Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-2-204-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Furman Leszek (Leszek.Furman@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę w obszarze fizyki i fizyki technicznej powiązanym z pracą wykonywaną w ramach praktyki dyplomowej FT2A_W01, FT2A_W08 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Udział w dyskusji
M_W003 Student zna sposoby wykorzystania nowych trendów rozwojowych fizyki do rozwiązywania zadań inżynierskich. Wie jakie są ich zalety i ograniczenia. FT2A_W06, FT2A_W11 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia. FT2A_U06, FT2A_U08 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Student potrafi przeanalizować uzyskane dane oraz opracować i omówić uzyskane wyniki. FT2A_U05, FT2A_U08 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U005 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić prace obliczeniowe lub eksperymentalne zgodnie z najnowszą wiedzą w zakresie fizyki i fizyki technicznej uwzględniając przy tym zalecenia związane z ergonomia i bezpieczeństwem pracy FT2A_U13, FT2A_U14 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności postępowania w sposób profesjonalny, w tym świadomość konieczności samodoskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. FT2A_K02, FT2A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi działać w sposób kreatywny, samodzielnie podejmować decyzje oraz współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym FT2A_K03, FT2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę w obszarze fizyki i fizyki technicznej powiązanym z pracą wykonywaną w ramach praktyki dyplomowej - - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna sposoby wykorzystania nowych trendów rozwojowych fizyki do rozwiązywania zadań inżynierskich. Wie jakie są ich zalety i ograniczenia. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zrealizować harmonogram prac wykorzystując właściwe metody i narzędzia. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeanalizować uzyskane dane oraz opracować i omówić uzyskane wyniki. - - - - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić prace obliczeniowe lub eksperymentalne zgodnie z najnowszą wiedzą w zakresie fizyki i fizyki technicznej uwzględniając przy tym zalecenia związane z ergonomia i bezpieczeństwem pracy - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności postępowania w sposób profesjonalny, w tym świadomość konieczności samodoskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. - - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi działać w sposób kreatywny, samodzielnie podejmować decyzje oraz współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 110 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Student pisze krótkie sprawozdanie (max. 2 strony A4) z przebiegu praktyki. Opiekun praktyki akceptuje sprawozdanie i wystawia ocenę przebiegu praktyki. Sprawozdanie oceniane jest również przez Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych od opiekuna praktyki i od Pełnomocnika Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza w zakresie wybranych działów nauk technicznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Według zalecenia opiekuna w miejscu odbywania praktyki.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W zależności od specyfiki pracy w miejscu odbywania praktyki, dopuszcza się możliwość modyfikacji planu praktyki po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WFiIS AGH do spraw Praktyk Studenckich. Wszelkie zmiany muszą być zgłoszone nie później niż do ostatniego dnia semestru letniego.