Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WGG-2-204-EZ-s
Nazwa:
Inżynieria złożowa
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Eksploatacja złóż surowców płynnych
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy (stopa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Stopa Jerzy (stopa@agh.edu.pl)
prof. Ursin Jann Rune (jann-rune.ursin@uis.no)
dr hab. inż. Wojnarowski Paweł (wojnar@agh.edu.pl)
mgr inż. Janiga Damian (janiga@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna metody określania własciwości płynów złożowych i umie stosować odpowiednie korelacje GG2A_W04, GG2A_W03, GG2A_W05 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie modele matematyczne przepływów wielofazowych w złożach ropy i gazu GG2A_W04, GG2A_W05 Egzamin
M_W003 Zna i rozumie podstawy teoretyczne i założenia różnych formuł obliczania wydajności otworów eksploatacyjnych GG2A_W04 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi oszacować wydajność eksploatacyjną otworów o różnych konstrukcjach GG2A_W04 Kolokwium
M_U004 Potrafi wykonać prognozę przebiegu eksploatacji metodą krzywych spadku wydobycia. Potrafi wykonać obliczenia inżynierskie prognozy nawadniania złoża ropy naftowej GG2A_W04, GG2A_W05 Projekt inżynierski
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie górnictwa ropy naftowej i doboru odpowiednich metod obliczeniowych GG2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna metody określania własciwości płynów złożowych i umie stosować odpowiednie korelacje + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie modele matematyczne przepływów wielofazowych w złożach ropy i gazu + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawy teoretyczne i założenia różnych formuł obliczania wydajności otworów eksploatacyjnych - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi oszacować wydajność eksploatacyjną otworów o różnych konstrukcjach - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykonać prognozę przebiegu eksploatacji metodą krzywych spadku wydobycia. Potrafi wykonać obliczenia inżynierskie prognozy nawadniania złoża ropy naftowej - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie górnictwa ropy naftowej i doboru odpowiednich metod obliczeniowych - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Właściwości skał i płynów złożowych i ich wpływ na procesy eksploatacji, zjawiska fazowe, przepływy wielofazowe w złożach. Teoria Buckle’ya-Leveretta nawadniania złóż ropy naftowej, podstawy fizyczne,model matematyczny, prognozowanie. Model przepływu płynów mieszających się, zastosowanie do prognozowania metod EOR

Ćwiczenia audytoryjne:

Obliczanie właściwości płynów złożowych. Obliczenia wydajności otworów eksploatacyjnych: pionowych, poziomych,szczelinowanych hydraulicznie metodą Cinco-Ley, wyznaczanie krzywych IPR.

Ćwiczenia projektowe:

Prognoza nawadniania złoża ropy naftowej wg teorii Buckley’a-Leveretta. Modelowanie spadku wydajności złoża, dobór modelu matematycznego, interpretacja wyników. Obliczenia efektywności szczelinowania hydraulicznego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Udział w wykładach 0 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych przy zaliczeniu zajęć projektowych, ćwiczeń audytoryjnych oraz egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy fizyki złoża, umiejętność stosowania metod numerycznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dake L.,P. ” Fundamentals of Reservoir Engineering
Ahmed T., McKinney P. “Advanced Reservoir Management and Engineering”
Bradley H. “Petroleum Engineering Handbook”
Economides M.J., “Petroleum Production Systems”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.