aerozolu w atmosferze.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Znajomość modeli dyspersyjnych transportu substancji w atmosferze. FT2A_W03, FT2A_W06, FT2A_W06, FT2A_W12, FT2A_W03, FT2A_W01, FT2A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Projekt badań transportu gazów i weryfikacja w oparciu o model smugi gaussowskiej FT2A_U02, FT2A_U07, FT2A_U07, FT2A_U04, FT2A_U08, FT2A_U04, FT2A_U05, FT2A_U02, FT2A_U09, FT2A_U05 Projekt
M_U002 Wykonanie projektu pomiarów i modelowania FT2A_W07, FT2A_W03, FT2A_W03, FT2A_W07 Wykonanie projektu,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykonanie badań - praktyka terenowa (w grupach) FT2A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Znajomość modeli dyspersyjnych transportu substancji w atmosferze. + - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Projekt badań transportu gazów i weryfikacja w oparciu o model smugi gaussowskiej - + - - - - - + - - -
M_U002 Wykonanie projektu pomiarów i modelowania - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykonanie badań - praktyka terenowa (w grupach) - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wstęp do modeli dyspersyjnych transportu substancji gazowych i aerozoli w atmosferze

Wykład pozwoli studentom zapoznać się z ideą modelowania dyspersyjnego, zalet i ograniczeń modelowania oraz typowych zastosowań w których można tą technikę obliczeniową stosować.

Ćwiczenia audytoryjne:
Użycie wybranych modeli dyspersyjnych

Studenci będą samodzielnie wykonywali obliczenia transportu gazów i aerozoli w powietrzu atmosferycznym przy zastosowaniu różnych dostępnych platform obliczeniowych oraz dla różnych parametrów stanu atmosfery.

Zajęcia terenowe:
Pomiary rozchodzenia się gazów w pobliżu ich bezpośrednich źródeł

Zajęcia terenowe będą polegały na wykonaniu niezbędnych pomiarów stężeń gazów w rejonie ich źródeł oraz interpretacje danych w oparciu modelowanie dyspersyjne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 4 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 12 godz
Udział w zajęciach terenowych 12 godz
Wykonanie projektu 4 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa OK składa się z dwóch części:
- Wykonanie projektu praktycznego (w zespołach 2 osobowych) i sprawozdania- PS
- Praca zaliczeniowa z ćwiczeń- PZ
OK = 0.5*PS+0.5*PZ

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczony kurs Fizyki Atmosfery

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zostanie podana na wykładzie.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według bazy WoS.

Informacje dodatkowe:

W razie nieobecności Student może zaliczyć przedmiot zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów.