Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Znaczenie mobile w e-biznesie
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
HUX-1-241-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr Kostrz Kamila (kamila.kostrz@allani.pl)
Osoby prowadzące:
mgr Kostrz Kamila (kamila.kostrz@allani.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Znaczenie mobile w e-biznesie

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna znaczenie urządzeń mobilnych w e-biznesie UX1P_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna narzędzia wykorzystywane do komunikacji z userem. UX1P_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować efektywną strategię mobilną. UX1P_U02 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi świadomie ocenić funkcjonalność aplikacji. UX1P_K05 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna znaczenie urządzeń mobilnych w e-biznesie - - - - - - - - + - -
M_W002 Student zna narzędzia wykorzystywane do komunikacji z userem. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować efektywną strategię mobilną. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi świadomie ocenić funkcjonalność aplikacji. - - - - - - - - + - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe:
Znaczenie mobile w e-biznesie

Podczas warsztatów Student pozna znaczenie urządzeń mobilnych w e-biznesie. Zapozna się z narzędziami wykorzystywanymi przy budowaniu komunikacji z userem. Dzięki przykładom i analizie danych będzie w stanie samodzielnie zaprojektować efektywną strategię mobilną oraz funkcjonalność aplikacji.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Udział w zajęciach warsztatowych 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie: obecność obowiązkowa+projekt (prezentacja)
W razie nieobecności obowiązuje dostarczenie dwóch projektów (opis funkcjonalności oraz ścieżki komunikacji).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

smartfon

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

"Funkcjonalność aplikacji mobilnych" – Nielsen Jakob, Budiu Raluca
" Godzina dziennie z mobile marketingiem" – Pasqua Rachel, Elkin Noah
"Przegląd trendów na rynku mobilnym" – http://www.mobileisspicy.pl/wp-content/uploads/2017/08/MOBILE_IS_SPICY_2017.pdf
"Mobile podsumowanie roku 2016" – http://jestem.mobi/2016/12/mobile-podsumowanie-roku-2016-swiat/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

brak

Informacje dodatkowe:

Kamila Kostrz – 100% mobile freak! Od 3 lat zdobywa doświadczenie w branży online marketingu, odkrywa tajniki automatyzacji oraz komunikacji z użytkownikiem. W Allani zajmuje się dwiema siostrzanymi gałęziami – mobilem i email marketingiem.