Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WGG-2-303-GZ-s
Nazwa:
Testowanie odwiertów II
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gazownictwo ziemne
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Rybicki Czesław (rybicki@agh.edu.pl)
dr inż. Blicharski Jacek (jblich@agh.edu.pl)
prof. zw. dr hab. inż. Siemek Jakub (siemek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student bedzie miał wiedzę na temat celowości wykonywania testowania odwiertów GG2A_W01, GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat podziału testów hydrodynamicznych oraz metod ich interpretacji oraz wykorzystania wyników. GG2A_W01, GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student będzie miał wiedzę na temat wykorzystania krzywych diagnostycznych i specjalistycznych dla wyznaczenia cech charakteru złoża. GG2A_W01, GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Student bedzie znał główne typy testów specjalistycznych, cel ich wykonania GG2A_W01, GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W005 Student bedzie miał wiedzę w zakresie wykonywania testów przez rurowy próbnik złoża (DST) GG2A_W01, GG2A_W02, GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Student bedzie miał umiejetności wykorzystania programów komputerowych do interpretacji testów hydrodynamicznych GG2A_U01, GG2A_U02, GG2A_U10, GG2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student bedzie miał świadomość wagi wykonywania testów hydrodynamicznych wykonywanych na odwiertach GG2A_K01, GG2A_K02, GG2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student bedzie miał wiedzę na temat celowości wykonywania testowania odwiertów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student będzie miał wiedzę na temat podziału testów hydrodynamicznych oraz metod ich interpretacji oraz wykorzystania wyników. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student będzie miał wiedzę na temat wykorzystania krzywych diagnostycznych i specjalistycznych dla wyznaczenia cech charakteru złoża. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student bedzie znał główne typy testów specjalistycznych, cel ich wykonania + - - - - - - - - - -
M_W005 Student bedzie miał wiedzę w zakresie wykonywania testów przez rurowy próbnik złoża (DST) + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student bedzie miał umiejetności wykorzystania programów komputerowych do interpretacji testów hydrodynamicznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student bedzie miał świadomość wagi wykonywania testów hydrodynamicznych wykonywanych na odwiertach - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Testy hydrodynamiczne

1.Metodyka krzywych diagnostycznych,
2.Interpretacja testów odbudowy i spadku ciśnienia przy użyciu krzywych diagnostycznych specjalistycznych,
3.Pojemność magazynowa odwiertu,
4.Określanie granic złoża i nieciągłości,
5.Określanie stopnia przewiercenia horyzontu,
6.Testy specjalne – test pulsacyjny i test interferencyjny.
7.Określanie wzajemnego współdziałania odwiertów na złożu
8.Testy przez rurowy próbnik złoża. Interpretacja przy użyciu krzywych Gringartena’a,
9. Programy komputerowe do interpretacji wynikow testów hydrodynamicznych
9.Sprzęt do testowania odwiertów.
10.Projektowanie testów hydrodynamicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

W ramach ćwiczeń laboratorjnych student bedzie wykonywał interpretacje przykładowych testów hydrodynamicznych przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych wraz z oceną wiarygodnosci wyników.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa przedmiotu będzie średnią ocena: zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0.6) i zaliczenia testu zaliczeniowego z wykładów (waga 0.4)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest obligatoryjnie obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych oraz znajomośc materiału podanego na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiał dydaktyczny z wykładów
2. G. Bourdarot, Well Testing: Interpretation Methods,IN2A_W01, IN2A_W02, IN2A_W03, IN2A_W05ditions Techhnip Paris 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak