Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wideo i animacja w systemach komputerowych
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-1-022-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Haberko Jakub (haberko@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Haberko Jakub (haberko@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Studenci poznają podstawy pracy z wideo. Nauczą się nagrywać materiał audio i wideo, opracować ten materiał oraz przygotować go do publikacji. Nauczą się również pracy w zespole.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna technologie urządzeń do pozyskiwania i wyświetlania obrazu zna ograniczenia prawne dotyczące ich wykorzystania IS1A_W05, IS1A_W05, IS1A_W09 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawowe formaty wideo oraz potrafi dokonać konwersji między formatami IS1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U002 Student potrafi wykonać montaż wideo wykorzystując : przycinanie klipów, stopklatki, zmiany prędkości, przenikanie i nakładanie się ścieżek wideo IS1A_U17 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student potrafi tworzyć proste efekty specjalne oraz wykorzystywać techniki : green screen, motion tracking IS1A_U17 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Student potrafi zarejestrować materiał dźwiękowy oraz dokonać jego synchronizacji z materiałem wideo IS1A_U17 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U005 Student potrafi przygotować materiał wideo na nagrania na płytę CD/DVD IS1A_U17 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U006 Student potrafi posługiwać się kamera wideo oraz samodzielnie zarejestrować materiał wideo IS1A_U17 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole IS1A_K04 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna technologie urządzeń do pozyskiwania i wyświetlania obrazu zna ograniczenia prawne dotyczące ich wykorzystania - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe formaty wideo oraz potrafi dokonać konwersji między formatami - - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U002 Student potrafi wykonać montaż wideo wykorzystując : przycinanie klipów, stopklatki, zmiany prędkości, przenikanie i nakładanie się ścieżek wideo - - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi tworzyć proste efekty specjalne oraz wykorzystywać techniki : green screen, motion tracking - - + + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi zarejestrować materiał dźwiękowy oraz dokonać jego synchronizacji z materiałem wideo - - + + - - - - - - -
M_U005 Student potrafi przygotować materiał wideo na nagrania na płytę CD/DVD - - + + - - - - - - -
M_U006 Student potrafi posługiwać się kamera wideo oraz samodzielnie zarejestrować materiał wideo - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Na zajęciach seminaryjnych studenci będą na forum grupy prezentować wybrane zagadnienia związane z edycją i przetwarzaniem sygnałów wideo oraz z technologiami multimedialnymi

Zagadnienia poruszane na zajęciach :

- Technologie wyświetlania interaktywnej grafiki i multimediów na stronach internetowych
- Technologie urządzeń do pozyskiwania i wyświetlania obrazu – kamery, wyświetlacze. Budowa, zasada działania i obsługa kamer
- Istniejące formaty wideo, rozdzielczości, kompresje, systemy TV. Kompresja danych wideo, formaty plików, digitalizowanie
- Techniki montażu wideo
- Techniki tworzenia efektów specjalnych

Efekty kształcenia:
- student zna technologie urządzeń do pozyskiwania i wyświetlania obrazu
- student zna podstawowe formaty wideo oraz potrafi dokonać konwersji między formatami
- student zna techniki tworzenia efektów specjalnych : green screen, motion tracking

Ćwiczenia laboratoryjne:

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się kamerami wideo oraz sprzętem studyjnym. Zapoznają się z metodami obróbki, montażu i przetwarzania sygnału wideo. Do dyspozycji studentów będą kamery cyfrowe oraz podstawowy sprzęt studyjny.

Efekty kształcenia:
- student potrafi posługiwać się kamera wideo oraz samodzielnie zarejestrować materiał wideo
- student zna podstawowe formaty wideo oraz potrafi dokonać konwersji między formatami
- student potrafi wykonać montaż wideo wykorzystując : przycinanie klipów, stopklatki, zmiany prędkości, przenikanie i nakładanie się ścieżek wideo
- student potrafi tworzyć proste efekty specjalne oraz wykorzystywać techniki : green screen, motion capture
- student potrafi zarejestrować materiał dźwiękowy oraz dokonać jego synchronizacji z materiałem wideo
- student potrafi przygotować materiał wideo na nagrania na płytę CD/DVD zawierający menu

Ćwiczenia projektowe:

Studenci indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych w zależności od stopnia skomplikowania realizują projekty praktyczne. Każdy zespół przygotowuje krótki film z samodzielnie zebranego materiału wideo. Do dyspozycji studentów będą kamery cyfrowe oraz podstawowy sprzęt studyjny. Efekt pracy jak i techniki wykorzystane podczas tworzenia materiału filmowego zostaną przedstawione i poddane dyskusji na forum grupy.

Efekty kształcenia:
- student potrafi samodzielnie zarejestrować materiał wideo
- student potrafi samodzielnie wykonać montaż wideo
- student potrafi tworzyć proste efekty specjalne oraz korzystać z technik : green screen, motion capture
- student potrafi zarejestrować materiał dźwiękowy oraz dokonać jego synchronizacji z materiałem wideo
- student potrafi przygotować materiał wideo na nagrania na płytę CD/DVD

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Wykonanie projektu 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na laboratorium komputerowym studenci zapoznają się z podstawami montażu wideo oraz będą wykonywać projekt, który zostanie zaprezentowany na forum grupy oraz oceniony. Na zajęciach seminaryjnych studenci będą prezentować przydzielone tematy, ich referaty będą oceniane. Ocena końcowa będzie obliczana jako średnia ważona z seminarium (z wagą 50%) oraz z projektu (z wagą 50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

•Podstawowa znajomość pojęć związanych z grafiką komputerową
•Podstawowa znajomość metod edycji i przetwarzania grafiki komputerowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

•Beach A., “Kompresja dźwięku i obrazu wideo Real World” , Gliwice Helion 2009
•Johnson D., “Cyfrowe filmy wideo w wolnej chwili”, Gliwice Helion 2004
•"Videomaker Guide to Digital Video and DVD Production", Focal Press 2004
•Wrotek W., “Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie”, Gliwice Helion 2008
•Bourne J., Burstein D., “Wrzuć film! Web Video od pomysłu po realizację”, Gliwice Helion 2009
•Watkinson J., “The art of digital video”, Focal Press 2013
•Jackson W., “Digital Video Editing Fundamentals”, Apress 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według bazy WoS.

Informacje dodatkowe:

Nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału i jego zaliczenia w formie ustnej/pisemnej w wyznaczonym przez prowadzącego terminie. Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 2 zajęcia może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości.