Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przedsiębiorczość
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-2-203-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Michalski Marek (Marek.Michalski@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Podczas zajęć poruszane są zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne związane z rozwojem biznesu opartego na wiedzy i innowacyjnych technologiach.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe kwestie związane z uruchomieniem, funkcjonowaniem i rozwojem własnej firmy: od poszukiwania atrakcyjnych pomysłów biznesowych, przez ich analizę i weryfikację, budowę koncepcji przedsięwzięcia, aż po stworzenie ram organizacyjnych firmy. FT2A_W13, FT2A_W14 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę i rozumie podstawowe zagadnienia związane z formułowaniem modelu biznesowego oraz tworzeniem biznesplanu. FT2A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin i pozyskiwać dane do projektowania i analizowania modelu biznesowego przedsięwzięcia innowacyjnego.Student potrafi zaplanować oraz uruchomić własną firmę (działalność gospodarczą). FT2A_U17 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości. FT2A_K06, FT2A_K07 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe kwestie związane z uruchomieniem, funkcjonowaniem i rozwojem własnej firmy: od poszukiwania atrakcyjnych pomysłów biznesowych, przez ich analizę i weryfikację, budowę koncepcji przedsięwzięcia, aż po stworzenie ram organizacyjnych firmy. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę i rozumie podstawowe zagadnienia związane z formułowaniem modelu biznesowego oraz tworzeniem biznesplanu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin i pozyskiwać dane do projektowania i analizowania modelu biznesowego przedsięwzięcia innowacyjnego.Student potrafi zaplanować oraz uruchomić własną firmę (działalność gospodarczą). + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Treści programowe:
Istota i uwarunkowania przedsiębiorczości. Kompetencje przedsiębiorcy.
Modele biznesowe, jako sposób opisu działalności przedsiębiorstwa. Koncepcja business model canvas.
Elementy procesu założycielskiego – od pomysłu do koncepcji biznesu.
Biznes plan – przyczyny tworzenia, funkcje i formy.
Źródła finansowania nowych przedsięwzięć.
Wybór formy prawnej.
System finansowo-księgowy – podstawowe zagadnienia.
Regulacje prawne zarządzania małą spółką kapitałową. Prawo pracy – podstawowe zagadnienia Podatki oraz rozliczenia publiczno-prawne w działalności gospodarczej.
Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania własnością intelektualną (narzędzia ochrony i strategia zarządzania IP)
Wybrane zagadnienia związane z transferem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii. Przedsiębiorczość akademicka.
Wybrane narzędzia i techniki stymulujące kreatywność.

Ćwiczenia projektowe:

W ramach zajeć rozwijane będą kompetencje w zakresie opisu modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć. Studenci w zespołach, bazując na koncepcji business model canvas, tworzą model własnego startupu. Zajęcia kończy złożenie krótkiego raportu opisującego wypracowany model biznesu oraz jego prezentacja.
Dodatkowo studenci opisują i dyskutują na temat swoich doświadczeń wynikających z pracy w zespole.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie pozytywnych ocen z kolokwium zaliczeniowego (40%) i projektu zespołowego (60%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie ma wymagań wstępnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
2. S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
3. B. Wierzba, E. Filipiak, Przedsiębiorczość, ABC small business'u, Warszawa 2002
4. B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
5. Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, pod red. H. Godlewska-Majkowska, SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
6. M. E. Gordon, Przedsiębiorczość, Onepress, Warszawa 2009.
7. K. Wach, Jak założyć firmę w UE, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
8. J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010
9. K.B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytucje, Instytut technologii eksploatacji, Radom-Łódź 2006
10. Z. Chyba, W.M. Grudzewski, Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według bazy WoS

Informacje dodatkowe:

Uczestnictwo w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe,
- zajęcia seminaryjne/ćwiczenia są obowiązkowe,
- sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach wyznacza prowadzący zajęcia.

Zaliczenie zajęć:
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz,
- warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w drugim terminie określa prowadzący ćwiczenia,

Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.