Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacja i finansowanie badań
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-2-202-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kąkol Zbigniew (kakol@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach zajęć studenci zapoznają się z aspektami formalno-prawnymi składania wniosków do Narodowego Centrum Nauki. Przygotowują prosty wniosek typu „Preludium” w języku angielskim.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę na temat krajowych i międzynarodowych instytucji finansujących badania i rozwój FT2A_W14 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 potrafi stworzyć opis prostego projektu badawczego oraz podzielić go na istotne etapy, potrafi oszacować koszty ich realizacji FT2A_U02, FT2A_U04, FT2A_U02, FT2A_U08, FT2A_U04, FT2A_U17 Wykonanie projektu
M_U002 potrafi dostrzec aspekty prawne, ekologiczne, społeczne oraz związane z bezpieczeństwem pracy rozważanego projektu badawczego FT2A_U14, FT2A_U13, FT2A_U09, FT2A_U12 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi przygotować prosty wniosek o finansowanie badań lub wdrożenie projektu inżynierskiego FT2A_K07 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę na temat krajowych i międzynarodowych instytucji finansujących badania i rozwój + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi stworzyć opis prostego projektu badawczego oraz podzielić go na istotne etapy, potrafi oszacować koszty ich realizacji - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi dostrzec aspekty prawne, ekologiczne, społeczne oraz związane z bezpieczeństwem pracy rozważanego projektu badawczego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi przygotować prosty wniosek o finansowanie badań lub wdrożenie projektu inżynierskiego - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykład

1. Jak uzyskiwać informację naukową – korzystanie z baz danych;
2. Omówienie wskaźników bibliometrycznych (punkty ministerialne, impact factor, itd.);
3. Ocena parametryczna dorobku naukowego (indeks Hirscha, cytowania);
4. Przegląd instytucji finansujących badania naukowe i rozwojowe;
5. Zapoznanie się ze strukturą prostego wniosku o dostęp do zasobów obliczeniowych/infrastruktury badawczej w programach UE (proposal);
6. Schematy oceniania wniosków EU;
7. Zapoznanie się ze strukturą wniosku “PRELUDIUM”;
8. Aspekty formalno – prawne przy składaniu wniosku do Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe

1. Studenci uczą się korzystać z baz danych na przykładzie SCOPUS i WoS.
2. Studenci przygotowują najprostszy wniosek grantowy (proposal) o dostęp do infrastruktury obliczeniowej bądź badawczej (w języku angielskim).
3. Studenci przygotowują w parach wniosek typu “PRELUDIUM” (w języku angielskim), którego ocena będzie przeprowadzana przed dwóch recenzentów oraz prowadzącego. Najlepsze wnioski zakwalifikowane zostaną do otwartej dyskusji, gdzie autorzy po zaprezentowaniu swojego projektu będą odpowiadali na pytania od recenzentów i z sali.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Wykonanie projektu 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się oceny za “proposal” (PRO), za wniosek typu “Preludium” (PRE) oraz za merytoryczną wartość przygotowanej recenzji (REC):

OK = 0.3 * PRO + 0.5 * PRE + 0.2 * REC

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Forma odrabiania zajęć.
Studenci mają możliwość indywidualnego odrobienia zajęć w ramach konsultacji bądź po uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia.