Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Aplikacje mobilne
Tok studiów:
2017/2018
Kod:
JIS-1-024-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Śniechowski Maciej (Maciej.Sniechowski@fis.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Śniechowski Maciej (Maciej.Sniechowski@fis.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem zajęć jest poznanie możliwości tworzenia aplikacji mobilnych w systemie Android. Zrozumienie cyklu życia aplikacji. Wprowadzenie do projektowania aplikacji, interfejsu, obsługi peryferiów, itp.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie cykl życia i mechanizmy działania aplikacji mobilnych. IS1A_W08, IS1A_W06, IS1A_W18, IS1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie zaprojektować i stworzyć w pełni funkcjonalną aplikację działającą na telefonach komórkowym i urządzeniach przenośnych z systemem Android lub Windows Phone IS1A_U01, IS1A_U10, IS1A_U13, IS1A_U11, IS1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi samodzielnie tworzyć interfejsy graficzne wykorzystujące możliwości interakcji z użytkownikiem przy pomocy panelu dotykowego, głosu, zmiany położenia urządzenia (akcelerometru). IS1A_U17 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Student potrafi samodzielnie stworzyć i napisać aplikacje mobilną typu klient-server korzystającą z danych dostarcz np. z sieci, serwisów internetowych. IS1A_U16 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U004 W aplikacjach student potrafi obsługiwać multimedia dostępne w telefonie lub urządzeniu przenośnym. IS1A_U19, IS1A_U17, IS1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie cykl życia i mechanizmy działania aplikacji mobilnych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie zaprojektować i stworzyć w pełni funkcjonalną aplikację działającą na telefonach komórkowym i urządzeniach przenośnych z systemem Android lub Windows Phone + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie tworzyć interfejsy graficzne wykorzystujące możliwości interakcji z użytkownikiem przy pomocy panelu dotykowego, głosu, zmiany położenia urządzenia (akcelerometru). + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi samodzielnie stworzyć i napisać aplikacje mobilną typu klient-server korzystającą z danych dostarcz np. z sieci, serwisów internetowych. + - + - - - - - - - -
M_U004 W aplikacjach student potrafi obsługiwać multimedia dostępne w telefonie lub urządzeniu przenośnym. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Aplikacje Mobilne -Wykład

Aplikacje mobilne to programy stworzone specjalnie dla coraz bardziej zaawansowanych urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych, smatrfonów, tabletów) pracujących pod kontrolą specjalnych systemów mobilnych takich jak Windows Phone, Android, Iphone OS czy Symbian. Urządzenia te poza funkcjonalności telefonu posiadają również wiele urządzeń (GPS, kamery, akcelerometry, kompasy, karty sieciowe, itp.) z których można korzystać tworząc aplikacje. W ramach kursu omówione zostaną mobilne systemy operacyjne, ich możliwości i sposoby tworzenia aplikacji pod te systemy. Zajęcia obejmują przegląd narządzi projektowych i środowisk programistycznych potrzebnych do tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji dla telefonów komórkowych i urządzeń przenośnych pracujących pod kontrolą systemów Android i Windows Phone. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci będą mogli tworzyć i testować własne aplikacje w wybranych systemach korzystając za zainstalowanych emulatorów. Tematy wykładów i ćwiczeń obejmują: projektowanie interfejsu użytkownika, cykl życia aplikacji, wielowątkowość, komunikację między procesami, gromadzenie danych w urządzeniu, działanie usług w tle, korzystanie Internetu i usług sieciowych, dostęp do funkcji telefonu i akcesoriów, wydajność i bezpieczeństwo aplikacji, itp.

Wykłady:
1. Trochę historii. Przegląd i porównanie popularnych mobilnych systemów operacyjnych. Wprowadzenie do architektury aplikacji tworzonych dla różnych systemów operacyjnych, Omówienie narządzi i środowisk programistycznych. (1godz.)

Cześć I – Android

2. Praca w środowisku programistycznym Android SDK wykorzystanie kluczowych narzędzi i koncepcja tworzenia aplikacji. Tworzenie i testowanie aplikacji w środowisku Eclipse i emulatorze Android. (1godz.)

3.Technika programowania interfejsu użytkownika – Koncepcja Activity, cykl życia Aktivity, (1godz.)

4.Komunikacja między częściami aplikacji, całymi aplikacjami, wymiana informacji pomiędzy procesami – Intents. (1godz.)

5. Przechowywanie i dostęp do danych. Metody przechowywania i udostępnianie danych lokalnych, wykorzystanie lokalnego systemu plików, baz danych i kart pamięci. (1godz.)

6. Dostęp do Internetu i usług sieciowych. Wymiana danych z wykorzystaniem HTTP i web services (REST, SOAP) , sockets.

7. Obsługa funkcji telefonu, powiadomień i alarmów w systemie Android. (1godz.)

8. Grafika, multimedia, akcelerometr, usługi lokalizacji. (1godz.)

Ćwiczenia laboratoryjne:
Aplikacje Mobine – Lab.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Android:
1. The Android SDK. Fitting the pieces together, Building an Android application in Android Studio, The Android Emulator.

2. Activity Life Cycle, Creating the Activity, User Interfaces, Using XML Layouts, Selection Widgets, Date and Time Tabs, Hardware & Software Keyboards, Using Menus, Using Fonts, The WebView and the WebKit Browser, Dialog Boxes: AlertDialog & Toast, Using resources

3. Working with Intent classes, Listening in with broadcast receivers, Building a Service, Performing Inter-Process Communication

4. Using preferences, Using the file system, Persisting data to a database, Working with ContentProvider classes

5. Checking the network status, Communicating with a server socket, Working with HTTP, Web services

6. Telephony background and terms, Accessing telephony information, Interacting with the phone, Working with messaging: SMS, Toast , notifications, Alarms

7. Grafika, multimedia, akcelerometr, usługi lokalizacji.

8. Sprawdzian zaliczeniowy, wystawianie ocen.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Wykonanie projektu 24 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena koncowa OK obliczna jest na podstawie obecnosci na zajęciach laboratoryjnych i wykonania ćwiczeń A 30%,oceny ze sprawdzianu zaliczeniowego B 35% i oceny samodzielnie wykonanaego projektu C 35%.

OK=A+B+C

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest praktyczna znajomość: programowania obiektowego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bartosz Turowski, Jacek Matulewski – Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile
2. Sayed Hashimi, Satya Komatineni, Dave MacLean – Android 2. Tworzenie aplikacji
3. Charles Petzold Programming Windows Phone 7 Microsoft Press 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach: wyrównywanie zaległości jest możliwe; student uzgadnia to bezpośrednio z osobą prowadzącą odpowiednie zajęcia