Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza sieci społecznych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
HUX-1-201-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom niezbędnej wiedzy i umiejętności do przeprowadzenia analizy sieci społecznych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi powiązanymi w sieci zależności kształtowanych w procesie konkurencji i współpracy UX1P_W08 Projekt,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę o zmianach zachodzących współcześnie w strukturach komunikacyjnych pod wpływem nowych technologii medialnych i informatycznych i zna metody ich analizy UX1P_W13, UX1P_W11 Projekt,
Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym i uczestniczącym w strukturach sieciowych kształtujących się pod wpływem nowych technologii. UX1P_W12 Projekt,
Kolokwium
M_W004 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na dobór metod analizy sieci społecznych i interpretacje zachodzących w nich procesów. UX1P_W04 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność analizy konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność projektowania i wdrażania proponowanych rozwiązań w odniesieniu do analizy sieci społecznych. UX1P_U05 Projekt,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi właściwie stawiać hipotezy, analizować przyczyny i przebieg obserwowanych zjawisk w zakresie analiz sieciowych UX1P_U09 Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy procesów związanych z usieciowaniem kontaktów i przepływem informacji we współczesnych społeczeństwach UX1P_U01 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie przy tworzeniu projektu i przygotowaniu prezentacji UX1P_K02 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Prezentacja,
Projekt
M_K002 Student potrafi określić priorytety pracując nad wykonaniem projektu i jego prezentacją. UX1P_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
M_K003 Student ma świadomość szybkiego rozwoju koncepcji teoretycznych i badawczego ich wykorzystania, związanych z sieciami społecznymi oraz rozumie konieczność samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności UX1P_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat relacji pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi powiązanymi w sieci zależności kształtowanych w procesie konkurencji i współpracy + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o zmianach zachodzących współcześnie w strukturach komunikacyjnych pod wpływem nowych technologii medialnych i informatycznych i zna metody ich analizy + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym i uczestniczącym w strukturach sieciowych kształtujących się pod wpływem nowych technologii. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na dobór metod analizy sieci społecznych i interpretacje zachodzących w nich procesów. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność analizy konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność projektowania i wdrażania proponowanych rozwiązań w odniesieniu do analizy sieci społecznych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi właściwie stawiać hipotezy, analizować przyczyny i przebieg obserwowanych zjawisk w zakresie analiz sieciowych - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizy procesów związanych z usieciowaniem kontaktów i przepływem informacji we współczesnych społeczeństwach + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie przy tworzeniu projektu i przygotowaniu prezentacji - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi określić priorytety pracując nad wykonaniem projektu i jego prezentacją. - - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość szybkiego rozwoju koncepcji teoretycznych i badawczego ich wykorzystania, związanych z sieciami społecznymi oraz rozumie konieczność samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Analiza sieci

Dzisiejsze społeczeństwo to społeczeństwo sieci. Logika sieci organizuje je na wszystkich poziomach. Analiza sieci społecznych (SNA) jest metodą badania struktury społecznej i wzorów relacji pomiędzy ludźmi i grupami, pozwala również na badanie społecznych konsekwencji tych struktur (np.: alokacji zasobów, przepływów informacji, zmiany poglądów, itd.).
1. Społeczeństwo sieci charakterystyka i podstawowe pojęcia
2. Od web 1.0 do web 2.0 technologiczny wymiar sieci społecznych
3. Teorie sieci społecznych: nowy paradygmat w socjologii?
4. Sieci w społeczeństwie: Analiza sieci społecznych (SNA) i sieciowa teoria wymiany (NET)
5. Teoria społeczeństwa sieci (TNS)
6. Sieci ludzkie i nieludzkie: Teoria aktora sieci (ANT) i
7. Sieci ludzkie i nieludzkie:Nowa Nauka Sieci (NST)
8. Jak badać sieci społeczne – próba podsumowania (kolokwium)

Ćwiczenia projektowe:
Analiza sieci – aspekty praktyczne

Analiza sieci społecznych umożliwia badanie właściwości sieci i interpretujących rolę jej węzłów jak również łączących ich relacji. Zajęcia będą podzielona na cztery zasadnicze bloki. Trzy służące poznaniu przez studentów trzech wymiarów analizy sieci społecznych oraz czwarty mający na celu zaprojektowanie i przygotowanie własnego projektu badań opartej na analizie sieci:
I. Zajęcia wprowadzające: omówienie zasad zaliczenia i tematyki zajęć

II. W sieci społecznej

1. Wprowadzenie do analizy sieci społecznych
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot, rozdział 1. Zaplątani w sieć
2. W sieci przepływów: charakterystyka procesów zachodzących w sieciach
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot, rozdział 2. Zaraźliwy śmiech i rozdział 4.To boli mnie tak samo jak ciebie
3. Mocne i słabe więzi a kapitał społeczny w sieciach
Sierocińska, K. Kapitał społeczny, definiowanie, pomiar i typy
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwja8fuW2cPSAhXoB5oKHRSPAvMQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.inepan.pl%2Fpliki%2Fstudia_ekonomiczne%2FStudia%25202011%25201%25204%2520sierocinska.pdf&usg=AFQjCNHjJkyDobtcU9yuOxhKT4fjGF6kZQ&sig2=yFm3qexEJWC3IFZAA6eeEg&cad=rja
4. Supersieć
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot, rozdział 8

II. Analiza na poziomie poszczególnych części sieci (np. określenie relacji pomiędzy różnymi grupami, wskazywanie centralnych oraz wyizolowanych grup w sieci, wskazanie wąskich gardeł pomiędzy grupami etc.)
1. Struktura grup małych: struktura socjometryczna
Turner J, Struktura teorii socjologicznej, Rozdział 35, fragment Techniki socjometryczne – Moreno
2. Struktury komunikacji i władzy
Turner J, Struktura teorii socjologicznej, Rozdział 35, fragment Badania nad komunikacją w grupach
3. Od kontaktu społecznego do relacji. Czynniki wpływające na relacje w sieciach
Stephen W. G., Stephen CW.2007. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: rozdział III Hipoteza kontaktu międzygrupowego
4. Komunikacja miedzy grupowa:tożsamość grupowa, autokategoryzacja
Stephen W. G., Stephen C.W.2007. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: rozdział 4 Tożsamość społeczna, autokategoryzacja i postawy międzynarodowe
5. Relacje pomiędzy mikrostrukturami a makrostrukturami: próba podsumowania
Wysieńska, K. 2010. Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja – tożsamość,
preferencje i wzory relacji imigrantów w Polsce. ISP: Warszawa.

III. Jak badać sieci społeczne? Dane zastane czy wywołane
Zawisza K., Gałaś A., Tobiasz-Adamczyk B. (2014), Polska wersja Courage Social Network Index — skali do oceny poziomu sieci społecznych, „Gerontologia Polska”, nr 1(22), s.31-41.

IV. Przygotowanie samodzielnych projektów badawczych 8 godzin
Praca w grupach nad projektami pod opieką prowadzącego zajęcia
1. Sformułowanie tematu i koncepcji badań.
2. Określenie atrybutów i relacji w perspektywie badanego zagadnienia: jakie zależności będą badane. Dobór metody badawczej
3. Tworzenie narzędzia.
4. Prezentacja projektów grupowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Wykonanie projektu 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 50% kolokwium i 50% projekt

Ocena grupowo wykonanego projektu 50%, zawiera:
Prezentacja wykonanego projektu 20%
Aktywny udział w zajęciach i pracach nad wykonaniem projektu 30%
Zaliczenie w formie kolokwium (na ostatnich zajęciach) 50% – obejmuje treści przedstawione na wykładzie i literaturę obowiązkową.

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, na ćwiczeniach możliwe są dwie nieobecności.
Studenci nie realizujący projektu będą zaliczali ćwiczenia w sposób indywidualny.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
1. Pietrowicz K., 2016, Podejścia sieciowe w socjologii, Bydgoszcz: rozdział Podejścia sieciowe
2. Turner, J., Maryanski, A. Analiza sieciowa. W: J. Turner. Struktura teorii
socjologicznej. PWN: Warszawa

Literatura dodatkowa (pomocna przy tworzeniu własnych projektów badawczych):
Christakis N. A., Fowler J.H. 2011. W sieci, Sopot
Wellman, B. (1988). “Structural Analysis: From Method and Metaphor to Theory and Substance” Pp. 19-61 w Social Structures a Network Approach, pod redakcją Barry Wellman & S.D. Berkowitz. Cambridge, Cambridge University Press. [PDF]
O metodzie (Social Network Analysis), http://www.episteme.com.pl/obszary-wiedzy/SNA/o-metodzie.
R.A. Hanneman, M. Riddle, Introduction to social network methods, University of California, Riverside 2005, http://faculty.ucr.edu/~hanneman/.
M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.2008
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2008.
M. Castells. Sieci oburzenia, sieci nadziei. Warszawa: PWN 2012
J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa: Wydawnictwo PWN.2010
Kinga Wysieńska, O użyteczności analiz sieciowych. http://isp.org.pl/uploads/filemanager/pdf/sieci.pdf
Stępka P., Ponadgraniczna koncentracja własności mediów na przykładzie europejskiego sektora telewizyjnego – analiza sieci społecznych, Global Media Journal, Nr 1 (3), 2007
Stępka P., Sieć jako metafora systemu politycznego Unii Europejskiej, w: Przegląd Europejski 1(10) 2005, s. 106-118.
Stępka P, Subda K., Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy, w E-Mentor, Numer: 1 (28)/2009
Stępka P., Subda K., Struktury sieciowe – możliwości pomiaru, analizy i zarządzania kapitałem relacyjnym przedsiębiorstwa, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 100, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, 2010, s. 199-210.
P.Stępka, K. Subda, Analiza Sieci Społecznych jako nowoczesne narzędzie pomiaru komunikacji wewnętrznej, w: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) , 2009, s. 123-138.
Wysieńska, K. 2010. Integracja, stygmatyzacja, autosegregacja – tożsamość,
preferencje i wzory relacji imigrantów w Polsce. ISP: Warszawa.
Wysieńska K. 2012. Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczyków i
Wietnamczyków w Polsce. ISP: Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dorota Żuchowska-Skiba. 2008. Ruchy społeczne w Internecie : Internet: od kanału informacyjnego do przestrzeni społecznej dla nowych ruchów społecznych, w: Fenomen Internetu : monografia, T. 1, pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok Szczecin : Wydawnictwo Hogben, (s. 216–227). .
Dorota Żuchowska-Skiba. 2008. Globalne ruchy społeczne w społeczeństwie informacyjnym – przypadek Greenpeace w: Od robotnika do internauty, pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, (s. 371–381).
Dorota Żuchowska-Skiba. 2009. Alterglobaliści w sieci – Internet jako elektroniczna przestrzeń dla nowych ruchów społecznych, w: Sprostać zmianom : szkice o powinnościach współczesnej socjologii, pod red. Krystyny Slany i Zygmunta Seręgi. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, (s. 343–354).
Dorota Żuchowska-Skiba. 2011. Aktywność polityczna i społeczna w sieci – alterglobaliści w sieci : przypadek Polski, w: Aksjologiczny i pragmatyczny wymiar współczesnej polityki, pod red. Danuty Walczak-Duraj. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (s. 155–172).
Dorota Żuchowska. 2015. W kierunku integracji środowiska osób niepełnosprawnych. Znaczenie internetu na dla formowania się wspólnot osób niepełnosprawnych, w:”Miscellanea Anthropologica et Sociologica” nr 2/15.
Jarosław Królewski, Tomasz Masłyk, Ewa Migaczewska, Maria Stojkow, Dorota Żuchowska. 2014. Potencjał Internetu i jego (nie)wykorzystanie w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych, w: Polscy Niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego, Kraków: Wydawnictwo AGH, (s.335-376).
Dorota Żuchowska –Skiba. 2015. Obraz aktywności osób z niepełnosprawnościami na profilach i forach w społeczeństwie sieci. w: „Polityka Społeczna”, nr 5-6 (współautor: Maria Stojkow) (s. 17-21)

Informacje dodatkowe:

brak