Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do systemów uniksowych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
EIT-1-107-s
Wydział:
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Nalepa Grzegorz J. (gjn@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Nalepa Grzegorz J. (gjn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna architekturę i zasadę działania uniksowych systemów operacyjnych. IT1A_W09 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę na temat zarządzania zasobami sprzętowymi oraz programowymi w uniksowym systemie operacyjnym. IT1A_W09 Kolokwium
M_W003 Posiada podstawową wiedzę na temat praktycznego zastosowania narzędzi przesyłania danych przez sieć z uwzględnieniem narzędzi kryptograficznych zwiększających bezpieczeństwo podczas komunikacji. IT1A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi używać podstawowych poleceń i programów wchodzących w skład środowiska uniksowego systemu operacyjnego. IT1A_U09 Kolokwium
M_U002 Potrafi przeprowadzić podstawową konfigurację uniksowego systemu operacyjnego pod kątem możliwości wykorzystania zasobów sprzętowo-programowych przez użytkowników systemu. IT1A_U09 Kolokwium
M_U003 Potrafi wykorzystać interfejs programistyczny dostarczany przez uniksowy system operacyjny do tworzenia własnych programów komputerowych. IT1A_U09 Kolokwium
M_U004 Potrafi używać podstawowych narzędzi dostarczanych przez uniksowy system operacyjny wykorzystujących komunikację sieciową z uwzględnieniem narzędzi kryptograficznych zwiększających bezpieczeństwo przesyłania danych. IT1A_U10 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna architekturę i zasadę działania uniksowych systemów operacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat zarządzania zasobami sprzętowymi oraz programowymi w uniksowym systemie operacyjnym. + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę na temat praktycznego zastosowania narzędzi przesyłania danych przez sieć z uwzględnieniem narzędzi kryptograficznych zwiększających bezpieczeństwo podczas komunikacji. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi używać podstawowych poleceń i programów wchodzących w skład środowiska uniksowego systemu operacyjnego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić podstawową konfigurację uniksowego systemu operacyjnego pod kątem możliwości wykorzystania zasobów sprzętowo-programowych przez użytkowników systemu. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać interfejs programistyczny dostarczany przez uniksowy system operacyjny do tworzenia własnych programów komputerowych. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi używać podstawowych narzędzi dostarczanych przez uniksowy system operacyjny wykorzystujących komunikację sieciową z uwzględnieniem narzędzi kryptograficznych zwiększających bezpieczeństwo przesyłania danych. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Wstęp: historia, rozwój Unixa, GNU, Linux
 2. Architektura i budowa systemu
 3. Model bezpieczeństwa i metody uwierzytelniania użytkowników
 4. Podsystem plików
 5. Podsystem procesów
 6. Środowisko pracy użytkownika: powłoki, komunikacja, skrypty
 7. Monitorowanie systemu
 8. Podstawy protokołów z grupy TCP/IP: model OSI/ISO, konfiguracja, sieci
 9. Konfigurowanie wybranych usług sieciowych
 10. Programowanie w środowisku unixowym
 11. X Window i środowiska graficzne
 12. Metody i narzędzia kryptograficzne
 13. Bezpieczeństwo lokalne systemu
 14. Bezpieczeństwo sieciowe systemu
 15. Podsumowanie

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Wprowadzenie do pracy w systemie
 2. Praca z plikami i poleceniami
 3. Powłoka i środowisko pracy
 4. Procesy i zadania
 5. Skrypty i filtry w Sh
 6. SED i Awk
 7. Praktyczne wykorzystanie narzędzi szyfrujących
 8. Podstawy administrowania
 9. System X Window
 10. Elementy programowania systemowego i sieciowego
 11. Kolokwia sprawdzające wiedzę

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 44 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczana głównie na podstawie zaliczenia z laboratorium z uwzględnieniem aktywności na wykładach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Maurice J. Bach – Budowa systemu operacyjnego UNIX,WNT, 1995
 • Stephen Prata, Donald Martin – Biblia systemu Unix V : polecenia i programy użytkowe, LT&P, 1994
 • Zbyszko Królikowski, Michał Sajkowski – System operacyjny UNIX dla początkujących i zaawansowanych, Nakom, 1995
 • Peter P. Silvester – System operacyjny Unix, WNT 1991.
 • Marc J. Rochkind – Programowanie w systemie UNIX dla zaawansowanych, WNT, 2007.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak