Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bazy danych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
HUX-1-310-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Społeczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Praktyczny (P)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Mąsior Mariusz (masior@agh.edu.pl)
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje relacyjnych baz danych UX1P_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student zna podstawowe konstrukcje języka SQL. UX1P_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student zna podstawy relacyjnego modelu danych UX1P_W04 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą bazę danych UX1P_U03 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi posługiwać się językiem SQL w zakresie podstawowym UX1P_U05 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi operować aparatem pojęciowym baz danych. UX1P_U01 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość roli i znaczenia systemów baz danych w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie UX1P_K03 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje relacyjnych baz danych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe konstrukcje języka SQL. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy relacyjnego modelu danych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą bazę danych + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się językiem SQL w zakresie podstawowym + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi operować aparatem pojęciowym baz danych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość roli i znaczenia systemów baz danych w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tematyka wykładów:
1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych: podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych, system zarządzania bazą danych, architektura klient-serwer.
2. Język definiowania zapytań: atrybuty, rodzaje dziedzin, typy danych, rzutowanie i selekcja, logika trójwartościowa, operacje na typach związanych z datą i czasem, porównywanie wzorców, łączenie zapytań, złączenia, funkcje agregujące, podzapytania.
3. Manipulowanie danymi.
4. Projektowanie baz danych: model związków encji, logiczny model danych, fizyczny projekt relacji, dekompozycja stratna i bezstratna, zależności funkcyjne, klucze.
5. Język definiowania struktur danych.
6. Transakcje: właściwości transakcji, zjawiska niepożądane, poziomy izolacji, zakleszczenia.
7. Zarządzanie uprawnieniami.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Tematyka ćwiczeń:
1. Podstawy pracy z systemem zarządzania bazą danych.
2. Konstruowanie zapytań w języku SQL.
3. Instrukcje manipulowania danymi.
4. Projektowanie baz danych: model koncepcyjny i logiczny.
5. Implementacja bazy danych, import danych.
6. Wyzwalacze, transakcje, zarządzanie uprawnieniami.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium, Egzamin

Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia ocen z zaliczenia i egzaminu. Jeżeli zaliczenie nie zostało uzyskane w pierwszym terminie lub egzamin nie został zdany w pierwszym terminie, to przy wyznaczaniu oceny końcowej bierze się pod uwagę również oceny niedostateczne z terminów poprzedzających uzyskanie zaliczenia lub zdanie egzaminu. W takim przypadku wyznaczana jest średnia z więcej niż dwóch ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość matematyki dyskretnej w zakresie algebry zbiorów oraz algebry relacji.
• Podstawowa znajomość logiki.
• Znajomość systemów operacyjnych i podstaw użytkowania komputerów.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury fachowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Podstawowy kurs systemów baz danych, Helion, Gliwice, 2011.
2. Thomas Connolly, Carolyn Begg: Systemy baz danych, tom 1 i 2, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2004.
3. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Systemy baz danych. Pełny wykład, WNT, Warszawa, 2006.
4. Chris J. Date: Relacyjne bazy danych dla praktyków, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2006
5. Joe Celko: SQL zaawansowane techniki programowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak