Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WGG-2-207-GZ-s
Nazwa:
Inżynieria złożowa
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gazownictwo ziemne
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
mgr inż. Hendel Jacek (hendel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student będzie znał równania bilansu masowego i ich sens fizyczny stosowania do złóż węglowodorów GG2A_W02, GG2A_W04, GG2A_W03, GG2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_W002 Student bedzie znał metodykę określania ilości dopływajacej wody do złoża węglowodorów GG2A_W02, GG2A_W04, GG2A_W03, GG2A_W01 Projekt,
Wykonanie projektu,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student bedzie znał charakter zjawisk kapilarnych związanych przepływe dwufazowym płynu w osrodku porowatym. Bedzie znał ogólne przyczyny tworzenia sie stożków i języków wodnych. GG2A_W02, GG2A_W04, GG2A_W03, GG2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student bedzie umiał wykonywać obliczenia bilansowe dla złóż ropnych, ropno - gazowych i czysto gazowych w warunkach wolumetrycznych i niewolumetrycznych GG2A_U02, GG2A_U03, GG2A_U01, GG2A_U04, GG2A_U06 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student będzie umiał prowadzić obliczenia dopływu wody złożowej z za konturu dla nieograniczonych i ograniczonych stref wodonośnych GG2A_U02, GG2A_U03, GG2A_U01, GG2A_U04, GG2A_U06 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 Stedent będzie umiał określać wydatek dozwolony odwiertu gazowego ze wzgledu na stożki wodne GG2A_U02, GG2A_U03, GG2A_U01, GG2A_U04, GG2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student będzie znał równania bilansu masowego i ich sens fizyczny stosowania do złóż węglowodorów + - - + - - - - - - -
M_W002 Student bedzie znał metodykę określania ilości dopływajacej wody do złoża węglowodorów + - - + - - - - - - -
M_W003 Student bedzie znał charakter zjawisk kapilarnych związanych przepływe dwufazowym płynu w osrodku porowatym. Bedzie znał ogólne przyczyny tworzenia sie stożków i języków wodnych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student bedzie umiał wykonywać obliczenia bilansowe dla złóż ropnych, ropno - gazowych i czysto gazowych w warunkach wolumetrycznych i niewolumetrycznych - + - - - - - - - - -
M_U002 Student będzie umiał prowadzić obliczenia dopływu wody złożowej z za konturu dla nieograniczonych i ograniczonych stref wodonośnych - + - - - - - - - - -
M_U003 Stedent będzie umiał określać wydatek dozwolony odwiertu gazowego ze wzgledu na stożki wodne - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Równanie bilansu masowego dla złóż węglowodorów

  W ramach wykładu zostanie wyprowadzone rownanie bilansu masowego dla złóża ropno – gazowego, złoża gazowego i gazowo kondensatowego.

 2. Równanie bilansu masowego dla złóż węglowodorów c.d.

  W ramach wykładu będą nanalizowane różne przypadki złóż weglowodorowych oraz równnania bilansu dla tych złóż. Wolumetryczność i niewolumetryczność złóż. Identyfikacja charakteru pracy złóża gazowego. Ciśnienie nasycenia i jego znaczenie dla eksploatacji złóż ropno gazowych.

 3. Metody obliczania ilości dopływajacej wody do złoża z za konturu

  W ramach wykładu zostaną podane zostana główne sposoby okreslania ilości doplywającej wody do złoża wraz z podaniem warunków ich stosowania.

 4. Analiza frontu wypierania płynów w złożu weglowodorów

  W ramach wykładu zostanie przeprowadzona analiza zjawisk zwiazanych z wzajemnym wypieraniem sie płynów złożowych.
  Wypiersnie frontalne (tłokowe) oraz warunki jego przyjęcia.
  Kontur rozmyty oraz przyczyny jest zaistnienia.
  Podstawy teoretyczne stosowania metod wtórnych i metod trzecich w eksploatacji złóż roppno gazowych i gtazowo kondensatowych.

 5. Okreslanie czau przebicia się wody do odwiertów. Pojecia stozków i jezyków wodnych

  W ramach wykładu podane zostana sposoby oceny czasu przebicia sie wody do odwiertów. Podane zostaną przyczyny i warunki tworzenia sie stożków i jezyków wodnych w złożach węglowodorów w przypadku odwiertów pionowych i odwiertów poziomych.

Ćwiczenia projektowe:

Wykonany projekt bedzie dotyczył prebiegu eksploatacji odwiertu w warunkach instnienia atywnej wody złożowej. Czelem projektu jest określonie czasu przebicia sie wody do odwiertu.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Obliczenia bilansowe złóż węglowodorów

  W ramach cwiczeń wykonywane będą wariantowe przykładowe obliczenia dotyczące zostaowania rownań blilansu masowego dla złóż ropnych, ropno gazowych i gazowych.

 2. Obliczenia dopływu wody złożowej

  W ramach ćwiczeń student będzie wykonywał obliczenia ilosci dopływajacej wody z za konturu przy użyciu różnych metod m.in. van Everdingena i Hursta oraz Fetkovitcha.

 3. Obliczanie czasu przebicia sie wody złozowej do odwiertu

  Wykonywane będą obliczenia czasu przepbicia sie wody złóżowej do odwertu przy założeniu frontalnego kontutu oraz wypierania lekościowego.

 4. Obliczenia wydatku dozwolonego odwiertu

  Wykonywane będą przykładowe obliczenia wydaktu krytycznego dla odwiertu pionowego i poziomego ze względu na stożek wodny przy użyciu równań Dupita i Scholsa oraz modyfikacji tych równań.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 65 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Końcowa ocena przedmiotu będzie śrdnią ocen:
- oceny projekktu (waga 0.3)
- oceny ćwiczeń audytoryjnych (waga 0.2)
- oceny egzaminu (waga 0.5)
Wszystkie oceny musza być pozytywne

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest obligatoryjnie obecnośc na ćwiczeniach projektowych i ćwiczeniach audytoryjnych zgodnie z regulaminem studiów oraz znajomośc materiału wydawanego na wykładach sprawdzanego na egzaminie

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiały dydaktyczne z wykładów
2.Chi U. Ikoku, Natural Gas Engineering, John Wiley & Sons, New York 1984
3.L.P. Dake Fundamentals of Gas Reservoir Engineering, Amsterdam, 1986

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak