Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WGG-2-208-GZ-s
Nazwa:
Transport i dystrybucja gazu
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gazownictwo ziemne
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Liszka Krystian (krysian.liszka@wnaft.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Liszka Krystian (krysian.liszka@wnaft.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student powinien znać: - Postawy teoretyczne transportu gazu. GG2A_W09, GG2A_W03 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student powinien znać: - Zasady sporządzania projektów gazociągów. GG2A_W09, GG2A_W03 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W003 Student powinien znać: - Problematykę eksploatacji sieci gazowych. - Rolę i zadania stacji gazowych. GG2A_W09, GG2A_W03 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Powinien umieć: - Obliczać podstawowe parametry transportowanego gazu. - Posługiwać się programami do obliczania sieci gazowych. GG2A_W09, GG2A_W03 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student powinien znać: - Postawy teoretyczne transportu gazu. + + - + - - - - - - -
M_W002 Student powinien znać: - Zasady sporządzania projektów gazociągów. + + - + - - - - - - -
M_W003 Student powinien znać: - Problematykę eksploatacji sieci gazowych. - Rolę i zadania stacji gazowych. + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Powinien umieć: - Obliczać podstawowe parametry transportowanego gazu. - Posługiwać się programami do obliczania sieci gazowych. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Transport i dystrybucja gazu

  • Wybrane zależności w obliczeniach gazociągów.
  • Gazociągi o zmiennych parametrach.
  • Dobór średnic gazociągów.
 2. Transport i dystrybucja gazu

  • Wymagania praktyczne dotyczące opracowywania projektów sieci. * Założenia do obliczeń sieci gazowych.
  • Ocena niepewności wyników.

 3. Transport i dystrybucja gazu

  • Przyjęcie sieci gazowej do eksploatacji.
  • Kontrola stanu technicznego gazociągów.
  • Metody prowadzenia remontów i rekonstrukcji gazociągów.
  • Obliczanie sieci gazowych.

 4. Transport i dystrybucja gazu

  • Symulacja i optymalizacja w systemie przesyłowym gazu.
  • Symulacja i optymalizacja w sieci dystrybucyjnej gazu.

 5. Transport i dystrybucja gazu

  • Rodzaje i budowa stacji gazowych.
  • Projektowanie stacji.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Transport i dystrybucja gazu

  • Obliczanie podstawowych parametrów transportowanego gazu.

 2. Transport i dystrybucja gazu

  • Obliczenia hydrauliczne sieci gazowych.

 3. Transport i dystrybucja gazu

  • Posługiwanie się programami do obliczania sieci gazowych.
  • Dobór urządzeń zabezpieczających i regulujących stacji gazowych.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Transport i dystrybucja gazu

  • Wymagania praktyczne dotyczące opracowywania projektów sieci.

 2. Transport i dystrybucja gazu

  • Założenia do obliczeń.
  • Ocena niepewności wyników.

 3. Transport i dystrybucja gazu

  • Obliczanie sieci gazowych.
  • Projektowanie stacji gazowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie kolokwiów i projektów.
Zdanie egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Bąkowski K.: Gazyfikacja. Wyd. N-T. W-wa. 1996.
 • Gniewek – Grzybczyk B., Łaciak M., Grela I.: Energetyka Gazowa. Wyd. Tarbonus, Tarnobrzeg – Kraków 2011.
 • Łaciak M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wydawnictwo Verlag Däshofer, Warszawa 2010 – 2012.
 • Chi U. Ikoku:_ Natural Gas Production Engineering_. John Wiley & Sons Inc., USA, 1984.
 • Osiadacz A : Statyczna Symulacja Sieci Gazowych. Fluid Systems. Warszawa 2001
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak