Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WGG-1-710-s
Nazwa:
Testowanie odwiertów I
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student bedzie miał wiedzę na temat celowości wykonywania testów hydrodynamicznych GG1A_W15, GG1A_W04, GG1A_W01, GG1A_W03, GG1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat klasyfikacji testów hydrodynamicznych, metod ich interpretacji oraz wykorzystania wyników. GG1A_W15, GG1A_W04, GG1A_W01, GG1A_W03, GG1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student bedzie miał wiedzę w zakresie wyznaczania współczynników formuł: jednoczłonowej i dwuczłonowej z testów otworowych GG1A_W15, GG1A_W04, GG1A_W01, GG1A_W03, GG1A_W02 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Student bedzie miał wiedzę w zakresie sposobu wyznaczania współczynnika przepuszczalnosci skały oraz współczynnika skin efektu GG1A_W15, GG1A_W04, GG1A_W01, GG1A_W03, GG1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Student będzie posiadał umiejetności korzystania z programów komputerowych do interpretacji wyników testów otworowych GG1A_U09, GG1A_U01, GG1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student bedzie miał wiedzę na temat celowości wykonywania testów hydrodynamicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat klasyfikacji testów hydrodynamicznych, metod ich interpretacji oraz wykorzystania wyników. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student bedzie miał wiedzę w zakresie wyznaczania współczynników formuł: jednoczłonowej i dwuczłonowej z testów otworowych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student bedzie miał wiedzę w zakresie sposobu wyznaczania współczynnika przepuszczalnosci skały oraz współczynnika skin efektu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student będzie posiadał umiejetności korzystania z programów komputerowych do interpretacji wyników testów otworowych + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Testy hydrodynamiczne

1. Podstawy fizyczne testowania odwiertów,
2.Podział testów hydrodynamicznych – testy odwiertowe, testy złożowe, testy specjalne
3.Testy otworowe
4.Klasyczny test wielocyklowy, klasyczny test izochronalny i zmodyfikowany test izochronalny,
5.Metody interpretacji testów odwiertowych,
6.Test odbudowy ciśnienia (test Hornera),
7.Określanie przepuszczalności złoża i współczynnika skin efektu,

Ćwiczenia laboratoryjne:

W ramach ćwiczeń student będzie wykonywał:
- przykładowe interpretacje wyników testów odwiertowych przy użyciu porogramów komputerowych.
- ocenę wiarygodności i poprawności otrzymanych wyników

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa predmiotu będzie średnią z ocen: oceny ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0.6) i oceny testu zaliczeniowego z materiału podanego na wykladach (waga 0.4)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest obligatoryjnie obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomość materiału podanego na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiał dydaktyczny z wykładów
2. G. Bourdarot, Well Testing: Interpretation Methods,IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W05ditions Techhnip Paris 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak