Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-2-301-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 student dogłębnie zna zagadnienia związane z tematyką swojej pracy magisterskiej FT2A_W02, FT2A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych lub wyników modelowania komputerowego, zaprezentować je w formie graficznej i wyciągnąć na ich podstawie wnioski FT2A_U06, FT2A_U08, FT2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_U002 student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne FT2A_U04, FT2A_U02, FT2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej FT2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 student dogłębnie zna zagadnienia związane z tematyką swojej pracy magisterskiej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 student potrafi przeprowadzić analizę danych doświadczalnych lub wyników modelowania komputerowego, zaprezentować je w formie graficznej i wyciągnąć na ich podstawie wnioski - - - - - + - - - - -
M_U002 student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Zajęcia seminaryjne

W trakcie zajęć studenci prezentują postępy swojej pracy magisterskiej w postaci referatów. Wszyscy studenci uczestniczą aktywnie w dyskusjach nad prezentowanymi zagadnieniami.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 45 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie oceny prezentacji, oceny zaangażowania w dyskusje oraz opini opiekuna na temat postępów w pracy. Opiekun powinien uczestyniczyć w co najmniej jednej prezentacji swojego magistranta.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak