Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje w zakresie matematyki, fizyki lub chemii typowe dla absolwenta szkoły średniej, najlepiej o profilu ścisłym.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

45

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Kompetencji inżynierskich, Nauk technicznych, Nauk ścisłych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
213
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki techniczne
  • Nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Informatyka
  • Fizyka
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Studia prowadzone na kierunku Informatyka Stosowana oferują studentom nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia u nich zdolności logicznego, konstruktywnego i asertywnego myślenia oraz zaszczepiają w nich ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, absolwenci tego kierunku nie będą mieli problemów z odnalezieniem się na rynku pracy znajdując zatrudnienie głównie w szybko rozwijającym się sektorze informatycznym przyczyniając się tym samym do wzrostu potencjału gospodarczego zarówno regionu małopolski jak i całego kraju zgodne z założeniami misji AGH.
Dostosowanie programu studiów na kierunku Informatyka Stosowana do wymagań stawianych w Krajowych Ramach Kwalifikacji (KRK) spowodowało, że kierunek ten bardzo dobrze wpisuje się w Strategię Rozwoju Uczelni (w szczególności w kategorii Kształcenie). Zgodnie z wymaganiami Procesu Bolońskiego studia na tym kierunku prowadzone są w modelu dwustopniowym, a studenci oceniani są przy użyciu jednolitego systemu punktowego rozliczenia postępów (ECTS). Zapewniona została w ten sposób pozioma mobilność studentów (możliwość realizacji części programu studiów na innych uczelniach). Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana, po ukończeniu 1 stopnia studiów mogą kontynuować kształcenie na innym kierunku lub na innej uczelni (mobilność pionowa). W ramach ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia, plan i program studiów jest na bieżąco koordynowany z innymi wydziałami AGH prowadzącymi ten sam kierunek studiów. Informacje o treściach i formie prowadzonych zajęć w ramach kierunku zamieszczone są w Internecie i na bieżąco aktualizowane. Kierunek Informatyka Stosowana wiąże się również z kategorią poszerzanie oferty edukacyjnej zawartej w strategii rozwoju uczelni. W związku z rozwojem nowych technologii informatycznych na etapie tworzenia programu studiów nawiązana została współpraca z firmami z branży informatycznej w celu dostosowania programu kształcenia do aktualnych wymagań rynku pracy.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

12

Semestry kontrolne:
drugi, trzeci, siódmy
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Aby uzyskać wpis na kolejny semestr należy złożyć w dziekanacie w terminie wskazanym przez Dziekana indeks, jednocześnie zgodnie z paragrafem 12 pkt. 14 Regulaminu studiów AGH, deficyt punktów nie może przekraczać 12. Dodatkowo:
(i) warunkiem wpisu na semestr drugi jest zaliczenie modułu: Matematyka 1
(ii) warunkiem wpisu na semestr trzeci jest zaliczenie modułu: Matematyka 2
(iii) warunkiem wpisu na semestr siódmy jest wybór tematu pracy inżynierskiej

Studia indywidualne:

Student może rozpocząć studia indywidualne od piątego semestru, jeżeli jego średnia ocena z dotychczasowych studiów jest nie niższa niż 4.0 oraz posiada oświadczenie nauczyciela akademickiego, który podejmie się opieki.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

-

Inne:

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:
Szczegóły dotyczące wymiaru, zasad i formy odbywania praktyk określa uchwała Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej nr 7 z dnia 12.03.2012 r. „w sprawie zasad studiowania oraz trybu i formy odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia na kierunku Informatyka Stosowana na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH”. Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego dokumentu.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania):
Szczegóły dotyczące struktury studiów i zasad studiowania określa uchwała Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej nr 7 z dnia 12.03.2012 r. „w sprawie zasad studiowania oraz trybu i formy odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia na kierunku Informatyka Stosowana na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH”. Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego dokumentu.

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zasady prowadzenie procesu dyplomowania, ustala Regulamin Studiów AGH. Dodatkowe regulacje wprowadza Uchwała Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH nr 1 z dnia 12.03.2012 r. “w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych inżynierskich na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH”. Uchwała ta stanowi załącznik nr 8 do niniejszego dokumentu.

Dodatkowe informacje:

1. Wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów: Monitorowaniem kariery zawodowej absolwentów zajmuje się Centrum Karier AGH. Wszystkie raporty dotyczące monitorowania kariery absolwentów dostępne są w biurze Dziekana Wydziału.

2. Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy: Z przeprowadzonej analizy rynku pracy oraz monitoringu zatrudnienia absolwentów kierunku Informatyka Stosowana wynika, że obszar działalności gospodarczej w zakresie informatyki, telekomunikacji i technologii informacyjnych jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w obszarze działań gospodarczych oraz komunikacji międzyludzkiej. Zawody informatyczne, na które dzisiaj jest duże zapotrzebowanie nie tylko w Polsce, ale i m.in. w krajach UE to: administrator systemów komputerowych, specjalista od sieci komputerowych, programista baz danych, grafik komputerowy, analityk systemu, doradca systemów komputerowych, programista stron WWW i serwisów internetowych. Obecne analizy prognozują dalszy silny wzrost rynku pracy w takich dziedzinach informatyki jak: informatyzacja procesów produkcyjnych i usługowych, komputeryzacja usług publicznych, komputeryzacja gospodarstw domowych, ruchoma telekomunikacja.
Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka Stosowana w pełni mieszczą się w oczekiwaniach szerokiej grupy pracodawców oraz dają absolwentom podstawy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

3. Wykorzystanie wzorców międzynarodowych: W opracowaniu programu kształcenia dla kierunku Informatyka Stosowana zostały wymienione doświadczenia i skorzystano z programów studiów następujących uczelni zagranicznych:
MIT, Muroran Institute of Technology, Japan,
HNU, Hanbat National University, South Korea,
The University of Sydney – program studiów tej uczelni został przeanalizowany jako materiał źródłowy: http://sydney.edu.au/engineering/electrical/undergraduates/Degree_Info/ce_res.phtml#table_ce

4. Współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi: Na etapie opracowywania programu studiów na kierunku Informatyka Stosowana nawiązano współpracę z firmami Woodword Poland oraz Luxoft Poland. Ponieważ obie firmy zatrudniają sporą grupę absolwentów informatyki i kierunków pokrewnych, uznano iż ich doświadczenie może okazać się niezwykle cenne przy definiowaniu efektów kształcenia dla kierunku Informatyka Stosowana. W wyniku konsultacji przeprowadzonych przez przedstawicieli WFiIS i obu wyżej wymienionych firm ustalono jakie są oczekiwania pracodawców w stosunku do przyszłych absolwentów Informatyki Stosowanej. Uwagi dotyczące poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i nauk technicznych, kompetencji personalnych i społecznych, a także znajomości języków obcych zostały uwzględnione na etapie projektowania programu studiów i definiowania efektów kształcenia tak, aby były one zbieżne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy. Uzgodniono również, iż w dłuższej perspektywie czasowej, współpraca WFiIS z obiema firmami w zakresie poszerzania oferty edukacyjnej powinna być nadal kontynuowana. W przyszłości ma ona również objąć pomoc przy organizacji praktyk i staży studenckich, oraz umożliwić prowadzenie kursów specjalistycznych dla studentów WFiIS przez pracowników tych firm.

5. Infrastruktura zapewniająca prawidłową realizację celów kształcenia (sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie itp.):

I. Sale Wykładowe
Sala na 220 miejsc, o pow. 278,1 m2
Sala na 110 miejsc, o pow. 130,5 m2
Sala na 120 miejsc, o pow. 126,1 m2

II. Sale ćwiczeniowe i seminaryjne
5 sal na 40 miejsc o pow. ok. 60 m2 każda
1 sala na 30 miejsc o pow. 48 m2
1 sala na 20 miejsc o pow. 32 m2
1 sala na 30 miejsc o pow. 36 m2
1 sala na 70 miejsc o pow. ok 100 m2
1 sala na 30 miejsc o pow. 60 m2
1 sala na 20 miejsc o pow. 36 m2
1 sala na 20 miejsc o pow. 40 m2

III. Laboratoria dydaktyczne
Laboratorium Komputeryzacji pomiarów
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Pracowania fizyczna
Liczba stanowisk dydaktycznych: 105
Laboratorium elektroniczne
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
2 pracownie komputerowe ogólnego przeznaczenia
Liczba stanowisk dydaktycznych: 18 i 20 (110, 204)
3 zaawansowane laboratoria technik komputerowych
Liczba stanowisk dydaktycznym w każdym: 16 (205, 206, 207)
Zaawansowane laboratorium sieci komputerowych
Liczba stanowisk dydaktycznym 10 (226)
Pracownia komputerowa do pracy własnej
Liczba stanowisk: 16

6. Dostęp do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów oraz do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki:
Studenci AGH posiadają internetowy dostęp do wszystkich subskrypcji Wirtualnej Biblioteki Nauki opłacanych przez MNiSW. Dodatkowo na stronach Biblioteki Głównej AGH studenci mają dostęp do wielu zasobów konsorcyjnych z subskrypcji opłacanych przez Uczelnię.

7. Informacja o prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych w co najmniej jednym obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów:
Prowadzone badania naukowe: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Zespół kierowany przez dr hab. Khalida Saeeda w ramach Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej prowadzi badania w zakresie biometrii, a w szczególności z rozpoznawania twarzy, głosu, odcisków palców i ruchu gałek ocznych. Prace z tej tematyki to m. in. 731, 732, 733, 735, 736 ze spisu na stronie Wydziału

Prowadzone badania naukowe: elektronika
Zespół Elektroniki Jądrowej i Detekcji Promieniowania kierowany przez prof. Władysława Dąbrowskiego prowadzi badania w nast. kierunkach: elektronika ciała stałego, elektronika front-end dla detektorów promieniowania, instrumentacja eksperymentów fizyki cząstek elementarnych, rozwój aparatury elektronicznej do badań biologicznych. Prace z tej tematyki to m. in. 8, 74, 75, 127, 507.

Prowadzone badania naukowe: informatyka
Zespół kierowany przez dr hab. Khalida Saeeda w ramach KISiFK prowadzi badania w zakresie rozpoznawania obrazów. Jednym z zastosowań jest bioobrazowanie. Prace z tej tematyki to m. in. 155, 164, 194, 734.

Prowadzone badania naukowe: inżynieria materiałowa
Zespół Materiałów Magnetycznych Litych i Nanomateriałów kierowany przez prof. Czesława Kapustę zajmuje się badaniem m. in. manganitów o kolosalnym magnetooporze, podwójnych perowskitów, magnetycznych cienkich warstw. Przykładowe prace: 32, 67, 68, 162, 617.

Prowadzone badania naukowe: inżynieria środowiska
Zespół Fizyki Środowiska kierowany przez prof. Kazimierza Różańskiego skupia się wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem naturalnej zmienności składu izotopowego pierwiastków lekkich w badaniach środowiskowych. Ponadto, prowadzone są pomiary naturalnej promieniotwórczości materiałów środowiskowych. Przykładowe prace: 13, 30, 86, 112, 169.

8. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia:
Do czasu wydania odpowiednich rozporządzeń przez Władze AGH oraz powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2012/2013 obowiązuje dotychczasowy system jakości kształcenia, którego szczegóły zawiera załącznik nr 9 do niniejszego dokumentu.