Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca magisterska
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JFT-2-303-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Fizyka Techniczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Praca dyplomowa, jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W003 Student ma pogłębioną wiedzę w problematyce, której dotyczy problem pracy magisterskiej oraz zna metody, techniki i narzędzia służące do problemu tego rozwiązania FT2A_W11, FT2A_W01, FT2A_W04, FT2A_W05, FT2A_W08, FT2A_W10, FT2A_W02 Egzamin,
Recenzja pracy dyplomowej
M_W004 Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich FT2A_W13 Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U004 Student potrafi planować i rozwiązywać złożone zadania inżynierskie dobierając do ich planowania i rozwiązania optymalne metody i narzędzia FT2A_U06, FT2A_U08, FT2A_U14, FT2A_U05, FT2A_U16 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Wykonanie projektu
M_U005 Student potrafi korzystać z naukowych baz danych, z ich wykorzystaniem dobrać materiały źródłowe do przeglądowej, wstępnej części pracy i poprawnie zacytować je w pracy FT2A_U04, FT2A_U02 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U006 Student potrafi przygotować krótką pracę monograficzną bądź dokumentację techniczną projektu inżynierskiego i przedstawić jej główne tezy z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej FT2A_U09, FT2A_U01 Egzamin,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K003 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej FT2A_K03 Recenzja pracy dyplomowej
M_K004 Student potrafi pracować tak samodzielnie jak i pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów FT2A_K01, FT2A_K04 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Wykonanie projektu
M_K005 Student potrafi w sposób zwięzły, atrakcyjny i zrozumiały przekazywać wiedzę z fizyki technicznej FT2A_K05 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W003 Student ma pogłębioną wiedzę w problematyce, której dotyczy problem pracy magisterskiej oraz zna metody, techniki i narzędzia służące do problemu tego rozwiązania - - - + - - - - - - -
M_W004 Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U004 Student potrafi planować i rozwiązywać złożone zadania inżynierskie dobierając do ich planowania i rozwiązania optymalne metody i narzędzia - - - + - - - - - - -
M_U005 Student potrafi korzystać z naukowych baz danych, z ich wykorzystaniem dobrać materiały źródłowe do przeglądowej, wstępnej części pracy i poprawnie zacytować je w pracy - - - + - - - - - - -
M_U006 Student potrafi przygotować krótką pracę monograficzną bądź dokumentację techniczną projektu inżynierskiego i przedstawić jej główne tezy z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej - - - + - - - - - - -
M_K004 Student potrafi pracować tak samodzielnie jak i pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów - - - + - - - - - - -
M_K005 Student potrafi w sposób zwięzły, atrakcyjny i zrozumiały przekazywać wiedzę z fizyki technicznej - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe:
Przygotowanie pracy magisterskiej

 • Omówienie realizacji pracy z opiekunem
 • Zebranie i opracowanie literatury związanej z tematem pracy
 • Studia literaturowe / uczestnictwo w eksperymentach / tworzenie oprogramowania niezbędnego do przygotowania pracy
 • Opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków
 • Opracowanie redakcyjne pracy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 100 godz
Wykonanie projektu 150 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 100 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 150 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • Praca dyplomowa oraz praktyki zawodowe, jako moduły zajęć, podlegają zaliczeniu przy użyciu zapisu zaliczono („zal.”) albo nie zaliczono („nzal.”).
 • Zapis słowny „zal.” nie ma żadnego odpowiednika w ocenie liczbowej i nie może być uwzględniany przy obliczeniu średniej ocen za określony okres studiów.
 • Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie (rejestracji pracy dyplomowej).
Wymagania wstępne i dodatkowe:
 • Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie (zarejestrować) jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie pisemnej oraz jeden egzemplarz w ustalonym formacie elektronicznym nie później niż w terminie:
 • do końca lutego – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym;
 • do końca września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
 • Student zobowiązany jest przedłożyć pracę dyplomową opiekunowi pracy celem jej oceny przed upływem terminów, o których mowa powyżej.
 • Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta. Od negatywnej oceny pracy studentowi przysługuje odwołanie w ciągu czternastu dni do kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest praca.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Leslie Lamport, LaTeX: A Document Preparation System (2nd edition), Addison-Wesley Professional, 1994
 • Literatura zalecana przez opiekuna pracy
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bibliografia pracowników WFiIS AGH na stronach Biblioteki Głównej AGH:
http://www.bpp.agh.edu.pl/?wydz=13&odR=0&doR=2017&lang=pl

Informacje dodatkowe:
 • Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Szczegółowe zasady weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego określa Rektor w drodze zarządzenia.
 • Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, a która zaliczyła wszystkie przedmioty i praktyki zgodnie z programem studiów, w tym planem studiów, może za zgodą Dziekana Wydziału wznowić studia w celu złożenia pracy i przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Prawo to przysługuje studentom jednorazowo, w okresie do jednego roku od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z tego powodu stała się ostateczna. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego w tym trybie, w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału, student traci prawo do poprawkowego egzaminu dyplomowego.