Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Główne nurty muzyki popularnej
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
HUX-1-115-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Parus Magdalena (mpj@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Parus Magdalena (mpj@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Główne nurty muzyki popularnej to kurs przedstawiający główne nurty badawcze nad muzyką popularną oraz najważniejsze gatunki muzyki popularnej w kontekście społeczno-kulturowym.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawową terminologię związaną z teorią i badaniami muzyki popularnej, ma wiedzę na temat historii naukowej refleksji nad muzyką popularną i jej współczesnym kształcie, zna historię rozwoju muzyki popularnej w Polsce i na świecie UX1P_W11 Esej
M_W002 Student ma wiedzę na temat poszczególnych form muzyki popularnej – zna ich historię, specyfikę i społeczno-kulturowe znaczenie UX1P_W04 Esej
Umiejętności
M_U001 Student rozumie czym wyróżnia się muzyka popularna od innych rodzajów muzyki (np. klasycznej, ludowej etc.), umie powiązać muzykę popularną z jej kulturowym kontekstem. UX1P_U02 Esej
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdolność do efektywnego organizowania pracy projektowej i analitycznej UX1P_K03 Esej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawową terminologię związaną z teorią i badaniami muzyki popularnej, ma wiedzę na temat historii naukowej refleksji nad muzyką popularną i jej współczesnym kształcie, zna historię rozwoju muzyki popularnej w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat poszczególnych form muzyki popularnej – zna ich historię, specyfikę i społeczno-kulturowe znaczenie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student rozumie czym wyróżnia się muzyka popularna od innych rodzajów muzyki (np. klasycznej, ludowej etc.), umie powiązać muzykę popularną z jej kulturowym kontekstem. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zdolność do efektywnego organizowania pracy projektowej i analitycznej + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie
2. Dzieje refleksji o muzyce popularnej w kontekście kultury popularnej
3. Studia nad muzyką popularną a socjologia muzyki
4. Koncepcja produkcji kultury, pól produkcji kultury i scen muzycznych
5. Studia nad fanami i zjawisko neoplemion
6. Powojenna muzyka młodzieżowa i rock’n’roll
7. Rock lat 60. XX – polityka i kontrkultura
8. Punk and punk rock
9. Heavy metal
10. Reggae i rastafarianie
11. Muzyka rap i kultura hip hop
12. Disco polo – polski fenomen muzyki popularnej
13. Bhangra i współczesna azjatycka muzyka taneczna
14. Współczesna muzyka taneczna i kultura klubowa
15. Młodzi, muzyka, nostalgia – po co refleksja nad muzyką popularną

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiona będzie na podstawie pracy pisemnej (eseju) dotyczącej tematyki wykładów, którą student zobowiązany jest oddać na przedostatnich zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
Bennett A., Cultures of Popular Music, Buckingham 2001.
Cutler C., O muzyce popularnej. Pisma teoretyczno-krytyczne, przeł. I. Socha, Kraków, 1999.
Gałuszka P., Nowe nurty badawcze w studiach nad muzyką popularną – przegląd wybranych koncepcji, „Przegląd socjologiczny”, nr 3/2015, s. 113-129.
Horner B., Swiss Th (ed.), Key Terms in Popular Music and Culture, Oxford 1999.
Piotrowski G., Muzyka popularna. Nasłuchy i namysły, PIW, Warszawa 2016.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Media jako przestrzenie muzyki — [Media as area of music] / red. Magdalena PARUS, Artur Trudzik. — Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. — 304 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-65155-31-3

2. Media, muzyka, dziennikarstwo — [Media, music, journalism] / Magdalena PARUS, Artur Trudzik // W: Media jako przestrzenie muzyki / red. Magdalena Parus, Artur Trudzik. — Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. — ISBN: 978-83-65155-31-3. — S. 7–14

3. Na froncie muzyki : socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955 / Sławomir Wieczorek. — Wrocław, 2014 — On the musical front : socialist realist discourse on music in Poland, 1948–1955. — Wrocław, 2014 / Rec. Magdalena PARUS // Central European Journal of Communication ; ISSN 1899-5101. — 2015 vol. 8 no. 2, s. 318–320

4. Obecność Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w PRL-owskich przewodnikach turystycznych po Opolu i Opolszczyźnie — The presence of the National Festival of Polish Song in Opole in tourism guides on Opole and Opole region in the times of Polish People’s Republic / Magdalena PARUS // W: Przewodniki w kulturze / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. — (Acta Universitatis Wratislaviensis ; ISSN 0239-6661 ; no. 3649. Prace Kulturoznawcze ; ISSN 0860-6668 ; 17). — ISBN: 978-83-229-3488-3. — S. 113–121. — Bibliogr. w formie przypisów, Summ.

5. Relacje prasowe o Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu na przykładzie tygodnika “Polityka” w latach 1963–1989 — [Press relations for The National Festival of Polish Music in Opole i. e. weekly magazine “Polityka” in 1963–1989] / Magdalena PARUS // W: Media jako przestrzenie muzyki / red. Magdalena Parus, Artur Trudzik. — Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. — ISBN: 978-83-65155-31-3. — S. 289–304. — Bibliogr. s. 304

6. Muzyka : terytoria kulturowe — [Music : cultural territories] / Magdalena PARUS, Magdalena Szpunar // Kultura Współczesna : Teoria, Interpretacje, Praktyka ; ISSN 1230-4808. — 2017 nr 3 Muzyka w kulturze. Kultura w muzyce, s. 10–13. — M. Parus – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

7. \emph{Oral history} i badania nad historią muzyki popularnej — Oral history and research on the history of popular music / Magdalena PARUS // Kultura Współczesna : Teoria, Interpretacje, Praktyka ; ISSN 1230-4808. — 2017 nr 3 Muzyka w kulturze. Kultura w muzyce, s. 58–67. — Bibliogr. w formie przypisów

8. Walka Dawida z Goliatem, czyli rock w opolskim amfiteatrze / Magdalena PARUS // W: „Głowa mówi…” [Dokument elektroniczny] : polski rock lat 80. / red. nauk. Marek Jeziński, Michał Pranke, Paweł Tański. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : „ProLog. Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne”. Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej. Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. — (EpiLog Seria Wydawnicza ; t. 13). — e-ISBN: 978-83-945673-2-3. — S. 86–97. — Bibliogr. s. 96–97. — tekst: https://issuu.com/prolog_pismo/docs/g__owa_m__wi…-polski-rock-lat-80.

9. Jak przedstawić piosenkę, czyli Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu — How to present a song – Polish Song Museum / Magdalena PARUS // Edukacja Humanistyczna ; ISSN 1507-4943. — 2018 nr 1, s. 163–171. — Bibliogr. s. 170. — tekst: https://wshtwp.pl/img/eh/1-2018/163-172.pdf

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale mile widziana.