Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WGG-2-110-GZ-s
Nazwa:
Eksploatacja złóż gazu
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gazownictwo ziemne
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien znać zasady podziału złoż gazu ziemnego na złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne GG2A_W05, GG2A_W02, GG2A_W10, GG2A_W04, GG2A_W03, GG2A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Sudent powinien znać metodyki szacowania zasobów różnych typów złóż gazu ziemnego GG2A_W05, GG2A_W02, GG2A_W10, GG2A_W04, GG2A_W03, GG2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Sudent powinien znać metodykę opisu dopływu gazu do odwiertu gazowego położonego na złożu konwencjnalnym i niekonwencjonalnym GG2A_W05, GG2A_W02, GG2A_W10, GG2A_W04, GG2A_W03, GG2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Student powinien miec wiedze w zakresie mechanizmu filtracji płynu w konwencjonalnym złożu oraz elementy tworzonej teorii filtracji płynu w osrodkach słaboprzepusczalnych GG2A_W05, GG2A_W02, GG2A_W10, GG2A_W04, GG2A_W03, GG2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W005 Student bedzie znał metodykę opisu przepływu układów dwufazowych w odwiercie pionowym i poziomym GG2A_W05, GG2A_W02, GG2A_W10, GG2A_W04, GG2A_W03, GG2A_W01 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W006 Student będzie znał metodykę określania dozwolonego wydatku odwiertu w zaleznosci od własnosci petrofizycznych złoża GG2A_W05, GG2A_W02, GG2A_W10, GG2A_W04, GG2A_W03, GG2A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student bedzie umiał wykonywać zaawansowne obliczenia związane z dopływem gazu ze złoża do odwiertu w zależności od typu ośrodka skalnego GG2A_U02, GG2A_U03, GG2A_U01, GG2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien znać zasady podziału złoż gazu ziemnego na złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne - + - - - - - - - - -
M_W002 Sudent powinien znać metodyki szacowania zasobów różnych typów złóż gazu ziemnego + + - - - - - - - - -
M_W003 Sudent powinien znać metodykę opisu dopływu gazu do odwiertu gazowego położonego na złożu konwencjnalnym i niekonwencjonalnym + + - - - - - - - - -
M_W004 Student powinien miec wiedze w zakresie mechanizmu filtracji płynu w konwencjonalnym złożu oraz elementy tworzonej teorii filtracji płynu w osrodkach słaboprzepusczalnych + + - - - - - - - - -
M_W005 Student bedzie znał metodykę opisu przepływu układów dwufazowych w odwiercie pionowym i poziomym + + - - - - - - - - -
M_W006 Student będzie znał metodykę określania dozwolonego wydatku odwiertu w zaleznosci od własnosci petrofizycznych złoża + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student bedzie umiał wykonywać zaawansowne obliczenia związane z dopływem gazu ze złoża do odwiertu w zależności od typu ośrodka skalnego - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Elementy dowiercania i udostępniania złóż gazu ziemnego

  W ramach wykładu zostanie podana specyfika metod udostepniania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego o różnych cisnienia złożowych.

 2. Metodyka szacowania zasobów złóż gazowych.

  W ramach tego wykładu zostaną z metody szacowania zasobów złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych gazu ziemnego.

 3. Konstrukcje wgłębne i napowierzchniowe odwiertu gazowego.

  W ramach tego wykładu bedą scharakteryzowane różne konstrukcje wyposażenia wgłębnego i napowierzchniowego odwiertów gazowych pionowych i poziomych położonych na złożach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.

 4. Określanie wydajności odwiertu

  W ramach wykładu zostanie podana metodyka obliczania wydajności odwieru pionowego i poziomego położonego na złożu konwencjonalnym oraz na złożu niekonwencjonalnym. Podana zostanie m. in. metoda analizy węzłowej dla dwiertów na konwencjonalnych złożach gazu

 5. Likwidacja odwiertów gazowych

  W ramach wykładu zanie podana metodyka wykonywania likwidacji odwiertów gfazowych pionowych i poziomych. Sposoby likwidacji czasowej i likwidacji trwałej odwiertu

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Wykonywanie obliczeń szacowania zasobów złóż gazu ziemnego

  W ramach ćwiczeń student będzie wykonywał szacunki zasobów złóż gazu ziemnego wykorzystującc wiadomości z geologii tych złóż.

 2. Obliczanie wydajności odwiertów gazowych

  W ramach ćwiczeń student będzie wykonywał obliczenia wydajności maksymalnej i dozwolonej odwiertu pionowego i poziomego położonego na złożu konwencjonalnym i niekonwencjonalnym.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa przedmiotu będzie średnią ocen:
- oceny zaliczenia ćwiczeń (waga 0.6)
- ocena z zaliczenia testu z materialu podanego na wykladach (waga 0.4)
Wszystkie oceny musza być pozytywne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest obecnośc obligatoryjna na ćwiczeniach audytoryjnych zgodnie z regulaminem oraz znajomość materialu podanego na wykladach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiały dydaktyczne z wykładów
2. Chi U. Ikoku Natural Gas Production Engineering John Wiley & Sons New York 1984
3. Tarek Ahmed Reservoir Engineering Second Edition Gulf Professional Publishing ,2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak