Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium fizyki technicznej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-2-201-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kozłowski Andrzej (kozlow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Kozłowski Andrzej (kozlow@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Przybylski Marek (marprzyb@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Tematy seminariów, przedstawiane każdorazowo bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć, dotyczą zarówno problemów fizycznych obecnych w zastosowaniach technicznych, jak również najbardziej współczesnych zagadnień i doniesień z zakresu fizyki.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie nowych urządzeń, eksperymentów i zastosowań szeroko pojętej fizyki technicznej FT2A_W11, FT2A_W03, FT2A_W01, FT2A_W08, FT2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować i przedstawić prezentację omawiającą wybrane zagadnienie dotyczące nowych urządzeń, eksperymentów i zastosowań szeroko pojętej fizyki technicznej FT2A_U01, FT2A_U17, FT2A_U14, FT2A_U02 Referat
M_U002 Student potrafi dokonać obiektywnej, krytycznej oceny formy i treści prezentacji wybranych zagadnień dotyczących szeroko pojętej fizyki technicznej, prezentowanych na seminarium FT2A_U06, FT2A_U15, FT2A_U17, FT2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość roli ustawicznego samokształcenia i przekazywania w sposób zrozumiały i atrakcyjny informacji o osiągnięciach fizyki technicznej i jej wpływu na rozwój nowoczesnych technologii FT2A_K05, FT2A_K06, FT2A_K01, FT2A_K02 Referat
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, również z prowadzącym, potrafi formułować odpowiednie argumenty i bronić ich w trakcie dyskusji FT2A_K03, FT2A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie nowych urządzeń, eksperymentów i zastosowań szeroko pojętej fizyki technicznej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować i przedstawić prezentację omawiającą wybrane zagadnienie dotyczące nowych urządzeń, eksperymentów i zastosowań szeroko pojętej fizyki technicznej - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać obiektywnej, krytycznej oceny formy i treści prezentacji wybranych zagadnień dotyczących szeroko pojętej fizyki technicznej, prezentowanych na seminarium - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość roli ustawicznego samokształcenia i przekazywania w sposób zrozumiały i atrakcyjny informacji o osiągnięciach fizyki technicznej i jej wpływu na rozwój nowoczesnych technologii - - - - - + - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, również z prowadzącym, potrafi formułować odpowiednie argumenty i bronić ich w trakcie dyskusji - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Tematyka seminarium dotyczy trendów rozwojowych w zakresie nowych urządzeń, eksperymentów i zastosowań szeroko pojętej fizyki technicznej. W trakcie semestru każdy student jest zobowiązany do przygotowania i wygłoszenia dwóch prezentacji oraz przedstawienia dwóch pisemnych recenzji z wystąpień kolegów. Tematy prezentacji wybierane są każdorazowo z listy przygotowywanej przez prowadzących seminarium. Lista jest każdorazowo modyfikowana (wprowadzane są nowe, aktualne tematy, wycofywane inne). Oceniana jest zawartość merytoryczna i forma prezentacji oraz aktywność na zajęciach (udział w dyskusji po prezentacjach). Oddzielnie oceniane są pisemne recenzje wystąpień kolegów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 70 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Do oceny końcowej wchodzą następujące elementy: ocena zawartości merytorycznej (M) i formy prezentacji (F) wybranych zagadnień z szeroko pojętej fizyki technicznej, ocena pisemnych recenzji (E) z wystąpień kolegów, oraz ocena aktywności na zajęciach (A).
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona:
OK = 0.4xM + 0.3xF + 0.2xE + 0.1xA

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza i umiejętności w zakresie matematyki, fizyki i chemii zdobyte w trakcie studiów I stopnia na kierunku Fizyka Techniczna lub pokrewnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Prezentacje przygotowywane są na podstawie materiałów przekazanych przez prowadzących do dyspozycji studentów jak również na podstawie innych dostępnych źródeł (internet, czasopisma i książki naukowe).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tematy seminariów obejmują różne działy fizyki, trudno jest więc wskazać konkretne publikacje prowadzących

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na pojedynczych zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Nieobecność na dwóch zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć. Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć bez usprawiedliwienia) i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości.