Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WGG-1-506-s
Nazwa:
Przepływy płynu w złożach
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
mgr inż. Barbacki Jan (jan.barbacki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien znać parametry petrofizyczne ośrodków porowatych GG1A_W10, GG1A_W02, GG1A_W04, GG1A_W01, GG1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student powinien znać równania filtracji płynów w osrodkach porowatych. GG1A_W10, GG1A_W02, GG1A_W04, GG1A_W01, GG1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 Student powinien znać stany hydrodynamiczne panujące w złożu oraz rozwiązania stałego wydatku i stałego spadku ciśnienia dla tych stanów. GG1A_W10, GG1A_W02, GG1A_W04, GG1A_W01, GG1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Student znać sens metody superpozji rozwiązań GG1A_W10, GG1A_W02, GG1A_W04, GG1A_W01, GG1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium
M_W005 Student powinien znać zastosowanie metody superpozycji w interpretacji testów hydrodynamicznych GG1A_W10, GG1A_W02, GG1A_W04, GG1A_W01, GG1A_W03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student powinien posiadać umiejetność wykonywania obliczeń przepływu płynu ze złoża do odwiertu hydrodynamicznie doskonałego i niedoskonałego. GG1A_W10, GG1A_W02, GG1A_W04, GG1A_W01, GG1A_W03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien znać parametry petrofizyczne ośrodków porowatych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student powinien znać równania filtracji płynów w osrodkach porowatych. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student powinien znać stany hydrodynamiczne panujące w złożu oraz rozwiązania stałego wydatku i stałego spadku ciśnienia dla tych stanów. + + - - - - - - - - -
M_W004 Student znać sens metody superpozji rozwiązań + + - - - - - - - - -
M_W005 Student powinien znać zastosowanie metody superpozycji w interpretacji testów hydrodynamicznych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student powinien posiadać umiejetność wykonywania obliczeń przepływu płynu ze złoża do odwiertu hydrodynamicznie doskonałego i niedoskonałego. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Charakterystyka parametrów petrofizycznych ośrodków porowatych

  Charakterystyka osrodków porowatych i szczelinowatych. Współczynnik przepuszczalnosci i współczynnik porowatości. Modele ośrodków szczelinowych

 2. Opis matematyczny filtracji płynu w osrodku porowatym

  W czasie wykładu student zapozna sie z równaniami tworzącymi model matematyczny filtracji płynu w ośrodku porowatym.

 3. Równania stałego wydatku i równanie stałego spadku ciśnienia

  Student pozna dwa podstawowe rozwiązania równania różniczkowego przepływu wraz z warunkach brzegowo początkowymi.
  Rozwiązania z użyciem:
  - ciśnienia,
  - kwadratu ciśnienia,
  - funkcji pseudociśnienia.

 4. Analiza stosowalnosci rozwiązań dotyczacych przepływu płynów w osrodkach skalnych

  Analiza stosowalności równań przepływu płynnu cieczy i gazu dla
  stanu nieustalonego, stanu semiustalonego oraz stanu ustalonego.

 5. Metoda superpozycji rozwiązań

  W tym zakresie student pozna sens metody superpozycji rozwiązań oraz zostaną przeanalizowane różne przypadki jej zastosowania

 6. Zastosowanie metody superpozycji rozwiązań do interpretacji testów hydrodynamicznych

  Przedstawione zostaną przykłady zastosowania metody superpozycji rozwiązań do interpretacji testu wydajności o0dwiertu i testu odbudowy ciśnienia.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Rozwiązywanie przykładów z zastosowaniem równań filtracji

  Będą wykonywane przykładowe obliczenia przepływów laminarnych i turbulentnych płynów w różnych stanach hydrodynamicznych

 2. Wykonywanie obliczeń przepływów płynu z wykorzystaniem funkcji pseudociśnienia

  Wykonywane obliczenia będą dotyczyć:
  - zastosowanie w miejsce cisnienia rónych postaci funkcji pseudocisnienia.Porównywanie wyników obliczeń.

 3. Wykonywanie przykładów obliczeniowych z wykorzystaniem metody superpozycji rozwiązań

  Wykonywane przykłady obliczeniowe będą dotyczyć:
  - wyznaczania położenia granic złoża,
  - wyznaczania końcowego spadku ciśnienia przy zmiennym wydatku,
  - wyznaczania cisnienia w wybranym punkcie eksploatowanego złoża

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa bedzie wynikiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych (waga 0.6) oraz zaliczenia testu z materiału mpodawanego na wykładach (waga 0.4). Wszystkie oceny muszą byc pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest obecność na ćwiczeniach audytoryjnych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomość materiału podawanego na wykładzie

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiał dydaktyczny podawany na wykładach
2. H.c. Slider Worldwide Practical Petroleum Reservoir Engineering Methods, PennWell Publishing Company, Tulsa Oklahoma 1983.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak