Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2017/2018
Kod:
WGG-2-201-OS-s
Nazwa:
Zarządzanie w górnictwie otworowym***
Wydział:
Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ochrona środowiska w gospodarce
Kierunek:
Górnictwo i Geologia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Piotr Janusz (pjanusz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. Duse Dan-Maniu (prodid@ulbsibiu.ro)
dr inż. Piotr Janusz (pjanusz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi zdefiniować zarządzanie i opisać jego elementy GG2A_W12, GG2A_W13 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia związane z marketingiem GG2A_W12, GG2A_W13, GG2A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Rozumie znaczenie marketingowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem GG2A_W12, GG2A_W13, GG2A_W14 Kolokwium
M_U002 Zna części składowe procesu zarządzania oraz rozróżnia obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego GG2A_W12, GG2A_W13, GG2A_W14 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracowac w grupie wykonując razem ćwiczenia i projekty GG2A_W12, GG2A_W13, GG2A_W14 Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi zdefiniować zarządzanie i opisać jego elementy + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia związane z marketingiem + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie znaczenie marketingowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem + + - - - - - - - - -
M_U002 Zna części składowe procesu zarządzania oraz rozróżnia obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracowac w grupie wykonując razem ćwiczenia i projekty - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Zarządzanie i marketing

1. Geneza nauk o zarządzaniu
2. Zarządzanie – jego istota i znaczenie
3. Organizacja i jej otoczenie
4. Podział struktur organizacyjnych, rodzaje struktur organizacyjnych
5. Style kierowania
6. Proces zarządzania.
8. Definicja i zakres marketingu, pojęcie zasady i funkcje.
9. Otoczenie marketingowe, nabywcy, segmentacji rynku.
10.Produkt: struktura, cykl życia, portfolio, marka

Ćwiczenia audytoryjne:
Zarządzanie i marketing

1. Formułowanie misji i planu strategicznego.
2. Projektowanie struktur organizacyjnych.
3. Podejmowanie decyzji
4. Motywowanie.
5. Kontrolowanie.
6. Analiza istoty marketingu i podstawowych pojęć związanych z jego funkcjonowaniem
7. Zachowania nabywców i segmentacja rynku
8. Produkt

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia oceny z kolokwium zaliczeniowego (60%) i ocen za zadania realizowane na ćwiczeniach (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
Kotler Ph., Armstrong G., Marketing, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2012
Altkorn J., Podstawy marketingu,Instytut Marketingu, Kraków 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- Wykłady – obecność na wykładach zgodnie z Regulaminem Studiów.
- Ćwiczenia laboratoryjne – w ramach ćwiczeń laboratoryjnych obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, wymaganych sprawozdań i kolokwiów; w przypadkach nieobecności uzasadnionych losowo lub zdrowotnie, każdą nieobecność należy odrobić: z innymi grupami lub w wyznaczonym przez prowadzącego terminie, albo poprzez samodzielne opanowanie przez studenta zakresu materiału z opuszczonych zajęć i zaliczenia tego materiału (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji).
- Ćwiczenia projektowe – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich wymaganych projektów i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
- Ćwiczenia audytoryjne – warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest zaliczenie wszystkich wymaganych zajęć i kolokwiów (z możliwością wykorzystania godzin konsultacji); można opuścić jedne zajęcia bez konieczności ich odrabiania.
Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach (ćwiczenia laboratoryjne, projektowe lub audytoryjne) wymaga powtarzania całego przedmiotu.